Xử lý tài sản bảo đảm vẫn nan giải

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Hiện nay, tỷ lệ thu hồi nợ thông qua khởi kiện và thi hành án của NH đang ở mức độ rất thấp (khoảng 1%/tổng số thu hồi).
Xử lý tài sản bảo đảm vẫn nan giải

DN khó khăn, nợ xấu tăng thêm là điều dễ hiểu. Trong bối cảnh sức cầu nền kinh tế chưa được cải thiện, hoạt động sản xuất kinh doanh của DN ngày càng khó, nguy cơ phát sinh thêm nợ xấu gia tăng, quá trình giải quyết nợ xấu chậm và khó khăn. Một trong những nguyên nhân chính là hành lang pháp lý cho hoạt động xử lý nợ, thu hồi nợ xấu tiếp tục là rào cản đối với các TCTD, đặc biệt là trình tự, thủ tục liên quan đến xử lý tài sản bảo đảm do có quá nhiều cơ quan tham gia gây kéo dài thời gian xử lý và chi phí để xử lý nợ. Hiện nay, tỷ lệ thu hồi nợ thông qua khởi kiện và thi hành án của NH đang ở mức độ rất thấp (khoảng 1%/tổng số thu hồi).


Theo đại diện Maritime Bank, vấn đề bán tài sản thế chấp để thu hồi nợ theo quy định hiện hành đã có các văn bản tạo điều kiện cho bên xử lý tài sản. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện lại có những vấn đề nảy sinh. Đơn cử bên thế chấp tài sản không chịu bàn giao tài sản cho NH để xử lý món nợ đã quá hạn. Có một số trường hợp khách hàng đã ký biên bản bàn giao nhưng không chịu giao tài sản… “Tại Maritime Bank, phần này chiếm đa số”, đại diện Maritime Bank than phiền.


Thực tế là dù rất muốn xử lý nợ xấu, nhưng các NH cũng ngại khởi kiện khách hàng ra tòa án. Vì việc này sẽ lôi NH vào “ma trận” các thủ tục pháp lý với thời gian khó xác định, có thể là 3 năm, 5 năm sau NH vẫn chưa thể kết thúc vụ kiện. Không những thế, ngay cả khi tòa đã tuyên án thì quá trình xử lý tài sản bảo đảm cũng rất rắc rối. Do đó, các NH kiến nghị NHNN phối hợp với các ban, ngành liên quan ra các văn bản cụ thể hơn, nhất là các TCTD cần được trao nhiều quyền hơn trong việc xử lý nợ xấu. Ví dụ như, khi tài sản bảo đảm cần được thu hồi thì NH chủ động xử lý không phải qua nhiều đơn vị trung gian khác, hay phải khởi kiện ra tòa mới xử lý được.


Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Vietcombank Hà Nội cho biết, trên thực tế thì cơ chế pháp luật và thực thi pháp luật chưa đồng bộ, đặc biệt là trong lĩnh vực xử lý tài sản bảo đảm. Điều này gây rất nhiều khó khăn cho các NH. Theo ông Hùng, việc xử lý tài sản thế chấp hiện phụ thuộc nhiều vào độ hợp tác của khách hàng. Nếu khách hàng không có thiện chí thì chỉ có một con đường là khởi kiện. Hiện nhiều TCTD đã bán nợ xấu cho VAMC, nhưng ông Nguyễn Quốc Hùng, Chủ tịch VAMC cho biết, ngay cả đơn vị này cũng đang gặp vướng mắc ở nhiều khoản nợ xấu đã mua, dù bản án của tòa đã có hiệu lực song cơ quan thi hành án không thể thu hồi.


Để giải quyết vấn đề này, ông Hùng cho rằng cần hoàn thiện khung pháp lý, trong đó tạo điều kiện thuận lợi cho các TCTD trong công tác xử lý tài sản bảo đảm, tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm. Liên quan đến vấn đề thu hồi nợ, hiện nay NH vướng nhiều nhất chính là việc thi hành án với tỷ lệ thi hành án thành công rất thấp.


Sau thời gian thí điểm hiệu quả tại TP. Hồ Chí Minh, chế định Thừa phát lại được triển khai thí điểm tại Hà Nội và một số địa phương đang nhận được nhiều sự ủng hộ do hiệu quả trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý. Thừa phát lại là người có các tiêu chuẩn được Nhà nước bổ nhiệm và trao quyền để làm các công việc theo quy định của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP, Nghị định số 135/2013/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.


Cụ thể, Thừa phát lại thực hiện việc tống đạt theo yêu cầu của toà án hoặc cơ quan thi hành án dân sự; lập vi bằng theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức; xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của đương sự; trực tiếp tổ chức thi hành án các bản án, quyết định của Toà án theo yêu cầu của đương sự…


Ông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, nếu áp dụng rộng hơn chế định này sẽ hỗ trợ các TCTD giải quyết được các vướng mắc, đẩy nhanh tiến trình giải quyết nợ xấu. Việc giảm nợ xấu sẽ khó thực hiện triệt để nếu chỉ có sự cố gắng của các NH. Do đó các NH cho rằng rất cần sự chia sẻ của toàn bộ nền kinh tế, từ bản thân DN cũng như các bộ, ngành có liên quan.


>>> Ngân hàng tự ý bán tài sản thế chấp


>>> Ngân hàng có sẵn lòng nắm người “không có tóc?


Theo Nguyễn MinhThời báo Ngân hàng

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Xử lý tài sản bảo đảm vẫn nan giải

Hiện nay, tỷ lệ thu hồi nợ thông qua khởi kiện và thi hành án của NH đang ở mức độ rất thấp (khoảng 1%/tổng số thu hồi).


Xu ly tai san bao dam van nan giai


Hien nay, ty le thu hoi no thong qua khoi kien va thi hanh an cua NH dang o muc do rat thap (khoang 1%/tong so thu hoi).


DN kho khan, no xau tang them la dieu de hieu. Trong boi canh suc cau nen kinh te chua duoc cai thien, hoat dong san xuat kinh doanh cua DN ngay cang kho, nguy co phat sinh them no xau gia tang, qua trinh giai quyet no xau cham va kho khan. Mot trong nhung nguyen nhan chinh la hanh lang phap ly cho hoat dong xu ly no, thu hoi no xau tiep tuc la rao can doi voi cac TCTD, dac biet la trinh tu, thu tuc lien quan den xu ly tai san bao dam do co qua nhieu co quan tham gia gay keo dai thoi gian xu ly va chi phi de xu ly no. Hien nay, ty le thu hoi no thong qua khoi kien va thi hanh an cua NH dang o muc do rat thap (khoang 1%/tong so thu hoi).


Theo dai dien Maritime Bank, van de ban tai san the chap de thu hoi no theo quy dinh hien hanh da co cac van ban tao dieu kien cho ben xu ly tai san. Tuy nhien, trong qua trinh thuc hien lai co nhung van de nay sinh. Don cu ben the chap tai san khong chiu ban giao tai san cho NH de xu ly mon no da qua han. Co mot so truong hop khach hang da ky bien ban ban giao nhung khong chiu giao tai san… “Tai Maritime Bank, phan nay chiem da so”, dai dien Maritime Bank than phien.


Thuc te la du rat muon xu ly no xau, nhung cac NH cung ngai khoi kien khach hang ra toa an. Vi viec nay se loi NH vao “ma tran” cac thu tuc phap ly voi thoi gian kho xac dinh, co the la 3 nam, 5 nam sau NH van chua the ket thuc vu kien. Khong nhung the, ngay ca khi toa da tuyen an thi qua trinh xu ly tai san bao dam cung rat rac roi. Do do, cac NH kien nghi NHNN phoi hop voi cac ban, nganh lien quan ra cac van ban cu the hon, nhat la cac TCTD can duoc trao nhieu quyen hon trong viec xu ly no xau. Vi du nhu, khi tai san bao dam can duoc thu hoi thi NH chu dong xu ly khong phai qua nhieu don vi trung gian khac, hay phai khoi kien ra toa moi xu ly duoc.


Ong Nguyen Manh Hung, Giam doc Vietcombank Ha Noi cho biet, tren thuc te thi co che phap luat va thuc thi phap luat chua dong bo, dac biet la trong linh vuc xu ly tai san bao dam. Dieu nay gay rat nhieu kho khan cho cac NH. Theo ong Hung, viec xu ly tai san the chap hien phu thuoc nhieu vao do hop tac cua khach hang. Neu khach hang khong co thien chi thi chi co mot con duong la khoi kien. Hien nhieu TCTD da ban no xau cho VAMC, nhung ong Nguyen Quoc Hung, Chu tich VAMC cho biet, ngay ca don vi nay cung dang gap vuong mac o nhieu khoan no xau da mua, du ban an cua toa da co hieu luc song co quan thi hanh an khong the thu hoi.


De giai quyet van de nay, ong Hung cho rang can hoan thien khung phap ly, trong do tao dieu kien thuan loi cho cac TCTD trong cong tac xu ly tai san bao dam, tiep tuc don gian hoa thu tuc hanh chinh trong linh vuc dang ky giao dich bao dam. Lien quan den van de thu hoi no, hien nay NH vuong nhieu nhat chinh la viec thi hanh an voi ty le thi hanh an thanh cong rat thap.


Sau thoi gian thi diem hieu qua tai TP. Ho Chi Minh, che dinh Thua phat lai duoc trien khai thi diem tai Ha Noi va mot so dia phuong dang nhan duoc nhieu su ung ho do hieu qua trong viec cung cap dich vu phap ly. Thua phat lai la nguoi co cac tieu chuan duoc Nha nuoc bo nhiem va trao quyen de lam cac cong viec theo quy dinh cua Nghi dinh so 61/2009/ND-CP, Nghi dinh so 135/2013/ND-CP va phap luat co lien quan.


Cu the, Thua phat lai thuc hien viec tong dat theo yeu cau cua toa an hoac co quan thi hanh an dan su; lap vi bang theo yeu cau cua ca nhan, co quan, to chuc; xac minh dieu kien thi hanh an theo yeu cau cua duong su; truc tiep to chuc thi hanh an cac ban an, quyet dinh cua Toa an theo yeu cau cua duong su…


Ong Nguyen Manh Hung cho rang, neu ap dung rong hon che dinh nay se ho tro cac TCTD giai quyet duoc cac vuong mac, day nhanh tien trinh giai quyet no xau. Viec giam no xau se kho thuc hien triet de neu chi co su co gang cua cac NH. Do do cac NH cho rang rat can su chia se cua toan bo nen kinh te, tu ban than DN cung nhu cac bo, nganh co lien quan.


>>> Ngan hang tu y ban tai san the chap


>>> Ngan hang co san long nam nguoi “khong co toc?


Theo Nguyen MinhThoi bao Ngan hang

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000