ACB: 6 tháng đầu năm đạt 573 tỷ LNST, nợ có khả năng mất vốn tăng 23,3%

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Khoản tiền gửi có kỳ hạn bằng VND là 3.291 tỷ đồng được ACB ghi chú là “bao gồm 719 tỷ đồng tiền gửi liên ngân hàng đã quá hạn liên quan đến một ngân hàng thương mại cổ phần quốc doanh”.
ACB: 6 tháng đầu năm đạt 573 tỷ LNST, nợ có khả năng mất vốn tăng 23,3%

Ngân hàng TMCP Á Châu (mã: ACB) vừa công bố BCTC quý 2/2014


Theo đó, trong quý 2/2014, các hoạt động chính của ACB có sự tăng trưởng khá. Thu nhập từ lãi thuần tăng 18,2% so với quý 2/2013, đạt 1.326 tỷ. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 4,9%, đạt 161,3 tỷ. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh vàng và ngoại hối cũng tăng 41% lên 42,6 tỷ. Ngoài ra, khoản lãi từ hoạt động khác cũng tăng vọt từ 0,2 tỷ trong quý 2/2013 lên 38 tỷ trong quý 2/2014.


Trong khi đó, hoạt động kinh doanh chứng khoán sụt giảm mạnh. Mảng chứng khoán kinh doanh bị lỗ 2,2 tỷ. Mảng chứng khoán đầu tư chỉ lãi 42,3 tỷ - giảm 82,1% so với cùng kỳ.


Như vậy, tổng thu nhập từ lãi của ACB tăng nhẹ 0,8% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, Ngân hàng cũng đã cắt giảm 15% chi phí quản lý. Nhờ vậy, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh vẫn tăng 26% và đạt 766,4 tỷ.


Song chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng tới 522,3% so với cùng kỳ tương đương 297 tỷ. Do đó, lợi nhuận sau thuế của ACB trong quý 2/2014 giảm 21% còn 323,3 tỷ.


Tương tự như vậy, 6 tháng đầu năm 2014, thu nhập lãi thuần tăng 1,1% đạt 2.423 tỷ, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 13% đạt 320 tỷ và hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng không lỗ như 6T2013 mà đạt lợi nhuận 94 tỷ. Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư có lãi 106,4 tỷ - giảm 63%.


Trái lại, nhờ thị trường chứng khoán bùng nổ trong quý 1/2014 nên mặc dù quý 2 bị lỗ, hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014 của ACB vẫn có lợi nhuận 103,4 tỷ - tăng 25,2%.


Chi phí hoạt động giảm nhẹ, chủ yếu là nhờ cắt giảm chi cho hoạt động quản lý công vụ. Còn chi phí lương cho nhân viên tăng gần 7%.


Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 8,7%, đạt 1.309 tỷ nhưng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 124% tương đương 320 tỷ đã khiến cho lợi nhuận sau thuế của ngân hàng giảm 20% còn 573,3 tỷ.


ACB: 6 tháng đầu năm đạt 573 tỷ LNST, dư nợ có khả năng mất vốn tăng 23,3% (1)


Tính đến 30/06/2014, dư nợ cho vay khách hàng của ACB là 110.752 tỷ - tăng 3,3% so với đầu năm. Tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác giảm nhẹ, trong đó, khoản tiền gửi có kỳ hạn bằng VND là 3.291 tỷ đồng được ACB ghi chú là “bao gồm 719 tỷ đồng tiền gửi liên ngân hàng đã quá hạn liên quan đến một ngân hàng thương mại cổ phần quốc doanh”. Đây có lẽ là khoản tiền gửi trong vụ án Huyền Như tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.


Tiền gửi của khách hàng đạt 147.173 tỷ đồng. Như vậy, tăng trưởng huy động vốn từ khách hàng đạt 6,6% so với đầu năm.


Tổng số dư nợ xấu của ACB tính đến thời điểm cuối quý 2/2014 là 4.037 tỷ tức tỷ lệ nợ xấu là 3,6%. Riêng nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) tăng 23,3% so với đầu năm lên 2.616 tỷ đồng. Khoản nợ nhóm 2 – nợ cần chú ý cũng đã tăng 22% so với đầu năm.


Hà PhươngTheo Trí Thức Trẻ/ACB

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

ACB: 6 tháng đầu năm đạt 573 tỷ LNST, nợ có khả năng mất vốn tăng 23,3%

Khoản tiền gửi có kỳ hạn bằng VND là 3.291 tỷ đồng được ACB ghi chú là “bao gồm 719 tỷ đồng tiền gửi liên ngân hàng đã quá hạn liên quan đến một ngân hàng thương mại cổ phần quốc doanh”.


ACB: 6 thang dau nam dat 573 ty LNST, no co kha nang mat von tang 23,3%


Khoan tien gui co ky han bang VND la 3.291 ty dong duoc ACB ghi chu la “bao gom 719 ty dong tien gui lien ngan hang da qua han lien quan den mot ngan hang thuong mai co phan quoc doanh”.


Ngan hang TMCP A Chau (ma: ACB) vua cong bo BCTC quy 2/2014


Theo do, trong quy 2/2014, cac hoat dong chinh cua ACB co su tang truong kha. Thu nhap tu lai thuan tang 18,2% so voi quy 2/2013, dat 1.326 ty. Lai thuan tu hoat dong dich vu tang 4,9%, dat 161,3 ty. Loi nhuan tu hoat dong kinh doanh vang va ngoai hoi cung tang 41% len 42,6 ty. Ngoai ra, khoan lai tu hoat dong khac cung tang vot tu 0,2 ty trong quy 2/2013 len 38 ty trong quy 2/2014.


Trong khi do, hoat dong kinh doanh chung khoan sut giam manh. Mang chung khoan kinh doanh bi lo 2,2 ty. Mang chung khoan dau tu chi lai 42,3 ty - giam 82,1% so voi cung ky.


Nhu vay, tong thu nhap tu lai cua ACB tang nhe 0,8% so voi cung ky. Tuy nhien, Ngan hang cung da cat giam 15% chi phi quan ly. Nho vay, loi nhuan thuan tu hoat dong kinh doanh van tang 26% va dat 766,4 ty.


Song chi phi du phong rui ro tin dung tang toi 522,3% so voi cung ky tuong duong 297 ty. Do do, loi nhuan sau thue cua ACB trong quy 2/2014 giam 21% con 323,3 ty.


Tuong tu nhu vay, 6 thang dau nam 2014, thu nhap lai thuan tang 1,1% dat 2.423 ty, lai thuan tu hoat dong dich vu tang 13% dat 320 ty va hoat dong kinh doanh ngoai hoi va vang khong lo nhu 6T2013 ma dat loi nhuan 94 ty. Hoat dong mua ban chung khoan dau tu co lai 106,4 ty - giam 63%.


Trai lai, nho thi truong chung khoan bung no trong quy 1/2014 nen mac du quy 2 bi lo, hoat dong mua ban chung khoan kinh doanh 6 thang dau nam 2014 cua ACB van co loi nhuan 103,4 ty - tang 25,2%.


Chi phi hoat dong giam nhe, chu yeu la nho cat giam chi cho hoat dong quan ly cong vu. Con chi phi luong cho nhan vien tang gan 7%.


Loi nhuan thuan tu hoat dong kinh doanh tang 8,7%, dat 1.309 ty nhung chi phi du phong rui ro tin dung tang 124% tuong duong 320 ty da khien cho loi nhuan sau thue cua ngan hang giam 20% con 573,3 ty.


ACB: 6 thang dau nam dat 573 ty LNST, du no co kha nang mat von tang 23,3% (1)


Tinh den 30/06/2014, du no cho vay khach hang cua ACB la 110.752 ty - tang 3,3% so voi dau nam. Tien gui tai cac to chuc tin dung khac giam nhe, trong do, khoan tien gui co ky han bang VND la 3.291 ty dong duoc ACB ghi chu la “bao gom 719 ty dong tien gui lien ngan hang da qua han lien quan den mot ngan hang thuong mai co phan quoc doanh”. Day co le la khoan tien gui trong vu an Huyen Nhu tai Ngan hang TMCP Cong thuong Viet Nam.


Tien gui cua khach hang dat 147.173 ty dong. Nhu vay, tang truong huy dong von tu khach hang dat 6,6% so voi dau nam.


Tong so du no xau cua ACB tinh den thoi diem cuoi quy 2/2014 la 4.037 ty tuc ty le no xau la 3,6%. Rieng no nhom 5 (no co kha nang mat von) tang 23,3% so voi dau nam len 2.616 ty dong. Khoan no nhom 2 – no can chu y cung da tang 22% so voi dau nam.


Ha PhuongTheo Tri Thuc Tre/ACB

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000