Khoản vay 157 triệu USD của LienVietPostBank được Chính phủ bảo lãnh

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Bộ Tài chính bảo lãnh tổng giá trị nợ gốc (bao gồm cả lãi nhập gốc trong thời gian 24 tháng kể từ lần rút vốn đầu tiên) là 157,06 triệu USD và lãi phát sinh trên nợ gốc.
Khoản vay 157 triệu USD của LienVietPostBank được Chính phủ bảo lãnh

Sau khi Hợp đồng tín dụng tài trợ cho dự án Xekaman 1 tại Lào được ký kết giữa Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) và Công ty cổ phần điện Việt Lào (Công ty thành viên thuộc TCT sông Đà), ngày 5/8/2014, Chính phủ đã phát hành thư bảo lãnh cho khoản vay trị giá hơn 157 triệu USD cho CTCP điện Việt Lào để thực hiện dự án này.


Theo đó, Chính phủ giao cho Bộ Tài chính bảo lãnh tổng giá trị nợ gốc (bao gồm cả lãi nhập gốc trong thời gian 24 tháng kể từ lần rút vốn đầu tiên) là 157,06 triệu USD và lãi phát sinh trên nợ gốc.


Thư bảo lãnh có hiệu lực từ ngày rút vốn đầu tiên của khoản vay cho đến khi Công ty Cổ phần (CTCP) điện Việt Lào hoặc Bộ Tài chính hoàn thành các nghĩa vụ thanh toán được bảo lãnh theo các điều kiện được ghi trong hợp đồng. 


Khi đến hạn trả nợ, trường hợp CTCP điện Việt Lào không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trả nợ của khoản vay được bảo lãnh, Bộ Tài chính sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để thanh toán cho LienVietPostBank theo đúng quy định của pháp luật.


Khoản bảo lãnh này giúp cho CTCP điện Việt Lào tiếp cận được nguồn tín dụng từ LienVietPostBank và đảm bảo thực hiện dự án theo đúng tiến độ đã cam kết với Chính phủ Lào. Xekaman 1 là dự án thủy điện có quy mô lớn nhất do CTCP Điện Việt Lào làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư là 487,17 triệu USD. Đây là dự án thủy điện nằm trong Hiệp định hợp tác năng lượng giữa hai Chính phủ Việt Nam - Lào và là một dự án có ý nghĩa quan trọng về mặt kinh tế, xã hội và ngoại giao giữa 2 nước.


Theo ông Nguyễn Đức Hưởng - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Quản trị Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, dự án thủy điện Xekaman 1 là một trong những hợp đồng tài trợ tín dụng lớn và quan trọng nhất của LienVietPostBank từ trước đến nay. 
>> Ông Nguyễn Đức Hưởng mua thêm gần 6 triệu cổ phiếu LienVietPostBank">>>> Ông Nguyễn Đức Hưởng mua thêm gần 6 triệu cổ phiếu LienVietPostBank
Tùng LâmTheo Trí Thức Trẻ

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Khoản vay 157 triệu USD của LienVietPostBank được Chính phủ bảo lãnh

Bộ Tài chính bảo lãnh tổng giá trị nợ gốc (bao gồm cả lãi nhập gốc trong thời gian 24 tháng kể từ lần rút vốn đầu tiên) là 157,06 triệu USD và lãi phát sinh trên nợ gốc.


Khoan vay 157 trieu USD cua LienVietPostBank duoc Chinh phu bao lanh


Bo Tai chinh bao lanh tong gia tri no goc (bao gom ca lai nhap goc trong thoi gian 24 thang ke tu lan rut von dau tien) la 157,06 trieu USD va lai phat sinh tren no goc.


Sau khi Hop dong tin dung tai tro cho du an Xekaman 1 tai Lao duoc ky ket giua Ngan hang Buu dien Lien Viet (LienVietPostBank) va Cong ty co phan dien Viet Lao (Cong ty thanh vien thuoc TCT song Da), ngay 5/8/2014, Chinh phu da phat hanh thu bao lanh cho khoan vay tri gia hon 157 trieu USD cho CTCP dien Viet Lao de thuc hien du an nay.


Theo do, Chinh phu giao cho Bo Tai chinh bao lanh tong gia tri no goc (bao gom ca lai nhap goc trong thoi gian 24 thang ke tu lan rut von dau tien) la 157,06 trieu USD va lai phat sinh tren no goc.


Thu bao lanh co hieu luc tu ngay rut von dau tien cua khoan vay cho den khi Cong ty Co phan (CTCP) dien Viet Lao hoac Bo Tai chinh hoan thanh cac nghia vu thanh toan duoc bao lanh theo cac dieu kien duoc ghi trong hop dong. 


Khi den han tra no, truong hop CTCP dien Viet Lao khong thuc hien hoac thuc hien khong day du nghia vu tra no cua khoan vay duoc bao lanh, Bo Tai chinh se thuc hien cac bien phap can thiet de thanh toan cho LienVietPostBank theo dung quy dinh cua phap luat.


Khoan bao lanh nay giup cho CTCP dien Viet Lao tiep can duoc nguon tin dung tu LienVietPostBank va dam bao thuc hien du an theo dung tien do da cam ket voi Chinh phu Lao. Xekaman 1 la du an thuy dien co quy mo lon nhat do CTCP Dien Viet Lao lam chu dau tu voi tong muc dau tu la 487,17 trieu USD. Day la dụ án thủy diẹn nàm trong Hiẹp dịnh họp tác nang luọng giũa hai Chính phủ Viẹt Nam - Lào va là mọt dụ án co y nghia quan trọng vè mat kinh té, xã hoi va ngoai giao giua 2 nuoc.


Theo ong Nguyen Duc Huong - Pho Chu tich thuong truc Hoi dong Quan tri Ngan hang Buu dien Lien Viet, du an thuy dien Xekaman 1 la mot trong nhung hop dong tai tro tin dung lon va quan trong nhat cua LienVietPostBank tu truoc den nay. 
>> Ong Nguyen Duc Huong mua them gan 6 trieu co phieu LienVietPostBank">>>> Ong Nguyen Duc Huong mua them gan 6 trieu co phieu LienVietPostBank
Tung LamTheo Tri Thuc Tre

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000