14 ngân hàng TP. HCM sẽ tái cơ cấu thế nào?

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Theo UBND TP.HCM, hiện có 14/14 ngân hàng có trụ sở chính đặt trên địa bàn đã xây dựng phương án cơ cấu giai đoạn 2013 – 2015 trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.
14 ngân hàng TP. HCM sẽ tái cơ cấu thế nào?

Trong đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã phê duyệt phương án cơ cấu lại của 11/14 ngân hàng thương mại cổ phần. Ba ngân hàng chưa được Thống đốc phê duyệt phương án tái cơ cấu là Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín, Ngân hàng Phát triển Thành phố và Ngân hàng Phương Nam.


Về tiến độ tái cơ cấu, theo NHNN chi nhánh TP.HCM, năm 2012, đã hoàn tất hợp nhất 3 ngân hàng thương mại cổ phần (Ngân hàng Đệ Nhất, Ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa, Ngân hàng Sài Gòn) thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn.


Riêng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt đang triển khai thực hiện các nội dung theo Đề án tái cơ cấu đã được Thống đốc NHNN phê duyệt dưới sự giám sát của NHNN chi nhánh TP.HCM.


Theo UBND TP.HCM, đến nay hoạt động của 2 ngân hàng này đã vượt qua giai đoạn khó khăn về thanh khoản, từng bước đi vào ổn định, nguy cơ đổ vỡ hệ thống đã được đẩy lùi.


Ông Cao Sỹ Kiêm, nguyên Thống đốc NHNN, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cho rằng, tuy còn yếu kém nhưng chưa có ngân hàng nào có trụ sở chính tại TP.HCM đổ vỡ là thành công của thành phố trong điều kiện khó khăn tài chính như hiện nay.


NHNN chi nhánh TP.HCM cho biết, tổng vốn điều lệ của 14 ngân hàng có trụ sở chính tại thành phố tính đến ngày 28/2/2014 đạt 86.772 tỷ đồng, không thay đổi so với cuối năm 2013; trong đó, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín có mức vốn điều lệ cao nhất là 12.425 tỷ đồng. Hiện tổng tài sản của 14 ngân hàng này đạt 1.192.083 tỷ đồng, giảm 0,6% so với cuối năm 2013.


Ông Lê Mạnh Hà, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, hiện Ngân hàng Phương Nam đã được Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình chấp thuận chủ trương sáp nhập vào Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín.


Trong khi đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố đã hoàn tất kế hoạch mua lại Công ty Tài chính SGVF và sáp nhập với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Á. Sau khi sáp nhập, vốn điều lệ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố đạt 8.000 tỷ đồng (tăng 1,6 lần trước khi sáp nhập).


Theo số liệu thống kê mới nhất, tình hình thanh khoản và tỷ lệ an toàn vốn của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn TP.HCM đều đảm bảo theo đúng quy định.


Còn về hiệu quả sinh lời, chênh lệch thu nhập trừ chi phí của 14 ngân hàng có trụ sở chính tại TP.HCM lũy kế đến 28/2/2014 đạt 1.023 tỷ đồng. Trong đó, 2 ngân hàng có kết quả kinh doanh lỗ, các ngân hàng còn lại đều có kết quả kinh doanh hiệu quả.


Về tình hình đầu tư, kinh doanh ngoài hoạt động ngân hàng, ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc NHNN chi nhánh TP.HCM cho biết, các ngân hàng vẫn tiếp tục tập trung vốn đầu tư vào loại hình chứng khoán vì có tính chất ổn định, an toàn.


Trong khi đó, phần lớn các khoản đầu tư từ góp vốn, mua cổ phần, đầu tư chứng khoán vốn có hiệu suất sinh lời không cao. Bên cạnh đó, qua thanh tra đã phát hiện một số sai phạm như góp vốn, mua cổ phần vào một doanh nghiệp vượt quá tỷ lệ theo quy định; giải ngân không đúng tiến độ; doanh nghiệp nhận vốn góp sử dụng vốn sai mục đích… Do đó, các ngân hàng đang dần thoái vốn khỏi các lĩnh vực này.


Về kết quả xử lý nợ xấu, tính đến ngày 28/2/2014, tổng nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên địa bàn TP.HCM là 45.848 tỷ đồng. NHNN đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị chức năng, các tổ chức tín dụng, kể cả khách hàng của các tổ chức tín dụng xây dựng giải pháp và lộ trình xử lý dứt điểm nợ xấu và không để phát sinh trong tương lai.


Tình trạng sở hữu chéo giữa các ngân hàng cũng được NHNN xử lý trên cơ sở thận trọng, có lộ trình để giữ ổn định từng ngân hàng thương mại và toàn hệ thống. Hiện nay, việc sở hữu chéo trong hệ thống ngân hàng thương mại đang từng bước được xử lý theo hướng đồng bộ và toàn diện nhưng có tính đến đặc thù của từng ngân hàng.


Làm việc với UBND TP.HCM mới đây về tái cơ cấu nền kinh tế, trong đó có hệ thống ngân hàng, ông Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội cho rằng, thời gian qua thành phố đã phê duyệt dàn trải quá nhiều dự án nhưng không ít trong số đó không triển khai được do nhà đầu tư không có vốn.


Theo ông Giàu, đối với các ngân hàng thương mại, sự can thiệp từ phía nhà nước còn yếu và bất cập khiến dòng vốn được quản lý không chặt chẽ, thiếu kiểm soát dẫn đến ách tắc trong giải ngân các nguồn vốn phục vụ đầu tư, sản xuất, kinh doanh.


“Quản lý nguồn vốn, trong đó có hệ thống ngân hàng cần phải được đặt lên hàng đầu trong quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, tái đầu tư công”, ông Nguyễn Văn Giàu nhấn mạnh.

Theo Ngôn Dân
Diễn đàn Đầu tư

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

14 ngân hàng TP. HCM sẽ tái cơ cấu thế nào?

Theo UBND TP.HCM, hiện có 14/14 ngân hàng có trụ sở chính đặt trên địa bàn đã xây dựng phương án cơ cấu giai đoạn 2013 – 2015 trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.


14 ngan hang TP. HCM se tai co cau the nao?


Theo UBND TP.HCM, hien co 14/14 ngan hang co tru so chinh dat tren dia ban da xay dung phuong an co cau giai doan 2013 – 2015 trinh Thong doc Ngan hang Nha nuoc phe duyet.


Trong do, Thong doc Ngan hang Nha nuoc (NHNN) da phe duyet phuong an co cau lai cua 11/14 ngan hang thuong mai co phan. Ba ngan hang chua duoc Thong doc phe duyet phuong an tai co cau la Ngan hang Sai Gon Thuong Tin, Ngan hang Phat trien Thanh pho va Ngan hang Phuong Nam.


Ve tien do tai co cau, theo NHNN chi nhanh TP.HCM, nam 2012, da hoan tat hop nhat 3 ngan hang thuong mai co phan (Ngan hang De Nhat, Ngan hang Viet Nam Tin Nghia, Ngan hang Sai Gon) thanh Ngan hang Thuong mai Co phan Sai Gon.


Rieng Ngan hang Thuong mai Co phan Nam Viet dang trien khai thuc hien cac noi dung theo De an tai co cau da duoc Thong doc NHNN phe duyet duoi su giam sat cua NHNN chi nhanh TP.HCM.


Theo UBND TP.HCM, den nay hoat dong cua 2 ngan hang nay da vuot qua giai doan kho khan ve thanh khoan, tung buoc di vao on dinh, nguy co do vo he thong da duoc day lui.


Ong Cao Sy Kiem, nguyen Thong doc NHNN, Chu tich Hiep hoi Doanh nghiep nho va vua Viet Nam cho rang, tuy con yeu kem nhung chua co ngan hang nao co tru so chinh tai TP.HCM do vo la thanh cong cua thanh pho trong dieu kien kho khan tai chinh nhu hien nay.


NHNN chi nhanh TP.HCM cho biet, tong von dieu le cua 14 ngan hang co tru so chinh tai thanh pho tinh den ngay 28/2/2014 dat 86.772 ty dong, khong thay doi so voi cuoi nam 2013; trong do, Ngan hang Sai Gon Thuong Tin co muc von dieu le cao nhat la 12.425 ty dong. Hien tong tai san cua 14 ngan hang nay dat 1.192.083 ty dong, giam 0,6% so voi cuoi nam 2013.


Ong Le Manh Ha, Pho Chu tich UBND TP.HCM cho biet, hien Ngan hang Phuong Nam da duoc Thong doc NHNN Nguyen Van Binh chap thuan chu truong sap nhap vao Ngan hang Sai Gon Thuong Tin.


Trong khi do, Ngan hang Thuong mai Co phan Phat trien Thanh pho da hoan tat ke hoach mua lai Cong ty Tai chinh SGVF va sap nhap voi Ngan hang Thuong mai Co phan Dai A. Sau khi sap nhap, von dieu le cua Ngan hang Thuong mai Co phan Phat trien Thanh pho dat 8.000 ty dong (tang 1,6 lan truoc khi sap nhap).


Theo so lieu thong ke moi nhat, tinh hinh thanh khoan va ty le an toan von cua cac ngan hang thuong mai co phan tren dia ban TP.HCM deu dam bao theo dung quy dinh.


Con ve hieu qua sinh loi, chenh lech thu nhap tru chi phi cua 14 ngan hang co tru so chinh tai TP.HCM luy ke den 28/2/2014 dat 1.023 ty dong. Trong do, 2 ngan hang co ket qua kinh doanh lo, cac ngan hang con lai deu co ket qua kinh doanh hieu qua.


Ve tinh hinh dau tu, kinh doanh ngoai hoat dong ngan hang, ong Nguyen Hoang Minh, Pho Giam doc NHNN chi nhanh TP.HCM cho biet, cac ngan hang van tiep tuc tap trung von dau tu vao loai hinh chung khoan vi co tinh chat on dinh, an toan.


Trong khi do, phan lon cac khoan dau tu tu gop von, mua co phan, dau tu chung khoan von co hieu suat sinh loi khong cao. Ben canh do, qua thanh tra da phat hien mot so sai pham nhu gop von, mua co phan vao mot doanh nghiep vuot qua ty le theo quy dinh; giai ngan khong dung tien do; doanh nghiep nhan von gop su dung von sai muc dich… Do do, cac ngan hang dang dan thoai von khoi cac linh vuc nay.


Ve ket qua xu ly no xau, tinh den ngay 28/2/2014, tong no xau cua cac to chuc tin dung tren dia ban TP.HCM la 45.848 ty dong. NHNN da giao nhiem vu cho cac don vi chuc nang, cac to chuc tin dung, ke ca khach hang cua cac to chuc tin dung xay dung giai phap va lo trinh xu ly dut diem no xau va khong de phat sinh trong tuong lai.


Tinh trang so huu cheo giua cac ngan hang cung duoc NHNN xu ly tren co so than trong, co lo trinh de giu on dinh tung ngan hang thuong mai va toan he thong. Hien nay, viec so huu cheo trong he thong ngan hang thuong mai dang tung buoc duoc xu ly theo huong dong bo va toan dien nhung co tinh den dac thu cua tung ngan hang.


Lam viec voi UBND TP.HCM moi day ve tai co cau nen kinh te, trong do co he thong ngan hang, ong Nguyen Van Giau, Chu nhiem Uy ban Kinh te Quoc hoi cho rang, thoi gian qua thanh pho da phe duyet dan trai qua nhieu du an nhung khong it trong so do khong trien khai duoc do nha dau tu khong co von.


Theo ong Giau, doi voi cac ngan hang thuong mai, su can thiep tu phia nha nuoc con yeu va bat cap khien dong von duoc quan ly khong chat che, thieu kiem soat dan den ach tac trong giai ngan cac nguon von phuc vu dau tu, san xuat, kinh doanh.


“Quan ly nguon von, trong do co he thong ngan hang can phai duoc dat len hang dau trong qua trinh tai co cau nen kinh te, tai dau tu cong”, ong Nguyen Van Giau nhan manh.

Theo Ngon Dan
Dien dan Dau tu

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000