Ngân hàng quy mô nhỏ gắng gượng tái cơ cấu

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Nhiều NH nhỏ đang rơi vào tình trạng bị chuyển từ lãi thành lỗ vì trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ, nguyên do chủ yếu vẫn là khó kiểm soát nợ xấu phát sinh từ những khoản vay cũ.
Ngân hàng quy mô nhỏ gắng gượng tái cơ cấu

Dự phòng cao, vì nợ xấu


Theo báo cáo tài chính hợp nhất của NH Việt Á (VietA Bank) quý II/2014 lãi thuần đạt 150 tỷ đồng, giảm 12,8% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên do khoản trích lập dự phòng rủi ro của VietA Bank tính đến tháng 6/2014 lên gần 600 tỷ đồng.


Tương tự, PGBank cũng báo lỗ gần 12 tỷ đồng trong quý II/2014 do phải trích lập dự phòng rủi ro hơn 100% lợi nhuận thuần. Không chỉ báo cáo lỗ, PGBank cho biết, nợ quá hạn đến ngày 30/6 vẫn còn hơn 1.700 tỷ đồng, chiếm 12% tổng dư nợ.


Đến hết tháng 6/2014, tăng trưởng tín dụng của NH Quốc Dân (NCB) đạt 32,56% so với cuối năm 2013. Nhưng do nợ xấu cũng ở mức trên 3% nên cũng đòi hỏi khoản dự phòng rủi ro phải trích lập cao. Theo lãnh đạo NCB, nợ xấu tuy nằm trong tầm kiểm soát song vẫn trong xu hướng tăng, vì thế dự phòng rủi ro tiếp tục “ăn mòn” lợi nhuận. Cụ thể 6 tháng đầu năm 2014, nếu không phải trích lập dự phòng rủi ro, tổng lợi nhuận của NCB có thể lên tới 598 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2013. Trong khi đó, sau khi trích lập dự phòng chỉ còn khoảng 3,76 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế…


Nhiều NH nhỏ cũng đang rơi vào tình trạng bị chuyển từ lãi thành lỗ vì trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ, nguyên do chủ yếu vẫn là khó kiểm soát nợ xấu phát sinh từ những khoản vay cũ. Theo lãnh đạo một NH, để hạn chế rủi ro, các NH đang phải tăng cường kiểm soát rủi ro nợ xấu và kiên quyết không buông lỏng chất lượng tín dụng trước khi trao vốn cho khách hàng. Thế nhưng, nợ xấu phát sinh từ các khoản cho vay cũ rất khó kiểm soát do những yếu kém của DN ngày càng bộc lộ rõ nét hơn. “Con số trích lập dự phòng tăng lên cũng đồng nghĩa với việc lợi nhuận co hẹp”, vị lãnh đạo trên chia sẻ.


Thách thức vẫn chực chờ


Theo lãnh đạo các NH, nguồn vốn huy động tiếp tục tăng nhưng không thể cho vay “bằng mọi giá” để hạn chế thêm những rủi ro tín dụng mới phát sinh trong thời điểm này. Mặc dù, nguồn thu từ kinh doanh của các NH quy mô nhỏ vẫn phụ thuộc vào tín dụng đến 80-90%. Song chênh lệch lãi suất đầu vào và đầu ra (NIM) của vốn tín dụng hiện chỉ còn khoảng 1-2%.


Trong khi đó, theo lãnh đạo các NHTM, NIM phải ở khoảng 3% mới đảm bảo cho NH trang trải chi phí và kỳ vọng có lãi. Trong khi mỗi đồng vốn đi ra, NH phải trích lập ngay 0,75% dự phòng chung, nhưng trong bối cảnh hiện nay NH vẫn đang phải trích lập cao hơn cho các khoản nợ xấu phát sinh. Do đó mức chênh lệch lãi suất đầu vào, đầu ra hiện không còn đảm bảo cho lợi nhuận. “Điều này lý giải vì sao giá vốn huy động 6-7%/năm hiện nay, cho vay ra 8-10%/năm là phù hợp để cho vay”, một cố vấn cao cấp của NH nói.


Còn theo ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng giám đốc OCB, thị trường 6 tháng đầu năm có nhiều thách thức về biến động thời sự trong khu vực, cầu tiêu dùng yếu, số DN phá sản gia tăng… nên đã tiếp tục thu hẹp cơ hội phát triển thị trường. Trong khi, nợ xấu tăng trở lại và các cơ chế xử lý còn thiếu dẫn đến các nguy cơ tiềm ẩn rủi ro tăng cao. Thêm vào đó, chênh lệch mặt bằng lãi suất giữa các nhóm NH cũng ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh và tốc độ xử lý tồn đọng chưa thích ứng có thể tạo ra những thách thức không nhỏ để hoàn thành các mục tiêu đưa ra.


“OCB chỉ đạt 128 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong nửa đầu năm 2014. Mức này chưa đạt 50% so với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế mà NH xây dựng cho cả năm nay là 360 tỷ đồng”, ông Tùng nói.


Đồng quan điểm với việc chênh lệch lãi suất đầu vào, đầu ra hiện nay có thể bị dự phòng ăn hết lợi nhuận, Phó thống đốc NHNN - ông Nguyễn Phước Thanh cho biết, lợi nhuận NH những năm gần đây đi xuống rất mạnh, thậm chí có NH không đủ trích lập dự phòng rủi ro trong nhiều thời điểm.


Theo ông Nguyễn Phước Thanh, những NH lớn đang tái cơ cấu theo xu hướng đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu mà không phát triển mở rộng như những năm trước đây, trong đó tập trung mạnh vào mảng kinh doanh dịch vụ. Còn những NH quy mô nhỏ, yếu kém cần tái cấu trúc theo hướng giải quyết những khó khăn hiện tại để từng bước đủ sức cạnh tranh trên thị trường tài chính ngày càng cạnh tranh khốc liệt hơn. Như vậy, việc tăng nguồn vốn trích lập dự phòng rủi ro hôm nay có thể tạm thời giảm lợi nhuận những NH nhỏ, nhưng để kỳ vọng sẽ có một NH mạnh đủ sức chống chọi trên thị trường ngày mai.


>>> Tái cơ cấu lần 2


Theo Quỳnh ChiThời báo ngân hàng

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Ngân hàng quy mô nhỏ gắng gượng tái cơ cấu

Nhiều NH nhỏ đang rơi vào tình trạng bị chuyển từ lãi thành lỗ vì trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ, nguyên do chủ yếu vẫn là khó kiểm soát nợ xấu phát sinh từ những khoản vay cũ.


Ngan hang quy mo nho gang guong tai co cau


Nhieu NH nho dang roi vao tinh trang bi chuyen tu lai thanh lo vi trich lap du phong rui ro day du, nguyen do chu yeu van la kho kiem soat no xau phat sinh tu nhung khoan vay cu.


Du phong cao, vi no xau


Theo bao cao tai chinh hop nhat cua NH Viet A (VietA Bank) quy II/2014 lai thuan dat 150 ty dong, giam 12,8% so voi cung ky nam truoc. Nguyen do khoan trich lap du phong rui ro cua VietA Bank tinh den thang 6/2014 len gan 600 ty dong.


Tuong tu, PGBank cung bao lo gan 12 ty dong trong quy II/2014 do phai trich lap du phong rui ro hon 100% loi nhuan thuan. Khong chi bao cao lo, PGBank cho biet, no qua han den ngay 30/6 van con hon 1.700 ty dong, chiem 12% tong du no.


Den het thang 6/2014, tang truong tin dung cua NH Quoc Dan (NCB) dat 32,56% so voi cuoi nam 2013. Nhung do no xau cung o muc tren 3% nen cung doi hoi khoan du phong rui ro phai trich lap cao. Theo lanh dao NCB, no xau tuy nam trong tam kiem soat song van trong xu huong tang, vi the du phong rui ro tiep tuc “an mon” loi nhuan. Cu the 6 thang dau nam 2014, neu khong phai trich lap du phong rui ro, tong loi nhuan cua NCB co the len toi 598 ty dong, tang 26% so voi nam 2013. Trong khi do, sau khi trich lap du phong chi con khoang 3,76 ty dong loi nhuan truoc thue…


Nhieu NH nho cung dang roi vao tinh trang bi chuyen tu lai thanh lo vi trich lap du phong rui ro day du, nguyen do chu yeu van la kho kiem soat no xau phat sinh tu nhung khoan vay cu. Theo lanh dao mot NH, de han che rui ro, cac NH dang phai tang cuong kiem soat rui ro no xau va kien quyet khong buong long chat luong tin dung truoc khi trao von cho khach hang. The nhung, no xau phat sinh tu cac khoan cho vay cu rat kho kiem soat do nhung yeu kem cua DN ngay cang boc lo ro net hon. “Con so trich lap du phong tang len cung dong nghia voi viec loi nhuan co hep”, vi lanh dao tren chia se.


Thach thuc van chuc cho


Theo lanh dao cac NH, nguon von huy dong tiep tuc tang nhung khong the cho vay “bang moi gia” de han che them nhung rui ro tin dung moi phat sinh trong thoi diem nay. Mac du, nguon thu tu kinh doanh cua cac NH quy mo nho van phu thuoc vao tin dung den 80-90%. Song chenh lech lai suat dau vao va dau ra (NIM) cua von tin dung hien chi con khoang 1-2%.


Trong khi do, theo lanh dao cac NHTM, NIM phai o khoang 3% moi dam bao cho NH trang trai chi phi va ky vong co lai. Trong khi moi dong von di ra, NH phai trich lap ngay 0,75% du phong chung, nhung trong boi canh hien nay NH van dang phai trich lap cao hon cho cac khoan no xau phat sinh. Do do muc chenh lech lai suat dau vao, dau ra hien khong con dam bao cho loi nhuan. “Dieu nay ly giai vi sao gia von huy dong 6-7%/nam hien nay, cho vay ra 8-10%/nam la phu hop de cho vay”, mot co van cao cap cua NH noi.


Con theo ong Nguyen Dinh Tung, Tong giam doc OCB, thi truong 6 thang dau nam co nhieu thach thuc ve bien dong thoi su trong khu vuc, cau tieu dung yeu, so DN pha san gia tang… nen da tiep tuc thu hep co hoi phat trien thi truong. Trong khi, no xau tang tro lai va cac co che xu ly con thieu dan den cac nguy co tiem an rui ro tang cao. Them vao do, chenh lech mat bang lai suat giua cac nhom NH cung anh huong den kha nang canh tranh va toc do xu ly ton dong chua thich ung co the tao ra nhung thach thuc khong nho de hoan thanh cac muc tieu dua ra.


“OCB chi dat 128 ty dong loi nhuan truoc thue trong nua dau nam 2014. Muc nay chua dat 50% so voi chi tieu loi nhuan truoc thue ma NH xay dung cho ca nam nay la 360 ty dong”, ong Tung noi.


Dong quan diem voi viec chenh lech lai suat dau vao, dau ra hien nay co the bi du phong an het loi nhuan, Pho thong doc NHNN - ong Nguyen Phuoc Thanh cho biet, loi nhuan NH nhung nam gan day di xuong rat manh, tham chi co NH khong du trich lap du phong rui ro trong nhieu thoi diem.


Theo ong Nguyen Phuoc Thanh, nhung NH lon dang tai co cau theo xu huong doi moi mo hinh tang truong theo chieu sau ma khong phat trien mo rong nhu nhung nam truoc day, trong do tap trung manh vao mang kinh doanh dich vu. Con nhung NH quy mo nho, yeu kem can tai cau truc theo huong giai quyet nhung kho khan hien tai de tung buoc du suc canh tranh tren thi truong tai chinh ngay cang canh tranh khoc liet hon. Nhu vay, viec tang nguon von trich lap du phong rui ro hom nay co the tam thoi giam loi nhuan nhung NH nho, nhung de ky vong se co mot NH manh du suc chong choi tren thi truong ngay mai.


>>> Tai co cau lan 2


Theo Quynh ChiThoi bao ngan hang

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000