Nhiều sai phạm tại Kho bạc Nhà nước

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Việc áp dụng lãi suất tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại các ngân hàng thương mại chưa thống nhất. Thậm chí, trong cùng hệ thống ngân hàng và trên cùng địa bàn, cùng thời điểm nhưng lãi suất lại khác nhau.
Nhiều sai phạm tại Kho bạc Nhà nước

Ngày 6-8, Thanh tra Chính phủ đã có văn bản thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật tại Kho bạc Nhà nước Việt Nam, qua đó phát hiện nhiều sai phạm trong điều tiết thu ngân sách, tạm ứng vốn, áp dụng lãi suất tiền gửi...


Qua thanh tra tại Kho bạc Nhà nước 8 địa phương, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện một số trường hợp hạch toán, điều tiết thu ngân sách nhà nước giữa trung ương và địa phương không đúng quy định với tổng số tiền trên 130 tỉ đồng.


Qua kiểm tra trên báo cáo thu ngân sách của Kho bạc Nhà nước, thanh tra đã phát hiện thêm một số tỉnh, thành điều tiết các khoản thu ngân sách sai quy định. Cụ thể, số tiền điều tiết không đúng từ năm 2010 đến tháng 6-2012 là 79,5 tỉ đồng (điều tiết không đúng cho ngân sách trung ương là 66,6 tỉ đồng, địa phương 11,9 tỉ đồng).


Theo kết luận thanh tra, một số trường hợp Kho bạc Nhà nước thực hiện việc hạch toán không đúng nội dung thu với chương trình và mục tiêu ghi trên chứng từ nộp tiền vào ngân sách. Việc này không ảnh hưởng đến vấn đề điều tiết ngân sách các cấp nhưng phản ánh thông tin sai lệch về hoạt động của ngành kinh tế quốc dân, từ đó có thể dẫn tới việc đưa ra những chính sách, quyết định không chuẩn xác khi điều hành nền kinh tế vĩ mô.


Thanh tra Chính phủ phát hiện các Kho bạc Nhà nước TP HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu chưa thực hiện đúng về thủ tục, hồ sơ tạm ứng vốn. UBND một số địa phương phân bổ vốn tạm ứng cho các dự án không có trong danh mục được Bộ Tài chính phê duyệt; điều chỉnh vốn tạm ứng cho các dự án không đúng với số vốn khi đề nghị tạm ứng. Hơn nữa, việc quản lý, thu phí ứng vốn chưa kịp thời, còn để xảy ra tình trạng chậm nộp về Kho bạc Nhà nước.


Việc áp dụng lãi suất tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại các ngân hàng thương mại cũng chưa thống nhất. Thậm chí, trong cùng hệ thống ngân hàng và trên cùng địa bàn, cùng thời điểm nhưng lãi suất áp dụng lại khác nhau. “Đây là vấn đề bất hợp lý, dễ xảy ra tiêu cực, gây khó khăn cho việc quản lý, kiểm tra, kiểm soát tiền lãi gửi của Kho bạc Nhà nước” - kết luận thanh tra nêu rõ.


Thanh tra Chính phủ phát hiện các Kho bạc Nhà nước TP HCM, Yên Bái chưa thực hiện việc trích bổ sung quỹ dự trữ tài chính từ nguồn kết dư ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. UBND một số địa phương chưa có biện pháp hữu hiệu để thu hồi và xử lý những vi phạm đối với các đơn vị tạm ứng vốn từ quỹ dự trữ tài chính. Tại TP HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đắk Lắk chưa thực hiện việc chuyển khoản thu từ cổ phần hóa về quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp do Bộ Tài chính quản lý (nay chuyển về Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước) mà để lại sử dụng khi chưa được bộ phê duyệt.


Trước những sai phạm nêu trên, ngoài yêu cầu thu hồi tài sản, xử lý tài chính, Thanh tra Chính phủ còn kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính tiến hành kiểm điểm trách nhiệm trong việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước cho các địa phương không có trong danh mục, không đúng đối tượng. Kiến nghị chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải tiến hành kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan tại Cục Giám định và Quản lý chất lượng công trình giao thông, Ban Quản lý dự án 85 trong việc thẩm định, phê duyệt phương án thi công điều chỉnh và dự toán bổ sung gói thầu số 02 thuộc dự án xây dựng bến số 2 - cảng Vũng Áng.


Ngoài ra, Bộ Tài chính phải chỉ đạo tiến hành kiểm điểm trách nhiệm của tổng giám đốc, phó tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước thời kỳ thanh tra trong việc chỉ đạo, điều hành hoạt động để xảy ra vi phạm.
>>>  Rò rỉ tiền ở kho bạc Nhà nước


Theo Thế Kha
Người lao động

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Nhiều sai phạm tại Kho bạc Nhà nước

Việc áp dụng lãi suất tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại các ngân hàng thương mại chưa thống nhất. Thậm chí, trong cùng hệ thống ngân hàng và trên cùng địa bàn, cùng thời điểm nhưng lãi suất lại khác nhau.


Nhieu sai pham tai Kho bac Nha nuoc


Viec ap dung lai suat tien gui cua Kho bac Nha nuoc tai cac ngan hang thuong mai chua thong nhat. Tham chi, trong cung he thong ngan hang va tren cung dia ban, cung thoi diem nhung lai suat lai khac nhau.


Ngay 6-8, Thanh tra Chinh phu da co van ban thong bao ket luan thanh tra viec chap hanh chinh sach, phap luat tai Kho bac Nha nuoc Viet Nam, qua do phat hien nhieu sai pham trong dieu tiet thu ngan sach, tam ung von, ap dung lai suat tien gui...


Qua thanh tra tai Kho bac Nha nuoc 8 dia phuong, Thanh tra Chinh phu da phat hien mot so truong hop hach toan, dieu tiet thu ngan sach nha nuoc giua trung uong va dia phuong khong dung quy dinh voi tong so tien tren 130 ti dong.


Qua kiem tra tren bao cao thu ngan sach cua Kho bac Nha nuoc, thanh tra da phat hien them mot so tinh, thanh dieu tiet cac khoan thu ngan sach sai quy dinh. Cu the, so tien dieu tiet khong dung tu nam 2010 den thang 6-2012 la 79,5 ti dong (dieu tiet khong dung cho ngan sach trung uong la 66,6 ti dong, dia phuong 11,9 ti dong).


Theo ket luan thanh tra, mot so truong hop Kho bac Nha nuoc thuc hien viec hach toan khong dung noi dung thu voi chuong trinh va muc tieu ghi tren chung tu nop tien vao ngan sach. Viec nay khong anh huong den van de dieu tiet ngan sach cac cap nhung phan anh thong tin sai lech ve hoat dong cua nganh kinh te quoc dan, tu do co the dan toi viec dua ra nhung chinh sach, quyet dinh khong chuan xac khi dieu hanh nen kinh te vi mo.


Thanh tra Chinh phu phat hien cac Kho bac Nha nuoc TP HCM, Ba Ria - Vung Tau chua thuc hien dung ve thu tuc, ho so tam ung von. UBND mot so dia phuong phan bo von tam ung cho cac du an khong co trong danh muc duoc Bo Tai chinh phe duyet; dieu chinh von tam ung cho cac du an khong dung voi so von khi de nghi tam ung. Hon nua, viec quan ly, thu phi ung von chua kip thoi, con de xay ra tinh trang cham nop ve Kho bac Nha nuoc.


Viec ap dung lai suat tien gui cua Kho bac Nha nuoc tai cac ngan hang thuong mai cung chua thong nhat. Tham chi, trong cung he thong ngan hang va tren cung dia ban, cung thoi diem nhung lai suat ap dung lai khac nhau. “Day la van de bat hop ly, de xay ra tieu cuc, gay kho khan cho viec quan ly, kiem tra, kiem soat tien lai gui cua Kho bac Nha nuoc” - ket luan thanh tra neu ro.


Thanh tra Chinh phu phat hien cac Kho bac Nha nuoc TP HCM, Yen Bai chua thuc hien viec trich bo sung quy du tru tai chinh tu nguon ket du ngan sach theo quy dinh cua Luat Ngan sach nha nuoc. UBND mot so dia phuong chua co bien phap huu hieu de thu hoi va xu ly nhung vi pham doi voi cac don vi tam ung von tu quy du tru tai chinh. Tai TP HCM, Ba Ria - Vung Tau, Dak Lak chua thuc hien viec chuyen khoan thu tu co phan hoa ve quy ho tro sap xep doanh nghiep do Bo Tai chinh quan ly (nay chuyen ve Tong Cong ty Dau tu va Kinh doanh von nha nuoc) ma de lai su dung khi chua duoc bo phe duyet.


Truoc nhung sai pham neu tren, ngoai yeu cau thu hoi tai san, xu ly tai chinh, Thanh tra Chinh phu con kien nghi Thu tuong chi dao Bo Tai chinh tien hanh kiem diem trach nhiem trong viec tam ung von Kho bac Nha nuoc cho cac dia phuong khong co trong danh muc, khong dung doi tuong. Kien nghi chi dao Bo Giao thong Van tai tien hanh kiem diem trach nhiem doi voi tap the, ca nhan lien quan tai Cuc Giam dinh va Quan ly chat luong cong trinh giao thong, Ban Quan ly du an 85 trong viec tham dinh, phe duyet phuong an thi cong dieu chinh va du toan bo sung goi thau so 02 thuoc du an xay dung ben so 2 - cang Vung Ang.


Ngoai ra, Bo Tai chinh phai chi dao tien hanh kiem diem trach nhiem cua tong giam doc, pho tong giam doc Kho bac Nha nuoc thoi ky thanh tra trong viec chi dao, dieu hanh hoat dong de xay ra vi pham.
>>>  Ro ri tien o kho bac Nha nuoc


Theo The Kha
Nguoi lao dong

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000