VAMC được hưởng một tỷ lệ trên số tiền thu hồi nợ

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Quy định trên được đưa ra tại Thông tư số 20/2014/TT-NHNN của NHNN Việt Nam Quy định về khoản thu, tạm ứng của VAMC đối với các khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt.
VAMC được hưởng một tỷ lệ trên số tiền thu hồi nợ

Theo đó, Thông tư này quy định về khoản thu, tạm ứng của VAMC đối với các khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt, bao gồm: Khoản thu bằng tiền tương ứng với một tỷ lệ trên số tiền thu hồi các khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt (sau đây gọi là khoản thu trên số tiền thu hồi nợ); Khoản tạm ứng hằng năm bằng tiền tương ứng với một tỷ lệ trên số dư nợ gốc thực tế bình quân năm của khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt (sau đây gọi là khoản tạm ứng trên số dư nợ gốc).


Về nguyên tắc xác định, hoàn trả khoản tam ứng trên số dư nợ gốc, Thông tư nêu rõ: Số dư nợ gốc thực tế bình quân năm của khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt được xác định bằng phương pháp tích số của số dư nợ gốc đang được hạch toán nội bảng cân đối tài khoản kế toán của VAMC. Khoản tạm ứng trên số dư nợ gốc là khoản tạm ứng của TCTD bán nợ cho VAMC để VAMC có nguồn trang trải các chi phí liên quan đến xử lý nợ xấu. VAMC hoàn trả các khoản tạm ứng đã nhận từ các TCTD bán nợ bằng các khoản thu trên số tiền thu hồi nợ và các khoản thu hợp pháp khác.


Cũng theo Thông tư này, VAMC thu hồi các khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt bằng các khoản tiền và tài sản sau đây: Số tiền thu được từ việc bán nợ, bao gồm cả trường hợp bán lại nợ cho chính TCTD bán nợ trước thời điểm trái phiếu đặc biệt đến hạn thanh toán; Số tiền thu từ các hoạt động khai thác, cho thuê, bán tài sản bảo đảm; Số tiền khách hàng vay trả nợ (bao gồm cả gốc lãi); Số tiền do bên bảo đảm, bên có nghĩa vụ trả nợ thanh toán hoặc do bên thứ ba khác trả nợ thay cho khách hàng vay; Giá trị tài sản bảo đảm mà VAMC tiếp nhận làm tài sản của VAMC thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ của khách hàng vay, bên bảo đảm, bên có nghĩa vụ trả nợ đã được các bên thỏa thuận và đánh giá lại theo quy định của pháp luật; Giá trị khoản góp vốn điều lệ, vốn cổ phần tại khách hàng vay do chuyển nợ thành vốn điều lệ, vốn cổ phần.


Số tiền thu hồi nợ làm cơ sở tính toán khoản thu trên số tiền thu hồi nợ được xác định bằng các khoản tiền va tài sản nêu trên trừ đi chi phí liên quan đến xử lý tài sản bảo đảm, các chi phí khác thuộc nghĩa vụ của khách hàng vay bên bảo đảm, bên có nghĩa vụ trả nợ theo thỏa thuận, quy định của pháp luật và số tiền thừa trả lại khách hàng vay, bên bảo đảm, bên có nghĩa vụ trả nợ (nếu có)


Thông tư cũng quy định rõ tỷ lệ các khoản thu, tạm ứng của VAMC đối với các khoản nợ xấu mua bằng trái phiếu đặc biệt. Theo đó, VAMC được hưởng số tiền tương ứng với một tỷ lệ trên số tiền thu hồi nợ của VAMC như đã nêu ở trên. Trong thời hạn 15 ngày làm việc đầu tiên của tháng một hằng năm, TCTD bán nợ phải chuyển cho VAMC các khoản tạm ứng của năm trước liền kề tương ứng với một tỷ lệ trên số dư nợ gốc thực tế bình quân năm của các khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt của năm trước liền kề.


Thông tư cũng giao Thống đốc NHNN Việt Nam quyết định các tỷ lệ trên trong từng thời kỳ sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Tài chính theo các nguyên tắc sau đây: Đảm bảo VAMC có đủ nguồn thu bù đắp đầy đủ chi phí hoạt động; Thúc đẩy việc xử lý nợ xấu; Hạn chế rủi ro và chi phí trong xử lý nợ xấu; Giảm thiểu chi phí cho TCTD bán nợ.


Thông tư cũng quy định cụ thể việc VAMC sử dụng các khoản thu trên số tiền thu hồi nợ để hoàn trả các khoản tạm ứng trên số dư nợ gốc.


Thông tư nêu rõ: Khi trái phiếu đặc biệt đến hạn thanh toán hoặc VAMC đơn phương chấm dứt hợp đồng mua, bán nợ, VAMC sử dụng khoản thu trên số tiền thu hồi nợ và các khoản thu hợp pháp để hoàn trả khoản tạm ứng trên số dư nợ gốc tương ứng với trái phiếu đặc biệt đó theo quy định của Bộ Tài chính về cơ chế tài chính đối với VAMC.


Trường hợp kết thúc năm tài chính, VAMC bị lỗ và trong năm tài chính đó có trái phiếu đặc biệt đến hạn mà tổng các khoản thu trên số tiền thu hồi nợ VAMC được hưởng trong năm nhỏ hơn các khoản đã nhận tạm ứng từ các TCTD phải hoàn trả trong năm thì VAMC báo cáo NHNN Việt Nam, Bộ Tài chính để xử lý theo quy định của Bộ Tài chính về cơ chế tài chính đối với VAMC.


>>>  Sẽ thay đổi một số quy định để đẩy nhanh xử lý nợ xấuTheo Thời báo ngân hàng

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

VAMC được hưởng một tỷ lệ trên số tiền thu hồi nợ

Quy định trên được đưa ra tại Thông tư số 20/2014/TT-NHNN của NHNN Việt Nam Quy định về khoản thu, tạm ứng của VAMC đối với các khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt.


VAMC duoc huong mot ty le tren so tien thu hoi no


Quy dinh tren duoc dua ra tai Thong tu so 20/2014/TT-NHNN cua NHNN Viet Nam Quy dinh ve khoan thu, tam ung cua VAMC doi voi cac khoan no xau duoc mua bang trai phieu dac biet.


Theo do, Thong tu nay quy dinh ve khoan thu, tam ung cua VAMC doi voi cac khoan no xau duoc mua bang trai phieu dac biet, bao gom: Khoan thu bang tien tuong ung voi mot ty le tren so tien thu hoi cac khoan no xau duoc mua bang trai phieu dac biet (sau day goi la khoan thu tren so tien thu hoi no); Khoan tam ung hang nam bang tien tuong ung voi mot ty le tren so du no goc thuc te binh quan nam cua khoan no xau duoc mua bang trai phieu dac biet (sau day goi la khoan tam ung tren so du no goc).


Ve nguyen tac xac dinh, hoan tra khoan tam ung tren so du no goc, Thong tu neu ro: So du no goc thuc te binh quan nam cua khoan no xau duoc mua bang trai phieu dac biet duoc xac dinh bang phuong phap tich so cua so du no goc dang duoc hach toan noi bang can doi tai khoan ke toan cua VAMC. Khoan tam ung tren so du no goc la khoan tam ung cua TCTD ban no cho VAMC de VAMC co nguon trang trai cac chi phi lien quan den xu ly no xau. VAMC hoan tra cac khoan tam ung da nhan tu cac TCTD ban no bang cac khoan thu tren so tien thu hoi no va cac khoan thu hop phap khac.


Cung theo Thong tu nay, VAMC thu hoi cac khoan no xau duoc mua bang trai phieu dac biet bang cac khoan tien va tai san sau day: So tien thu duoc tu viec ban no, bao gom ca truong hop ban lai no cho chinh TCTD ban no truoc thoi diem trai phieu dac biet den han thanh toan; So tien thu tu cac hoat dong khai thac, cho thue, ban tai san bao dam; So tien khach hang vay tra no (bao gom ca goc lai); So tien do ben bao dam, ben co nghia vu tra no thanh toan hoac do ben thu ba khac tra no thay cho khach hang vay; Gia tri tai san bao dam ma VAMC tiep nhan lam tai san cua VAMC thay the cho viec thuc hien nghia vu tra no cua khach hang vay, ben bao dam, ben co nghia vu tra no da duoc cac ben thoa thuan va danh gia lai theo quy dinh cua phap luat; Gia tri khoan gop von dieu le, von co phan tai khach hang vay do chuyen no thanh von dieu le, von co phan.


So tien thu hoi no lam co so tinh toan khoan thu tren so tien thu hoi no duoc xac dinh bang cac khoan tien va tai san neu tren tru di chi phi lien quan den xu ly tai san bao dam, cac chi phi khac thuoc nghia vu cua khach hang vay ben bao dam, ben co nghia vu tra no theo thoa thuan, quy dinh cua phap luat va so tien thua tra lai khach hang vay, ben bao dam, ben co nghia vu tra no (neu co)


Thong tu cung quy dinh ro ty le cac khoan thu, tam ung cua VAMC doi voi cac khoan no xau mua bang trai phieu dac biet. Theo do, VAMC duoc huong so tien tuong ung voi mot ty le tren so tien thu hoi no cua VAMC nhu da neu o tren. Trong thoi han 15 ngay lam viec dau tien cua thang mot hang nam, TCTD ban no phai chuyen cho VAMC cac khoan tam ung cua nam truoc lien ke tuong ung voi mot ty le tren so du no goc thuc te binh quan nam cua cac khoan no xau duoc mua bang trai phieu dac biet cua nam truoc lien ke.


Thong tu cung giao Thong doc NHNN Viet Nam quyet dinh cac ty le tren trong tung thoi ky sau khi thong nhat voi Bo truong Bo Tai chinh theo cac nguyen tac sau day: Dam bao VAMC co du nguon thu bu dap day du chi phi hoat dong; Thuc day viec xu ly no xau; Han che rui ro va chi phi trong xu ly no xau; Giam thieu chi phi cho TCTD ban no.


Thong tu cung quy dinh cu the viec VAMC su dung cac khoan thu tren so tien thu hoi no de hoan tra cac khoan tam ung tren so du no goc.


Thong tu neu ro: Khi trai phieu dac biet den han thanh toan hoac VAMC don phuong cham dut hop dong mua, ban no, VAMC su dung khoan thu tren so tien thu hoi no va cac khoan thu hop phap de hoan tra khoan tam ung tren so du no goc tuong ung voi trai phieu dac biet do theo quy dinh cua Bo Tai chinh ve co che tai chinh doi voi VAMC.


Truong hop ket thuc nam tai chinh, VAMC bi lo va trong nam tai chinh do co trai phieu dac biet den han ma tong cac khoan thu tren so tien thu hoi no VAMC duoc huong trong nam nho hon cac khoan da nhan tam ung tu cac TCTD phai hoan tra trong nam thi VAMC bao cao NHNN Viet Nam, Bo Tai chinh de xu ly theo quy dinh cua Bo Tai chinh ve co che tai chinh doi voi VAMC.


>>>  Se thay doi mot so quy dinh de day nhanh xu ly no xauTheo Thoi bao ngan hang

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000