Chưa đánh thuế với lãi tiền gửi ngân hàng

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Hiện nay không thu thuế thu nhập cá nhân để khuyến khích mọi người dân tiết kiệm chi tiêu, dành tiền gửi tiết kiệm.
Chưa đánh thuế với lãi tiền gửi ngân hàng

Về cải cách thủ tục thuế, Bộ trưởng Dũng cũng cho biết, sẽ rà soát bãi bỏ các thủ tục không cần thiết để giảm thời gian kê khai và nộp thuế. Theo đó, phấn đấu từ nay đến giữa tháng 9 giảm thời gian kê khai thuế là 201 giờ.


Cụ thể, Bộ Tài chính sẽ sửa đổi các chỉ tiêu kê khai thuế VAT, phấn đấu giảm 156 giờ. Tiếp đến là khắc phục sự khác biệt giữa doanh thu kế toán và doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp, sẽ giảm được khoảng 35 giờ. 


Việc khắc phục khác biệt (sự ghi nhận) giữa chi phí kế toán với chi phí tính thuế giảm được khoảng 10 giờ và đẩy mạnh kê khai nộp thuế điện tử sẽ giảm được khoảng 23 giờ. Theo đó, sẽ giảm được khoảng 88 giờ với số lần kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế VAT của doanh nghiệp (theo quy định là 17 lần trong 1 năm) sẽ giảm còn 5 lần trong 1 năm.


“Bộ Tài chính cũng đang tiến hành rà soát để giảm thời gian nộp bảo hiểm xã hội. Hiện, theo tính toán của Ngân hàng Thế giới, thời gian nộp bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp là 335 giờ/năm. Chúng tôi sẽ rà soát, đưa các giải pháp phù hợp, tương tự như thuế, phấn đấu đến cuối năm 2014 sẽ giảm 1/3 số lần kê khai nộp bảo hiểm xã hội, cơ bản giảm 50% số giờ kê khai, nộp bảo hiểm xã hội”, ông Dũng cho biết.


Theo Phạm Tuyên
Tiền Phong

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Chưa đánh thuế với lãi tiền gửi ngân hàng

Hiện nay không thu thuế thu nhập cá nhân để khuyến khích mọi người dân tiết kiệm chi tiêu, dành tiền gửi tiết kiệm.


Chua danh thue voi lai tien gui ngan hang


Hien nay khong thu thue thu nhap ca nhan de khuyen khich moi nguoi dan tiet kiem chi tieu, danh tien gui tiet kiem.


Ve cai cach thu tuc thue, Bo truong Dung cung cho biet, se ra soat bai bo cac thu tuc khong can thiet de giam thoi gian ke khai va nop thue. Theo do, phan dau tu nay den giua thang 9 giam thoi gian ke khai thue la 201 gio.


Cu the, Bo Tai chinh se sua doi cac chi tieu ke khai thue VAT, phan dau giam 156 gio. Tiep den la khac phuc su khac biet giua doanh thu ke toan va doanh thu tinh thue thu nhap doanh nghiep, se giam duoc khoang 35 gio. 


Viec khac phuc khac biet (su ghi nhan) giua chi phi ke toan voi chi phi tinh thue giam duoc khoang 10 gio va day manh ke khai nop thue dien tu se giam duoc khoang 23 gio. Theo do, se giam duoc khoang 88 gio voi so lan ke khai nop thue thu nhap doanh nghiep va thue VAT cua doanh nghiep (theo quy dinh la 17 lan trong 1 nam) se giam con 5 lan trong 1 nam.


“Bo Tai chinh cung dang tien hanh ra soat de giam thoi gian nop bao hiem xa hoi. Hien, theo tinh toan cua Ngan hang The gioi, thoi gian nop bao hiem xa hoi cua doanh nghiep la 335 gio/nam. Chung toi se ra soat, dua cac giai phap phu hop, tuong tu nhu thue, phan dau den cuoi nam 2014 se giam 1/3 so lan ke khai nop bao hiem xa hoi, co ban giam 50% so gio ke khai, nop bao hiem xa hoi”, ong Dung cho biet.


Theo Pham Tuyen
Tien Phong

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000