Khó giảm lãi suất cho vay

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Không phải đến khi Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia lên tiếng, dư luận mới biết lãi suất cho vay giảm chậm hơn nhiều so với mức giảm của lãi suất huy động bởi nghịch lý này đã diễn ra từ lâu.
Khó giảm lãi suất cho vay

Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia chỉ rõ đến tháng 7-2014, lãi suất tiền gửi VNĐ bình quân là 5,53%/năm, giảm 0,6% so với đầu năm. Trong khi đó, lãi suất cho vay bình quân vẫn ở mức khoảng 10,08% năm, chỉ giảm 0,25%. Ủy ban này cũng khuyến cáo lạm phát ổn định như hiện nay sẽ là cơ sở để Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có thể hạ thêm lãi suất.


Trăm dâu đổ đầu lãi suất


Về lý thuyết thì đúng như nhận định của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia. Song, với thực tế hoạt động của hệ thống NH thì nghịch lý nói trên lại là… hợp lý.


Lãnh đạo một NH thương mại cho biết lợi nhuận của NH chủ yếu vẫn từ huy động để cho vay. Với trần lãi suất huy động hiện nay do NHNN quy định là 6%/năm, NH thương mại có thể tung ra lãi suất huy động 7%/năm (kỳ hạn 6 tháng đến dưới 12 tháng) nhưng lãi suất cho vay phải khoảng 10% mới bảo đảm duy trì hoạt động. Lãi suất cho vay được tính bằng lãi suất cơ sở cộng với biên độ. Trong đó, lãi suất cơ sở được coi là điểm hòa vốn của NH, được tính bằng lãi suất huy động cộng với chi phí hoạt động, còn biên độ là lợi nhuận của NH.


Một trong những yếu tố quan trọng nhất để quyết định lãi suất cho vay là chi phí hoạt động của NH, bao gồm: thuế, phí, lệ phí, chi phí nhân viên, chi phí quản lý tài sản, chi phí đầu tư, thuê mặt bằng và các chi phí khác. NH thương mại cũng phải có dự trữ bắt buộc từ 1%-5% trong két và trích lập dự phòng rủi ro cho nợ xấu. Các khoản này chiếm khoảng một nửa so với mức chênh lệch giữa lãi suất huy động và cho vay.


Gánh nặng nợ xấu


Chuyên gia kinh tế Đinh Tuấn Minh nhận xét về mặt lý thuyết, khi lạm phát thấp, ổn định thì hoàn toàn có cơ sở để giảm lãi suất. Song, hiện nay khó giảm lãi suất do nợ xấu đang tăng trở lại, quản trị hệ thống NH trong tái cấu trúc rất tốn kém. Hơn nữa, NH phải giữ biên lợi nhuận nhất định, tín dụng không đẩy ra được nên phải tiếp tục giữ chênh lệch lãi suất cao để bảo đảm lợi nhuận.


“Thị trường tài chính đang mắc kẹt. Lẽ ra, muốn đẩy mạnh cho vay, phải giảm lãi suất nhưng vì các giao dịch thành công rất thấp nên NH phải cho vay lãi suất cao ở tín dụng tiêu dùng, doanh nghiệp nhiều rủi ro phải thế chấp tài sản. Cho nên, khả năng giảm lãi suất cho vay vẫn rất mờ mịt” - ông Minh nhận định.


Ông Cao Sỹ Kiêm, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đông Á (DongA Bank), cho rằng nợ xấu chính là lực cản lớn nhất đối với mục tiêu giảm lãi suất cho vay. Các NH bán nợ xấu cho Công ty Quản lý tài sản (VAMC) phải trích lập dự phòng ít nhất 20% trong 5 năm khiến chi phí đội lên rất lớn, gây thêm sức ép cho lãi suất. Tính đến cuối năm 2013, tổng quỹ dự phòng rủi ro tín dụng đã trích chưa sử dụng của DongA Bank là hơn 930 tỉ đồng - những chi phí này đều “đổ” vào lãi suất.


Theo chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh, trong mua bán, khi doanh thu thấp, phải kéo chênh lệch giá mua - bán giãn ra nên khả năng giảm lãi suất là khó. Bên cạnh đó, cầu vay vốn lúc này không phụ thuộc vào lãi suất mà vào thị trường. Chẳng hạn, chênh lệch lãi suất cho vay bằng USD cao hơn nhiều so với VNĐ nhưng tăng trưởng tín dụng ngoại tệ 6 tháng đầu năm lên đến 12,3%, trong khi tín dụng nội tệ chỉ tăng 2,17%. Bên cạnh tín dụng thương mại, NH còn duy trì tín dụng ưu đãi nên có sự chuyển dịch sang vay vốn thấp nếu đáp ứng được yêu cầu. Trong trường hợp này, yêu cầu giảm lãi suất không trở nên cấp bách.


Lãnh đạo các NH cũng nhìn nhận giảm lãi suất cho vay là rất khó, buộc phải trông chờ vào việc tiết kiệm tối đa chi phí, tăng cường thu dịch vụ khác và giảm chỉ tiêu lợi nhuận. Nếu phải dùng đến biện pháp giảm tiếp lãi suất huy động để giảm lãi suất cho vay, các NH sẽ rơi vào bẫy thanh khoản.


>>Theo Tô HàNgười lao động

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Khó giảm lãi suất cho vay

Không phải đến khi Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia lên tiếng, dư luận mới biết lãi suất cho vay giảm chậm hơn nhiều so với mức giảm của lãi suất huy động bởi nghịch lý này đã diễn ra từ lâu.


Kho giam lai suat cho vay


Khong phai den khi Uy ban Giam sat tai chinh quoc gia len tieng, du luan moi biet lai suat cho vay giam cham hon nhieu so voi muc giam cua lai suat huy dong boi nghich ly nay da dien ra tu lau.


Uy ban Giam sat tai chinh quoc gia chi ro den thang 7-2014, lai suat tien gui VND binh quan la 5,53%/nam, giam 0,6% so voi dau nam. Trong khi do, lai suat cho vay binh quan van o muc khoang 10,08% nam, chi giam 0,25%. Uy ban nay cung khuyen cao lam phat on dinh nhu hien nay se la co so de Ngan hang Nha nuoc (NHNN) co the ha them lai suat.


Tram dau do dau lai suat


Ve ly thuyet thi dung nhu nhan dinh cua Uy ban Giam sat tai chinh quoc gia. Song, voi thuc te hoat dong cua he thong NH thi nghich ly noi tren lai la… hop ly.


Lanh dao mot NH thuong mai cho biet loi nhuan cua NH chu yeu van tu huy dong de cho vay. Voi tran lai suat huy dong hien nay do NHNN quy dinh la 6%/nam, NH thuong mai co the tung ra lai suat huy dong 7%/nam (ky han 6 thang den duoi 12 thang) nhung lai suat cho vay phai khoang 10% moi bao dam duy tri hoat dong. Lai suat cho vay duoc tinh bang lai suat co so cong voi bien do. Trong do, lai suat co so duoc coi la diem hoa von cua NH, duoc tinh bang lai suat huy dong cong voi chi phi hoat dong, con bien do la loi nhuan cua NH.


Mot trong nhung yeu to quan trong nhat de quyet dinh lai suat cho vay la chi phi hoat dong cua NH, bao gom: thue, phi, le phi, chi phi nhan vien, chi phi quan ly tai san, chi phi dau tu, thue mat bang va cac chi phi khac. NH thuong mai cung phai co du tru bat buoc tu 1%-5% trong ket va trich lap du phong rui ro cho no xau. Cac khoan nay chiem khoang mot nua so voi muc chenh lech giua lai suat huy dong va cho vay.


Ganh nang no xau


Chuyen gia kinh te Dinh Tuan Minh nhan xet ve mat ly thuyet, khi lam phat thap, on dinh thi hoan toan co co so de giam lai suat. Song, hien nay kho giam lai suat do no xau dang tang tro lai, quan tri he thong NH trong tai cau truc rat ton kem. Hon nua, NH phai giu bien loi nhuan nhat dinh, tin dung khong day ra duoc nen phai tiep tuc giu chenh lech lai suat cao de bao dam loi nhuan.


“Thi truong tai chinh dang mac ket. Le ra, muon day manh cho vay, phai giam lai suat nhung vi cac giao dich thanh cong rat thap nen NH phai cho vay lai suat cao o tin dung tieu dung, doanh nghiep nhieu rui ro phai the chap tai san. Cho nen, kha nang giam lai suat cho vay van rat mo mit” - ong Minh nhan dinh.


Ong Cao Sy Kiem, Chu tich HDQT Ngan hang Dong A (DongA Bank), cho rang no xau chinh la luc can lon nhat doi voi muc tieu giam lai suat cho vay. Cac NH ban no xau cho Cong ty Quan ly tai san (VAMC) phai trich lap du phong it nhat 20% trong 5 nam khien chi phi doi len rat lon, gay them suc ep cho lai suat. Tinh den cuoi nam 2013, tong quy du phong rui ro tin dung da trich chua su dung cua DongA Bank la hon 930 ti dong - nhung chi phi nay deu “do” vao lai suat.


Theo chuyen gia kinh te Vu Dinh Anh, trong mua ban, khi doanh thu thap, phai keo chenh lech gia mua - ban gian ra nen kha nang giam lai suat la kho. Ben canh do, cau vay von luc nay khong phu thuoc vao lai suat ma vao thi truong. Chang han, chenh lech lai suat cho vay bang USD cao hon nhieu so voi VND nhung tang truong tin dung ngoai te 6 thang dau nam len den 12,3%, trong khi tin dung noi te chi tang 2,17%. Ben canh tin dung thuong mai, NH con duy tri tin dung uu dai nen co su chuyen dich sang vay von thap neu dap ung duoc yeu cau. Trong truong hop nay, yeu cau giam lai suat khong tro nen cap bach.


Lanh dao cac NH cung nhin nhan giam lai suat cho vay la rat kho, buoc phai trong cho vao viec tiet kiem toi da chi phi, tang cuong thu dich vu khac va giam chi tieu loi nhuan. Neu phai dung den bien phap giam tiep lai suat huy dong de giam lai suat cho vay, cac NH se roi vao bay thanh khoan.


>>Theo To HaNguoi lao dong

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000