6 tháng đầu năm: Vietcombank báo lãi 2.223 tỷ đồng, nợ có khả năng mất vốn tới 4.765 tỷ

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Tín dụng của Vietcombank tăng 6,6% và huy động vốn tăng gần 14%. Chất lượng nợ là điểm nhấn khi tỷ lệ nợ xấu đã vượt 3% và nợ có khả năng mất vốn tăng 70% chỉ sau 6 tháng.
6 tháng đầu năm:  
Vietcombank báo lãi 2.223 tỷ đồng, nợ có khả năng mất vốn tới 4.765 tỷ

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank – VCB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2014.


Theo báo cáo, ngân hàng hoạt động kinh doanh khá hiệu quả trong quý 2 và cả 6 tháng, với hầu hết các chỉ số đều tăng trưởng tích cực.


Cụ thể, Vietcombank đạt thu nhập lãi thuần 2.806 tỷ đồng trong quý 2, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng thu nhâp lãi thuần tăng 8,3% và đạt 5.572 tỷ đồng.


Hoạt động dịch vụ mang về 435 tỷ đồng lãi trong quý 2 và 860 tỷ đồng trong 6 tháng, tăng xấp xỉ 12%. Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối lãi 356 tỷ đồng trong quý 2 và 798 tỷ đồng trong 6 tháng, giảm lần lượt 5,8% và 6,6% so với cùng kỳ 2013.


Hoạt động kinh doanh chứng khoán của Vietcombank quý 2 năm nay xấu hơn năm ngoái nhưng lũy kế vẫn đạt mức tăng trưởng tốt. Riêng khoản thu nhập góp vốn mua cổ phần quý 2 giảm 35,2% đạt hơn 60 tỷ đồng và 6 tháng giảm hơn 65% xuống 60 tỷ đồng.


Tổng thu nhập từ các hoạt động của Vietcombank quý 2 đạt 4.195 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước và lũy kế 6 tháng tăng 15,6% đạt 8.314 tỷ.


Trong quý 2 và 6 tháng, chi phí hoạt động lẫn dự phòng rủi ro của Vietcombank đều tăng so với cùng kỳ.


Lợi nhuận trước thuế quý 2 của ngân hàng đạt 1.346 tỷ đồng, tăng 18,3% so với cùng kỳ và sau thuế tăng 22,3% đạt 1.057 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng lợi nhuận trước thuế là 2.846 tỷ đồng và sau thuế 2.223 tỷ đồng, tăng lần lượt 9,3% và 12,5% so với cùng kỳ.


Vietcombank báo lãi 2.223 tỷ đồng, nợ có khả năng mất vốn tới 4.765 tỷ (1)


Cũng theo báo cáo tài chính vừa công bố, tại thời điểm cuối quý 2 Vietcombank có 292.544 tỷ đồng cho vay và ứng trước khách hàng, tăng trưởng 6,64% so với cuối 2013. Huy động vốn khách hàng đạt 378.599 tỷ đồng, tăng 13,9%. Tổng tài sản tăng thêm hơn 35 nghìn tỷ tương đương 7,55% đạt 504.432 tỷ đồng.


Đáng chú ý nhất là chất lượng nợ của Vietcombank trong thời gian qua. Báo cáo cho thấy ngân hàng có tổng cộng 9.031 tỷ đồng nợ xấu, chiếm 3,09% trên tổng dư nợ, trong đó riêng nợ có khả năng mất vốn là 4.765 tỷ đồng, tăng 70,7% trong vòng 6 tháng. Cuối năm 2013, nợ xấu của Vietcombank chỉ dừng ở 2,73% và nợ có khả năng mất vốn chưa đến 2.800 tỷ.


Vietcombank báo lãi 2.223 tỷ đồng, nợ có khả năng mất vốn tới 4.765 tỷ (2)

Tùng LâmTheo Trí Thức Trẻ

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

6 tháng đầu năm: Vietcombank báo lãi 2.223 tỷ đồng, nợ có khả năng mất vốn tới 4.765 tỷ

Tín dụng của Vietcombank tăng 6,6% và huy động vốn tăng gần 14%. Chất lượng nợ là điểm nhấn khi tỷ lệ nợ xấu đã vượt 3% và nợ có khả năng mất vốn tăng 70% chỉ sau 6 tháng.


6 thang dau nam: Vietcombank bao lai 2.223 ty dong, no co kha nang mat von toi 4.765 ty


Tin dung cua Vietcombank tang 6,6% va huy dong von tang gan 14%. Chat luong no la diem nhan khi ty le no xau da vuot 3% va no co kha nang mat von tang 70% chi sau 6 thang.


Ngan hang TMCP Ngoai thuong Viet Nam (Vietcombank – VCB) vua cong bo bao cao tai chinh hop nhat 6 thang dau nam 2014.


Theo bao cao, ngan hang hoat dong kinh doanh kha hieu qua trong quy 2 va ca 6 thang, voi hau het cac chi so deu tang truong tich cuc.


Cu the, Vietcombank dat thu nhap lai thuan 2.806 ty dong trong quy 2, tang 10% so voi cung ky nam truoc. Luy ke 6 thang thu nhap lai thuan tang 8,3% va dat 5.572 ty dong.


Hoat dong dich vu mang ve 435 ty dong lai trong quy 2 va 860 ty dong trong 6 thang, tang xap xi 12%. Lai thuan tu kinh doanh ngoai hoi lai 356 ty dong trong quy 2 va 798 ty dong trong 6 thang, giam lan luot 5,8% va 6,6% so voi cung ky 2013.


Hoat dong kinh doanh chung khoan cua Vietcombank quy 2 nam nay xau hon nam ngoai nhung luy ke van dat muc tang truong tot. Rieng khoan thu nhap gop von mua co phan quy 2 giam 35,2% dat hon 60 ty dong va 6 thang giam hon 65% xuong 60 ty dong.


Tong thu nhap tu cac hoat dong cua Vietcombank quy 2 dat 4.195 ty dong, tang 17% so voi cung ky nam truoc va luy ke 6 thang tang 15,6% dat 8.314 ty.


Trong quy 2 va 6 thang, chi phi hoat dong lan du phong rui ro cua Vietcombank deu tang so voi cung ky.


Loi nhuan truoc thue quy 2 cua ngan hang dat 1.346 ty dong, tang 18,3% so voi cung ky va sau thue tang 22,3% dat 1.057 ty dong. Luy ke 6 thang loi nhuan truoc thue la 2.846 ty dong va sau thue 2.223 ty dong, tang lan luot 9,3% va 12,5% so voi cung ky.


Vietcombank bao lai 2.223 ty dong, no co kha nang mat von toi 4.765 ty (1)


Cung theo bao cao tai chinh vua cong bo, tai thoi diem cuoi quy 2 Vietcombank co 292.544 ty dong cho vay va ung truoc khach hang, tang truong 6,64% so voi cuoi 2013. Huy dong von khach hang dat 378.599 ty dong, tang 13,9%. Tong tai san tang them hon 35 nghin ty tuong duong 7,55% dat 504.432 ty dong.


Dang chu y nhat la chat luong no cua Vietcombank trong thoi gian qua. Bao cao cho thay ngan hang co tong cong 9.031 ty dong no xau, chiem 3,09% tren tong du no, trong do rieng no co kha nang mat von la 4.765 ty dong, tang 70,7% trong vong 6 thang. Cuoi nam 2013, no xau cua Vietcombank chi dung o 2,73% va no co kha nang mat von chua den 2.800 ty.


Vietcombank bao lai 2.223 ty dong, no co kha nang mat von toi 4.765 ty (2)

Tung LamTheo Tri Thuc Tre

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000