NHNN ban hành "Kế hoạch hành động”

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Phấn đấu đến cuối năm 2015 hình thành được ít nhất 1-2 ngân hàng thương mại có quy mô và trình độ tương đương với các ngân hàng trong khu vực.
NHNN ban hành

Mục tiêu của “Kế hoạch hành động” nhằm tập trung hoàn thiện thể chế tiền tệ, nâng cao vị thế của NHNN trong việc hoạch định và thực thi có hiệu quả chính sách tiền tệ (CSTT) nhằm ổn định giá trị đồng tiền quốc gia, kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng kinh tế và góp phần thực hiện công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


Cùng với đó là điều hành tiền tệ, lãi suất và tỷ giá hối đoái theo cơ chế thị trường thông qua sử dụng linh hoạt, có hiệu quả các công cụ CSTT. Ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, mở rộng nhanh các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt và thanh toán qua ngân hàng, phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại, nhiều tiện ích, dễ tiếp cận. CSTT tạo điều kiện nâng cao hiệu quả huy động và phân bổ nguồn vốn trong nền kinh tế. Kết hợp chặt chẽ CSTT với chính sách tài khóa để định hướng và khuyến khích công chúng tiết kiệm, đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh.


“Kế hoạch hành động” của NHNN cũng hướng tới mục tiêu cơ cấu lại căn bản, triệt để và toàn diện hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) để đến năm 2020 phát triển được hệ thống các TCTD đa năng theo hướng hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả vững chắc với cấu trúc đa dạng về sở hữu, quy mô, loại hình có khả năng cạnh tranh lớn hơn và dựa trên nền tảng công nghệ, quản trị tiên tiến phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế về hoạt động ngân hàng nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu về dịch vụ tài chính, ngân hàng của nền kinh tế.


Tập trung lành mạnh hóa tình trạng tài chính và củng cố năng lực hoạt động của các TCTD; cải thiện mức độ an toàn và hiệu quả hoạt động của các TCTD; nâng cao trật tự, kỷ cương và nguyên tắc thị trường trong hoạt động ngân hàng. Phấn đấu đến cuối năm 2015 hình thành được ít nhất 1-2 ngân hàng thương mại có quy mô và trình độ tương đương với các ngân hàng trong khu vực.


Để thực hiện được các mục tiêu nêu trên, NHNN đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, bao gồm: Hoàn thiện thể chế và cải cách hành chính về hoạt động tiền tệ, tín dụng ngân hàng; Điều hành công cụ CSTT hợp lý, phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô để ổn định, phát triển thị trường tiền tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế;


Tiếp tục triển khai mạnh mẽ Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các TCTD giai đoạn 2011-2015”, trong đó có việc xử lý căn bản tình trạng nợ xấu để đưa nợ xấu về mức độ an toàn và nâng cao chất lượng tín dụng; triển khai đồng bộ các giải pháp theo đề án cơ cấu lại hệ thống TCTD được phê duyệt theo Quyết định 254/QĐ-TTg ngày 01/3/2012; triển khai Đề án “Xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vi mô tại Việt Nam đến năm 2020”;


Cùng với đó là việc đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt và giám sát an toàn hệ thống thanh toán quốc gia; cải thiện và minh bạch hóa thông tin, tạo môi trường thuận lợi, bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ tài chính, ngân hàng; hiện đại hóa công nghệ ngân hàng; thực thi vai trò đầu mối trong giám sát an toàn vĩ mô đối với hệ thống tài chính; tích cực hội nhập quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng.


Tại Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ ban hành ngày 18/3/2014 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia có nêu rõ nhiệm vụ của NHNN.


Theo đó, NHNN điều hành công cụ chính sách tiền tệ hợp lý, phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô để ổn định hoạt động của thị trường tiền tệ. Thực hiện các giải pháp để cải thiện và minh bạch hóa thông tin tín dụng; điều kiện cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, thuộc mọi thành phần kinh tế được bình đẳng và thuận lợi hơn trong việc tiếp cận vốn tín dụng theo cơ chế thị trường.

Theo Chinhphu.vn

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

NHNN ban hành "Kế hoạch hành động”

Phấn đấu đến cuối năm 2015 hình thành được ít nhất 1-2 ngân hàng thương mại có quy mô và trình độ tương đương với các ngân hàng trong khu vực.


NHNN ban hanh "Ke hoach hanh dong”


Phan dau den cuoi nam 2015 hinh thanh duoc it nhat 1-2 ngan hang thuong mai co quy mo va trinh do tuong duong voi cac ngan hang trong khu vuc.


Muc tieu cua “Ke hoach hanh dong” nham tap trung hoan thien the che tien te, nang cao vi the cua NHNN trong viec hoach dinh va thuc thi co hieu qua chinh sach tien te (CSTT) nham on dinh gia tri dong tien quoc gia, kiem soat lam phat, gop phan on dinh kinh te vi mo, tang truong kinh te va gop phan thuc hien cong cuoc cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc.


Cung voi do la dieu hanh tien te, lai suat va ty gia hoi doai theo co che thi truong thong qua su dung linh hoat, co hieu qua cac cong cu CSTT. Ung dung cong nghe thong tin hien dai, mo rong nhanh cac hinh thuc thanh toan khong dung tien mat va thanh toan qua ngan hang, phat trien san pham dich vu ngan hang hien dai, nhieu tien ich, de tiep can. CSTT tao dieu kien nang cao hieu qua huy dong va phan bo nguon von trong nen kinh te. Ket hop chat che CSTT voi chinh sach tai khoa de dinh huong va khuyen khich cong chung tiet kiem, dau tu va phat trien san xuat kinh doanh.


“Ke hoach hanh dong” cua NHNN cung huong toi muc tieu co cau lai can ban, triet de va toan dien he thong cac to chuc tin dung (TCTD) de den nam 2020 phat trien duoc he thong cac TCTD da nang theo huong hien dai, hoat dong an toan, hieu qua vung chac voi cau truc da dang ve so huu, quy mo, loai hinh co kha nang canh tranh lon hon va dua tren nen tang cong nghe, quan tri tien tien phu hop voi thong le, chuan muc quoc te ve hoat dong ngan hang nham dap ung tot hon nhu cau ve dich vu tai chinh, ngan hang cua nen kinh te.


Tap trung lanh manh hoa tinh trang tai chinh va cung co nang luc hoat dong cua cac TCTD; cai thien muc do an toan va hieu qua hoat dong cua cac TCTD; nang cao trat tu, ky cuong va nguyen tac thi truong trong hoat dong ngan hang. Phan dau den cuoi nam 2015 hinh thanh duoc it nhat 1-2 ngan hang thuong mai co quy mo va trinh do tuong duong voi cac ngan hang trong khu vuc.


De thuc hien duoc cac muc tieu neu tren, NHNN da de ra cac nhiem vu va giai phap chu yeu, bao gom: Hoan thien the che va cai cach hanh chinh ve hoat dong tien te, tin dung ngan hang; Dieu hanh cong cu CSTT hop ly, phu hop voi dien bien kinh te vi mo de on dinh, phat trien thi truong tien te, gop phan on dinh kinh te vi mo, cai thien moi truong kinh doanh va nang cao nang luc canh tranh cua nen kinh te;


Tiep tuc trien khai manh me De an “Co cau lai he thong cac TCTD giai doan 2011-2015”, trong do co viec xu ly can ban tinh trang no xau de dua no xau ve muc do an toan va nang cao chat luong tin dung; trien khai dong bo cac giai phap theo de an co cau lai he thong TCTD duoc phe duyet theo Quyet dinh 254/QD-TTg ngay 01/3/2012; trien khai De an “Xay dung va phat trien he thong tai chinh vi mo tai Viet Nam den nam 2020”;


Cung voi do la viec day manh phat trien thanh toan khong dung tien mat va giam sat an toan he thong thanh toan quoc gia; cai thien va minh bach hoa thong tin, tao moi truong thuan loi, binh dang trong tiep can dich vu tai chinh, ngan hang; hien dai hoa cong nghe ngan hang; thuc thi vai tro dau moi trong giam sat an toan vi mo doi voi he thong tai chinh; tich cuc hoi nhap quoc te trong linh vuc ngan hang.


Tai Nghi quyet so 19/NQ-CP cua Chinh phu ban hanh ngay 18/3/2014 ve nhung nhiem vu, giai phap chu yeu cai thien moi truong kinh doanh, nang cao nang luc canh tranh quoc gia co neu ro nhiem vu cua NHNN.


Theo do, NHNN dieu hanh cong cu chinh sach tien te hop ly, phu hop voi dien bien kinh te vi mo de on dinh hoat dong cua thi truong tien te. Thuc hien cac giai phap de cai thien va minh bach hoa thong tin tin dung; dieu kien cho doanh nghiep, to chuc, ca nhan, thuoc moi thanh phan kinh te duoc binh dang va thuan loi hon trong viec tiep can von tin dung theo co che thi truong.

Theo Chinhphu.vn

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000