Gần 10 ngân hàng, tổ chức tài chính Hàn Quốc muốn đầu tư vào Việt Nam

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Các cơ quan quản lý, giám sát tài chính, cơ quan hợp tác quốc tế của Hàn Quốc muốn hợp tác trao đổi mở rộng các lĩnh vực, cơ hội đầu tư của DN Hàn Quốc vào Việt Nam...
Gần 10 ngân hàng, tổ chức tài chính Hàn Quốc muốn đầu tư vào Việt Nam


Tiếp tục thực hiện Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2014 của Ban Kinh tế Trung ương, từ ngày 10 đến 13.8, Đoàn cấp cao Ban Kinh tế Trung ương đã đến thăm, nghiên cứu trao đổi và làm việc tại Hàn Quốc. Ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm Trưởng đoàn công tác.


Ngoài việc góp phần thúc đẩy, tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Hàn Quốc, chuyến công tác cũng nghiên cứu kế hoạch cải cách kinh tế ba năm do Tổng thống Hàn Quốc công bố tháng 2 năm 2014, trao đổi kinh nghiệm trong việc đổi mới cơ cấu, mô hình tăng trưởng, thể chế kinh tế của Hàn Quốc.


Tại buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Chiến lược và Tài chính Joo Hyung Hwan; Chủ tịch Ủy ban dịch vụ tài chính Hàn Quốc Shin Je-Yoon; Thống đốc FSS-Cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc Choi Sooyun; Phó Chủ tịch KOICA – Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc Kim In; Tập đoàn Lotte, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương GS.TS Vương Đình Huệ đã trao đổi sâu sắc, cụ thể về quá trình đổi mới kinh tế tại Hàn Quốc thực hiện kế hoạch 3 năm (2015 – 2017) ở những trụ cột chính. Đó là cân bằng giữa thị trường trong nước và xuất khẩu; tăng cường tính năng động và sáng tạo thường xuyên của nền kinh tế; loại bỏ các thể chế cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nền kinh tế để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 4%/ năm, đạt bình quân GDP 40.000 USD/ người vào năm 2017.


Các chính sách cải cách đột phá đáng chú ý của Hàn Quốc là: Cải cách doanh nghiệp Nhà nước thông qua giảm nợ xấu, loại bỏ những chức năng không cần thiết, bình thường hóa kinh doanh của doanh nghiệp Nhà nước; phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; đa dạng hóa tác nhân cung cấp dịch vụ tài chính; cải cách thể chế cho doanh nghiệp vay vốn dựa trên sở hữu công nghệ và kỹ thuật, chứ không chỉ tài sản thế chấp.


Cải cách đột phá nữa là phát triển thị trường vốn vay cho dự án đầu tư mạo hiểm; xây dựng hệ thống cảnh báo rủi ro sớm về tài chính; đẩy mạnh tính năng động và cạnh tranh giữa các doanh nghiệp; giải quyết nợ xấu của hộ gia đình để kích cầu tiêu dùng; thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản. Các cải cách của Hàn Quốc nhằm đảm bảo năng lực kiểm soát, ứng phó của nền kinh tế với khủng hoảng cũng như các cú sốc lớn từ bên ngoài.


Các cơ quan, bộ ngành của Hàn Quốc mong muốn hợp tác trao đổi để mở rộng các lĩnh vực, cơ hội đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc vào Việt Nam, sử dụng hiệu quả vốn ODA, đặc biệt là thúc đẩy đầu tư và hợp tác của các tổ chức tài chính, ngân hàng, các tập đoàn lớn, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của hai nước đẩy mạnh liên kết và hợp tác, mở rộng hợp tác lao động, Hàn Quốc tăng cường tiếp nhận lao động kỹ thuật cao, có trình độ đào tạo đến làm việc giữa hai nước trong thời gian tới.


Phía Hàn Quốc cho biết hiện nay có gần 10 ngân hàng, tổ chức tài chính mong muốn được đầu tư vào Việt Nam.


Thanh LiêmTheo Trí Thức Trẻ

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Gần 10 ngân hàng, tổ chức tài chính Hàn Quốc muốn đầu tư vào Việt Nam

Các cơ quan quản lý, giám sát tài chính, cơ quan hợp tác quốc tế của Hàn Quốc muốn hợp tác trao đổi mở rộng các lĩnh vực, cơ hội đầu tư của DN Hàn Quốc vào Việt Nam...


Gan 10 ngan hang, to chuc tai chinh Han Quoc muon dau tu vao Viet Nam


Cac co quan quan ly, giam sat tai chinh, co quan hop tac quoc te cua Han Quoc muon hop tac trao doi mo rong cac linh vuc, co hoi dau tu cua DN Han Quoc vao Viet Nam...Tiep tuc thuc hien Ke hoach hoat dong doi ngoai nam 2014 cua Ban Kinh te Trung uong, tu ngay 10 den 13.8, Doan cap cao Ban Kinh te Trung uong da den tham, nghien cuu trao doi va lam viec tai Han Quoc. Ong Vuong Dinh Hue, Uy vien Trung uong Dang, Truong Ban Kinh te Trung uong lam Truong doan cong tac.


Ngoai viec gop phan thuc day, tang cuong quan he doi tac chien luoc giua Viet Nam va Han Quoc, chuyen cong tac cung nghien cuu ke hoach cai cach kinh te ba nam do Tong thong Han Quoc cong bo thang 2 nam 2014, trao doi kinh nghiem trong viec doi moi co cau, mo hinh tang truong, the che kinh te cua Han Quoc.


Tai buoi lam viec voi Thu truong Bo Chien luoc va Tai chinh Joo Hyung Hwan; Chu tich Uy ban dich vu tai chinh Han Quoc Shin Je-Yoon; Thong doc FSS-Co quan giam sat tai chinh Han Quoc Choi Sooyun; Pho Chu tich KOICA – Co quan hop tac quoc te Han Quoc Kim In; Tap doan Lotte, Truong Ban Kinh te Trung uong GS.TS Vuong Dinh Hue da trao doi sau sac, cu the ve qua trinh doi moi kinh te tai Han Quoc thuc hien ke hoach 3 nam (2015 – 2017) o nhung tru cot chinh. Do la can bang giua thi truong trong nuoc va xuat khau; tang cuong tinh nang dong va sang tao thuong xuyen cua nen kinh te; loai bo cac the che can tro hoat dong san xuat, kinh doanh trong nen kinh te de dat muc tieu tang truong kinh te tren 4%/ nam, dat binh quan GDP 40.000 USD/ nguoi vao nam 2017.


Cac chinh sach cai cach dot pha dang chu y cua Han Quoc la: Cai cach doanh nghiep Nha nuoc thong qua giam no xau, loai bo nhung chuc nang khong can thiet, binh thuong hoa kinh doanh cua doanh nghiep Nha nuoc; phat trien doanh nghiep nho va vua; da dang hoa tac nhan cung cap dich vu tai chinh; cai cach the che cho doanh nghiep vay von dua tren so huu cong nghe va ky thuat, chu khong chi tai san the chap.


Cai cach dot pha nua la phat trien thi truong von vay cho du an dau tu mao hiem; xay dung he thong canh bao rui ro som ve tai chinh; day manh tinh nang dong va canh tranh giua cac doanh nghiep; giai quyet no xau cua ho gia dinh de kich cau tieu dung; thuc day phat trien thi truong bat dong san. Cac cai cach cua Han Quoc nham dam bao nang luc kiem soat, ung pho cua nen kinh te voi khung hoang cung nhu cac cu soc lon tu ben ngoai.


Cac co quan, bo nganh cua Han Quoc mong muon hop tac trao doi de mo rong cac linh vuc, co hoi dau tu cua doanh nghiep Han Quoc vao Viet Nam, su dung hieu qua von ODA, dac biet la thuc day dau tu va hop tac cua cac to chuc tai chinh, ngan hang, cac tap doan lon, ho tro cac doanh nghiep vua va nho cua hai nuoc day manh lien ket va hop tac, mo rong hop tac lao dong, Han Quoc tang cuong tiep nhan lao dong ky thuat cao, co trinh do dao tao den lam viec giua hai nuoc trong thoi gian toi.


Phia Han Quoc cho biet hien nay co gan 10 ngan hang, to chuc tai chinh mong muon duoc dau tu vao Viet Nam.


Thanh LiemTheo Tri Thuc Tre

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000