Không cho vay ưu đãi tràn lan đóng tàu đánh bắt cá xa bờ

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nêu rõ không cho vay ưu đãi tràn lan, chỉ hỗ trợ người có nghề cá hoạt động hiệu quả, có khả năng tài chính và phương án sản xuất cụ thể...
Không cho vay ưu đãi tràn lan đóng tàu đánh bắt cá xa bờ

Ngày 12/8, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã chủ trì buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về tiến độ xây dựng văn bản hướng dẫn Nghị định số 67. Các thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thuỷ sản sẽ được hoàn thành trước khi Nghị định này có hiệu lực (25/8/2014) nhằm đảm bảo chính sách đi ngay vào cuộc sống.


Nghị định này được coi là động lực mạnh mẽ đối với sự phát triển của ngành thuỷ sản mà trọng tâm là phát triển đội tàu đánh cá xa bờ, đi liền với phương thức sản xuất, đánh bắt mới nhằm nâng cao đời sống ngư dân, góp phần khẳng định chủ quyền biển, đảo của đất nước.


Lãnh đạo Bộ NNPTNT, BộTài chính và NHNN đều khẳng định đã khẩn trương triển khai thực hiện để hoàn thành trước khi Nghị định 67 có hiệu lực.


Tới thời điểm này, Bộ NNPTNT đã ban hành Quyết định số 3228 thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định kỹ thuật về mẫu tàu cá, yêu cầu kỹ thuật đối với cơ sở đóng tàu, định mức kinh tế, kỹ thuật duy tu, sửa chữa định kỳ với tàu cá vỏ thép.


Bộ cũng đang xây dựng các Thông tư quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với mẫu thiết kế tàu cá; cơ sở đóng mới, nâng cấp tàu cá; định mức kỹ thuật duy tu sửa chữa định kỳ với tàu vỏ thép. Thứ trưởng Bộ NNPTNT, ông Vũ Văn Tám cho biết 3 Thông tư này cơ bản đã hoàn thành và đang xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương để góp ý.


Bộ Tài chính thì đang xây dựng các Thông tư về chính sách bảo hiểm; cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng và hướng dẫn một số chính sách khác của Nghị định 67.


Ở nhiệm vụ của mình, NHNN đã có dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định 67. Trước đó, cơ quan này cũng chủ động tổ chức một hội nghị ở Quảng Ngãi để lắng nghe ý kiến các cá nhân, tổ chức góp ý thực hiện chính sách tín dụng.


Theo Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Đồng Tiến, Thông tư mà NHNN đang soạn thảo quy định tất cả các ngân hàng thương mại đều tham gia cho vay thực hiện chính sách, nêu chi tiết hơn về lãi suất quá hạn, thời hạn cho vay và thời gian hỗ trợ lãi suất của Nhà nước, thời hạn tối đa vay vốn lưu động.


Bên cạnh đó, Thông tư này cũng quy định về tài sản đảm bảo cho khoản vay, trong đó có nội dung chủ tàu tham gia liên kết sản xuất theo chuỗi thì các ngân hàng thương mại xem xét cho vay không cần thế chấp trên cơ sở kiểm soát dòng tiền của chuỗi liên kết.


Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đánh giá cao tiến độ thực hiện của các bộ, đồng thời nêu bật tinh thần xây dựng văn bản hướng dẫn là nhằm “khuyến khích đánh bắt xa bờ, không khuyến khích đánh bắt gần bờ và đặt mục tiêu hiệu quả kinh tế lên trên hết”.


Đối với đối tượng thụ hưởng chính sách, Phó Thủ tướng nêu rõ không cho vay ưu đãi tràn lan, chỉ hỗ trợ người có nghề cá hoạt động hiệu quả, có khả năng tài chính và phương án sản xuất cụ thể; ngoài ra, đối tượng này phải được chính quyền địa phương xác nhận, giới thiệu để vay vốn.


Phó Thủ tướng nhấn mạnh cần kiên trì thực hiện cho vay đúng đối tượng như Nghị định nêu, đồng thời để các địa phương làm thí điểm đóng mới, nâng cấp tàu cá, tàu dịch vụ hậu cần, sau đó chính quyền địa phương sẽ quyết định nhân rộng ra toàn tỉnh.


Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh lưu ý NHNN tăng cường tuyên truyền, minh bạch chính sách cho vay ưu đãi tới tận cơ sở, tránh tình trạng ngư dân không nắm hết chính sách, bị “cò mồi” lợi dụng để lấy “phết phẩy”.


Phó Thủ tướng cũng đồng tình với Bộ NNPTNT về việc Bộ này đang hướng dẫn các tỉnh đóng mới các loại tàu cá đánh bắt xa bờ. Tuy nhiên, cần có giải pháp để ngư dân tham gia thiết kế mẫu tàu của mình, tránh việc cán bộ ngồi ở văn phòng mà thiết kế sẽ không sát thực tế.


Khi thực hiện chính sách bảo hiểm tàu cá và bảo hiểm thuyền viên, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị Bộ Tài chính xây dựng theo hướng Nhà nước sẽ hỗ trợ chi trả trực tiếp cho doanh nghiệp bảo hiểm thay vì ngư dân đánh bắt xa bờ phải mất thời gian, thủ tục tự chi trả bảo hiểm như hiện nay.


Phó Thủ tướng lưu ý các bộ, ngành liên quan xây dựng kế hoạch, tăng vốn đầu tư xây dựng hạ tầng nghề cá cho những năm tiếp theo để hỗ trợ hoạt động đánh bắt xa bờ, trong đó lựa chọn hoàn thành dứt điểm một số cảng cá quan trọng.


>>> Dự án nông nghiệp vay nghìn tỷ: Ngân hàng nào dám mở hầu bao?Theo Chinhphu.vn

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Không cho vay ưu đãi tràn lan đóng tàu đánh bắt cá xa bờ

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nêu rõ không cho vay ưu đãi tràn lan, chỉ hỗ trợ người có nghề cá hoạt động hiệu quả, có khả năng tài chính và phương án sản xuất cụ thể...


Khong cho vay uu dai tran lan dong tau danh bat ca xa bo


Pho Thu tuong Vu Van Ninh neu ro khong cho vay uu dai tran lan, chi ho tro nguoi co nghe ca hoat dong hieu qua, co kha nang tai chinh va phuong an san xuat cu the...


Ngay 12/8, Pho Thu tuong Vu Van Ninh da chu tri buoi lam viec voi cac bo, nganh lien quan ve tien do xay dung van ban huong dan Nghi dinh so 67. Cac thong tu huong dan thuc hien Nghi dinh 67/2014/ND-CP ve mot so chinh sach phat trien thuy san se duoc hoan thanh truoc khi Nghi dinh nay co hieu luc (25/8/2014) nham dam bao chinh sach di ngay vao cuoc song.


Nghi dinh nay duoc coi la dong luc manh me doi voi su phat trien cua nganh thuy san ma trong tam la phat trien doi tau danh ca xa bo, di lien voi phuong thuc san xuat, danh bat moi nham nang cao doi song ngu dan, gop phan khang dinh chu quyen bien, dao cua dat nuoc.


Lanh dao Bo NNPTNT, BoTai chinh va NHNN deu khang dinh da khan truong trien khai thuc hien de hoan thanh truoc khi Nghi dinh 67 co hieu luc.


Toi thoi diem nay, Bo NNPTNT da ban hanh Quyet dinh so 3228 thanh lap Hoi dong tu van tham dinh ky thuat ve mau tau ca, yeu cau ky thuat doi voi co so dong tau, dinh muc kinh te, ky thuat duy tu, sua chua dinh ky voi tau ca vo thep.


Bo cung dang xay dung cac Thong tu quy dinh ve yeu cau ky thuat doi voi mau thiet ke tau ca; co so dong moi, nang cap tau ca; dinh muc ky thuat duy tu sua chua dinh ky voi tau vo thep. Thu truong Bo NNPTNT, ong Vu Van Tam cho biet 3 Thong tu nay co ban da hoan thanh va dang xin y kien cac bo, nganh, dia phuong de gop y.


Bo Tai chinh thi dang xay dung cac Thong tu ve chinh sach bao hiem; cap bu lai suat do thuc hien chinh sach tin dung va huong dan mot so chinh sach khac cua Nghi dinh 67.


O nhiem vu cua minh, NHNN da co du thao Thong tu huong dan thuc hien chinh sach tin dung theo Nghi dinh 67. Truoc do, co quan nay cung chu dong to chuc mot hoi nghi o Quang Ngai de lang nghe y kien cac ca nhan, to chuc gop y thuc hien chinh sach tin dung.


Theo Pho Thong doc NHNN Nguyen Dong Tien, Thong tu ma NHNN dang soan thao quy dinh tat ca cac ngan hang thuong mai deu tham gia cho vay thuc hien chinh sach, neu chi tiet hon ve lai suat qua han, thoi han cho vay va thoi gian ho tro lai suat cua Nha nuoc, thoi han toi da vay von luu dong.


Ben canh do, Thong tu nay cung quy dinh ve tai san dam bao cho khoan vay, trong do co noi dung chu tau tham gia lien ket san xuat theo chuoi thi cac ngan hang thuong mai xem xet cho vay khong can the chap tren co so kiem soat dong tien cua chuoi lien ket.


Tai buoi lam viec, Pho Thu tuong Vu Van Ninh danh gia cao tien do thuc hien cua cac bo, dong thoi neu bat tinh than xay dung van ban huong dan la nham “khuyen khich danh bat xa bo, khong khuyen khich danh bat gan bo va dat muc tieu hieu qua kinh te len tren het”.


Doi voi doi tuong thu huong chinh sach, Pho Thu tuong neu ro khong cho vay uu dai tran lan, chi ho tro nguoi co nghe ca hoat dong hieu qua, co kha nang tai chinh va phuong an san xuat cu the; ngoai ra, doi tuong nay phai duoc chinh quyen dia phuong xac nhan, gioi thieu de vay von.


Pho Thu tuong nhan manh can kien tri thuc hien cho vay dung doi tuong nhu Nghi dinh neu, dong thoi de cac dia phuong lam thi diem dong moi, nang cap tau ca, tau dich vu hau can, sau do chinh quyen dia phuong se quyet dinh nhan rong ra toan tinh.


Pho Thu tuong Vu Van Ninh luu y NHNN tang cuong tuyen truyen, minh bach chinh sach cho vay uu dai toi tan co so, tranh tinh trang ngu dan khong nam het chinh sach, bi “co moi” loi dung de lay “phet phay”.


Pho Thu tuong cung dong tinh voi Bo NNPTNT ve viec Bo nay dang huong dan cac tinh dong moi cac loai tau ca danh bat xa bo. Tuy nhien, can co giai phap de ngu dan tham gia thiet ke mau tau cua minh, tranh viec can bo ngoi o van phong ma thiet ke se khong sat thuc te.


Khi thuc hien chinh sach bao hiem tau ca va bao hiem thuyen vien, Pho Thu tuong Vu Van Ninh de nghi Bo Tai chinh xay dung theo huong Nha nuoc se ho tro chi tra truc tiep cho doanh nghiep bao hiem thay vi ngu dan danh bat xa bo phai mat thoi gian, thu tuc tu chi tra bao hiem nhu hien nay.


Pho Thu tuong luu y cac bo, nganh lien quan xay dung ke hoach, tang von dau tu xay dung ha tang nghe ca cho nhung nam tiep theo de ho tro hoat dong danh bat xa bo, trong do lua chon hoan thanh dut diem mot so cang ca quan trong.


>>> Du an nong nghiep vay nghin ty: Ngan hang nao dam mo hau bao?Theo Chinhphu.vn

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000