Gần 13% tổng dư nợ cho vay có lãi suất trên 13%

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Mặt bằng lãi suất huy động và cho vay bằng VND đến nay đã giảm 0,5-1,5%/năm so với cuối năm 2013
Gần 13% tổng dư nợ cho vay có lãi suất trên 13%

Ngân hàng Nhà nước vừa có báo cáo về hoạt động ngân hàng 7 tháng đầu năm.


Theo đó, mặt bằng lãi suất huy động và cho vay bằng VND đến nay đã giảm 0,5-1,5%/năm so với cuối năm 2013, lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên giảm 1%/năm so với cuối năm 2013.


Lãi suất của các khoản vay cũ tiếp tục được các TCTD tích cực điều chỉnh giảm; đến ngày 24/7/2014, dư nợ cho vay bằng VND có lãi suất trên 15%/năm chiếm 4,5% tổng dư nợ cho vay VND, dư nợ có lãi suất trên 13%/năm chiếm 12,9% tổng dư nợ cho vay bằng VND.Tại thời điểm cuối tháng 7 đầu tháng 8, lãi suất cho vay phổ biến đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở mức 7-8%/năm, lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường ở mức khoảng 9-10%/năm đối với ngắn hạn; 10,5-12%/năm đối với trung và dài hạn. 


Một số NHTM tiếp tục áp dụng lãi suất cho vay đối với một số doanh nghiệp có tình hình tài chính lành mạnh, minh bạch, phương án, dự án sản xuất kinh doanh hiệu quả chỉ ở mức 6-7%/năm.Trong những tháng tiếp theo, NHNN cho biết sẽ tiếp tục điều điều hành chính sách tiền tệ chủ động và linh hoạt phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý, bảo đảm thanh khoản của các TCTD và nền kinh tế.


NHNN cũng sẽ điều hành linh hoạt nghiệp vụ thị trường mở, lãi suất và tỷ giá ở mức phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ, đặc biệt là diễn biến của lạm phát.


Tùng Lâm
Theo Trí Thức Trẻ

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Gần 13% tổng dư nợ cho vay có lãi suất trên 13%

Mặt bằng lãi suất huy động và cho vay bằng VND đến nay đã giảm 0,5-1,5%/năm so với cuối năm 2013


Gan 13% tong du no cho vay co lai suat tren 13%


Mat bang lai suat huy dong va cho vay bang VND den nay da giam 0,5-1,5%/nam so voi cuoi nam 2013


Ngan hang Nha nuoc vua co bao cao ve hoat dong ngan hang 7 thang dau nam.


Theo do, mat bang lai suat huy dong va cho vay bang VND den nay da giam 0,5-1,5%/nam so voi cuoi nam 2013, lai suat cho vay doi voi cac linh vuc uu tien giam 1%/nam so voi cuoi nam 2013.


Lai suat cua cac khoan vay cu tiep tuc duoc cac TCTD tich cuc dieu chinh giam; den ngay 24/7/2014, du no cho vay bang VND co lai suat tren 15%/nam chiem 4,5% tong du no cho vay VND, du no co lai suat tren 13%/nam chiem 12,9% tong du no cho vay bang VND.Tai thoi diem cuoi thang 7 dau thang 8, lai suat cho vay pho bien doi voi linh vuc nong nghiep, nong thon, xuat khau, doanh nghiep nho va vua, cong nghiep ho tro, doanh nghiep ung dung cong nghe cao o muc 7-8%/nam, lai suat cho vay cac linh vuc san xuat kinh doanh thong thuong o muc khoang 9-10%/nam doi voi ngan han; 10,5-12%/nam doi voi trung va dai han. 


Mot so NHTM tiep tuc ap dung lai suat cho vay doi voi mot so doanh nghiep co tinh hinh tai chinh lanh manh, minh bach, phuong an, du an san xuat kinh doanh hieu qua chi o muc 6-7%/nam.Trong nhung thang tiep theo, NHNN cho biet se tiep tuc dieu dieu hanh chinh sach tien te chu dong va linh hoat phoi hop chat che voi chinh sach tai khoa nham kiem soat lam phat theo muc tieu de ra, on dinh kinh te vi mo, ho tro tang truong kinh te o muc hop ly, bao dam thanh khoan cua cac TCTD va nen kinh te.


NHNN cung se dieu hanh linh hoat nghiep vu thi truong mo, lai suat va ty gia o muc phu hop voi dien bien kinh te vi mo, tien te, dac biet la dien bien cua lam phat.


Tung Lam
Theo Tri Thuc Tre

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000