Sacombank đã đăng ký Điều lệ sửa đổi, bổ sung tại NHNN

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Ngày 07/8/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có văn bản số 5685/NHNN-TTGSNH xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).
Sacombank đã đăng ký Điều lệ sửa đổi, bổ sung tại NHNN

Sacombank hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ nêu trên, đảm bảo phù hợp với các quy định có liên quan của pháp luật hiện hành.


Trường hợp Điều lệ có nội dung trái với quy định của pháp luật, các điều, khoản tương ứng với nội dung đó đương nhiên vô hiệu và Sacombank có trách nhiệm kịp thời sửa đổi, bổ sung các điều, khoản này đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.


Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Sacombank phải được đăng ký tại NHNN (qua Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng) trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền của Sacombank thông qua.Theo SBV

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Sacombank đã đăng ký Điều lệ sửa đổi, bổ sung tại NHNN

Ngày 07/8/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có văn bản số 5685/NHNN-TTGSNH xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).


Sacombank da dang ky Dieu le sua doi, bo sung tai NHNN


Ngay 07/8/2014, Ngan hang Nha nuoc Viet Nam (NHNN) co van ban so 5685/NHNN-TTGSNH xac nhan dang ky sua doi, bo sung Dieu le cua Ngan hang thuong mai co phan Sai Gon Thuong Tin (Sacombank).


Sacombank hoan toan chiu trach nhiem truoc phap luat ve cac noi dung sua doi, bo sung Dieu le neu tren, dam bao phu hop voi cac quy dinh co lien quan cua phap luat hien hanh.


Truong hop Dieu le co noi dung trai voi quy dinh cua phap luat, cac dieu, khoan tuong ung voi noi dung do duong nhien vo hieu va Sacombank co trach nhiem kip thoi sua doi, bo sung cac dieu, khoan nay dam bao tuan thu dung quy dinh cua phap luat.


Cac noi dung sua doi, bo sung Dieu le cua Sacombank phai duoc dang ky tai NHNN (qua Co quan thanh tra, giam sat ngan hang) trong thoi han 15 ngay, ke tu ngay duoc cap co tham quyen cua Sacombank thong qua.Theo SBV

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000