Nợ xấu của ngân hàng tại TP.HCM gần 46.000 tỉ đồng

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Về tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, TP.HCM có 11/14 ngân hàng thương mại cổ phần được phê duyệt phương án tái cơ cấu.
Nợ xấu của ngân hàng tại TP.HCM gần 46.000 tỉ đồng

Tính đến tháng 2-2014, tổng nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên địa bàn TP.HCM là gần 46.000 tỉ đồng.


Đó là thông tin từ buổi làm việc đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với UBND TP.HCM về tình hình thực hiện đề án tái cơ cấu nền kinh tế sáng 7-8.Theo báo cáo của UBND TP.HCM, tình hình thực hiện đề án tái cơ cấu nền kinh tế của thành phố đã và đang có những bước tiến triển khả quan, tập trung vào 3 lĩnh vực trọng tâm là: tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và tái cơ cấu hệ thống ngân hàng.

Kết quả cho thấy TP.HCM đã thực hiện hiệu quả công tác tái cơ cấu đầu tư công, đã giảm tỉ trọng vốn khu vực nhà nước trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội, mở rộng phạm vi và cơ hội đầu tư tư nhân, khuyến khích đầu tư tư nhân phát triển.Qua đó, vốn ngoài nhà nước trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội có xu hướng tăng dần từ 59,9% (năm 2011) lên 62,7% (năm 2013), vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng từ 15,5% (năm 2011) lên 16,1% (năm 2013).


Về tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, TP.HCM có 11/14 ngân hàng thương mại cổ phần được phê duyệt phương án tái cơ cấu. Tổng vốn huy động của 14 ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn TP.HCM đạt trên 985.000 tỉ đồng, tổng dư nợ cho vay đạt trên 611.000 tỉ đồng; tính đến tháng 2-2014, tổng nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên địa bàn TP.HCM là gần 46.000 tỉ đồng.


Đoàn giám sát đã ghi nhận nỗ lực của TP.HCM trong việc triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu nền kinh tế, là một trong các địa phương đi đầu trong cả nước về tái cấu trúc hệ thống ngân hàng và doanh nghiệp nhà nước.


Bên cạnh đó, các đại biểu cũng phân tích các nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, khó khăn của TP.HCM trong quá trình thực hiện tái cơ cấu.


>>> Nợ xấu bất động sản còn 4%


Theo Hà ChâuTuổi trẻ

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Nợ xấu của ngân hàng tại TP.HCM gần 46.000 tỉ đồng

Về tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, TP.HCM có 11/14 ngân hàng thương mại cổ phần được phê duyệt phương án tái cơ cấu.


No xau cua ngan hang tai TP.HCM gan 46.000 ti dong


Ve tai co cau he thong ngan hang, TP.HCM co 11/14 ngan hang thuong mai co phan duoc phe duyet phuong an tai co cau.


Tinh den thang 2-2014, tong no xau cua cac to chuc tin dung tren dia ban TP.HCM la gan 46.000 ti dong.


Do la thong tin tu buoi lam viec doan giam sat cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi voi UBND TP.HCM ve tinh hinh thuc hien de an tai co cau nen kinh te sang 7-8.Theo bao cao cua UBND TP.HCM, tinh hinh thuc hien de an tai co cau nen kinh te cua thanh pho da va dang co nhung buoc tien trien kha quan, tap trung vao 3 linh vuc trong tam la: tai co cau dau tu cong, tai co cau doanh nghiep nha nuoc va tai co cau he thong ngan hang.

Ket qua cho thay TP.HCM da thuc hien hieu qua cong tac tai co cau dau tu cong, da giam ti trong von khu vuc nha nuoc trong tong von dau tu toan xa hoi, mo rong pham vi va co hoi dau tu tu nhan, khuyen khich dau tu tu nhan phat trien.Qua do, von ngoai nha nuoc trong tong von dau tu toan xa hoi co xu huong tang dan tu 59,9% (nam 2011) len 62,7% (nam 2013), von dau tu truc tiep nuoc ngoai tang tu 15,5% (nam 2011) len 16,1% (nam 2013).


Ve tai co cau he thong ngan hang, TP.HCM co 11/14 ngan hang thuong mai co phan duoc phe duyet phuong an tai co cau. Tong von huy dong cua 14 ngan hang thuong mai co phan tren dia ban TP.HCM dat tren 985.000 ti dong, tong du no cho vay dat tren 611.000 ti dong; tinh den thang 2-2014, tong no xau cua cac to chuc tin dung tren dia ban TP.HCM la gan 46.000 ti dong.


Doan giam sat da ghi nhan no luc cua TP.HCM trong viec trien khai thuc hien de an tai co cau nen kinh te, la mot trong cac dia phuong di dau trong ca nuoc ve tai cau truc he thong ngan hang va doanh nghiep nha nuoc.


Ben canh do, cac dai bieu cung phan tich cac nguyen nhan dan den nhung han che, kho khan cua TP.HCM trong qua trinh thuc hien tai co cau.


>>> No xau bat dong san con 4%


Theo Ha ChauTuoi tre

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000