Tín dụng cá nhân chờ lãi suất giảm

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Mặc dù các nhà băng đã ra sức cải thiện điều kiện cho vay cũng như gia tăng hạn mức cung ứng vốn, cắt giảm lãi suất… song đối với khách hàng cá nhân, lãi vay vẫn là rào cản lớn.
Tín dụng cá nhân chờ lãi suất giảm
Sau hơn 1 năm tạm dừng với tín dụng cá nhân và hầu như không cho vay tín chấp, các nhà băng hiện đang mạnh tay đẩy vốn cho các khách hàng cá nhân vay mua nhà, tiêu dùng với lãi suất dao động trong khoảng 18 - 24%/năm.
Eximbank vừa tung ra gói tín dụng 1.000 tỷ đồng cho vay xuất - kinh doanh đối với cá nhân, lãi suất 18%/năm cố định trong 3 tháng. Thời gian cho vay tối đa 6 tháng. Đối tượng là các khách hàng đăng ký kinh doanh, cá nhân hoạt động kinh doanh liên tục từ 3 năm trở lên, ưu tiên và tập trung vào các tiểu thương, thương mại thuần túy.
ACB không chỉ giảm lãi suất và dành hạn mức đến 7.000 tỷ đồng hỗ trợ khách hàng cá nhân vay vốn mà còn tiếp tục tăng hạn mức cho vay đối với nhóm sản phẩm cho vay tín chấp bao gồm: sản phẩm cho vay hỗ trợ tiêu dùng tín chấp và cho vay thấu chi tín chấp. Cụ thể, với sản phẩm cho vay hỗ trợ tiêu dùng tín chấp, khách hàng cá nhân có thể vay đến 500 triệu đồng, thay vì hạn mức cũ là 300 triệu đồng. Còn với sản phẩm cho vay thấu chi tín chấp, hạn mức vay đã được ACB điều chỉnh từ mức 50 triệu đồng lên 100 triệu đồng. Sản phẩm cho vay hỗ trợ tiêu dùng tín chấp và cho vay thấu chi tín chấp của ACB là nhóm sản phẩm dành riêng cho khách hàng là nhân viên văn phòng, có thu nhập ổn định từ lương hàng tháng và có nhu cầu vay vốn phục vụ mục đích tiêu dùng.
Tổng giám đốc DongA Bank, ông Trần Phương Bình cũng cho hay, với chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng nhận được trong năm nay ở mức 15%, Ngân hàng sẽ dành một phần vốn để triển khai cho vay đối với khách hàng cá nhân, mảng tín dụng được xem là thế mạnh của DongA Bank. Đầu tháng 4 này, DongA Bank sẽ chính thức cắt giảm lãi suất cho vay; trong đó, có lãi suất thỏa thuận áp dụng cho khách hàng cá nhân.
Thế nhưng, nhiều khách hàng cá nhân có nhu cầu về tài chính để mua, sửa chữa nhà hoặc kinh doanh cũng chưa dám vay vốn ngân hàng mà kỳ vọng mặt bằng lãi suất hạ dần trong thời gian tới.
Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối khách hàng cá nhân ACB, ông Bùi Tấn Tài cũng thừa nhận, lãi suất cho vay đối với khách hàng cá nhân đang từng bước được cắt giảm, song trước mắt chưa thể giảm ngay về mức kỳ vọng của khách hàng. Bởi theo ông Tài, chi phí đầu vào của ngân hàng dù đã được cắt giảm khi trần lãi suất tiết kiệm giảm xuống 13%/năm, nhưng nhiều khoản vốn huy động 14%/năm chưa tiêu thụ hết.
Hiện ACB đã giảm 1 - 2% lãi suất áp dụng cho khách hàng cá nhân vay vốn mua, sửa chữa nhà, kinh doanh dưới hình thức trả góp. Song mức dao động vẫn từ 18 - 20%/năm nên dư nợ đối với Khối cá nhân tại ACB không mấy tăng trưởng trong 2 tháng đầu năm. Tính đến cuối tháng 2, dư nợ cá nhân chiếm khoảng 30% trong tổng dư nợ ACB, trong đó, tín dụng cho vay mua nhà chiếm phân nửa. 
Thực tế, mức lãi suất cho vay thấp nhất 15,5%/năm (ANZ) hay 15,9%/năm (HSBC) chỉ dành cho những khách hàng ưu tiên và có chọn lọc, không áp dụng phổ biến cho tất cả các cá nhân cần vốn tiêu dùng, mua nhà trả góp… Mặt khác, mức lãi suất thỏa thuận 15%/năm được xem là thấp nhất trong bối cảnh thị trường hiện nay, nhưng với những người làm công ăn lương cần vốn mua nhà thì áp lực cũng rất lớn. 
Theo Thùy Vinh ĐTCK

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Tín dụng cá nhân chờ lãi suất giảm

Mặc dù các nhà băng đã ra sức cải thiện điều kiện cho vay cũng như gia tăng hạn mức cung ứng vốn, cắt giảm lãi suất… song đối với khách hàng cá nhân, lãi vay vẫn là rào cản lớn.


Tin dung ca nhan cho lai suat giam


Mac du cac nha bang da ra suc cai thien dieu kien cho vay cung nhu gia tang han muc cung ung von, cat giam lai suat… song doi voi khach hang ca nhan, lai vay van la rao can lon.


Sau hon 1 nam tam dung voi tin dung ca nhan va hau nhu khong cho vay tin chap, cac nha bang hien dang manh tay day von cho cac khach hang ca nhan vay mua nha, tieu dung voi lai suat dao dong trong khoang 18 - 24%/nam.
Eximbank vua tung ra goi tin dung 1.000 ty dong cho vay xuat - kinh doanh doi voi ca nhan, lai suat 18%/nam co dinh trong 3 thang. Thoi gian cho vay toi da 6 thang. Doi tuong la cac khach hang dang ky kinh doanh, ca nhan hoat dong kinh doanh lien tuc tu 3 nam tro len, uu tien va tap trung vao cac tieu thuong, thuong mai thuan tuy.
ACB khong chi giam lai suat va danh han muc den 7.000 ty dong ho tro khach hang ca nhan vay von ma con tiep tuc tang han muc cho vay doi voi nhom san pham cho vay tin chap bao gom: san pham cho vay ho tro tieu dung tin chap va cho vay thau chi tin chap. Cu the, voi san pham cho vay ho tro tieu dung tin chap, khach hang ca nhan co the vay den 500 trieu dong, thay vi han muc cu la 300 trieu dong. Con voi san pham cho vay thau chi tin chap, han muc vay da duoc ACB dieu chinh tu muc 50 trieu dong len 100 trieu dong. San pham cho vay ho tro tieu dung tin chap va cho vay thau chi tin chap cua ACB la nhom san pham danh rieng cho khach hang la nhan vien van phong, co thu nhap on dinh tu luong hang thang va co nhu cau vay von phuc vu muc dich tieu dung.
Tong giam doc DongA Bank, ong Tran Phuong Binh cung cho hay, voi chi tieu tang truong tin dung nhan duoc trong nam nay o muc 15%, Ngan hang se danh mot phan von de trien khai cho vay doi voi khach hang ca nhan, mang tin dung duoc xem la the manh cua DongA Bank. Dau thang 4 nay, DongA Bank se chinh thuc cat giam lai suat cho vay; trong do, co lai suat thoa thuan ap dung cho khach hang ca nhan.
The nhung, nhieu khach hang ca nhan co nhu cau ve tai chinh de mua, sua chua nha hoac kinh doanh cung chua dam vay von ngan hang ma ky vong mat bang lai suat ha dan trong thoi gian toi.
Pho tong giam doc kiem Giam doc Khoi khach hang ca nhan ACB, ong Bui Tan Tai cung thua nhan, lai suat cho vay doi voi khach hang ca nhan dang tung buoc duoc cat giam, song truoc mat chua the giam ngay ve muc ky vong cua khach hang. Boi theo ong Tai, chi phi dau vao cua ngan hang du da duoc cat giam khi tran lai suat tiet kiem giam xuong 13%/nam, nhung nhieu khoan von huy dong 14%/nam chua tieu thu het.
Hien ACB da giam 1 - 2% lai suat ap dung cho khach hang ca nhan vay von mua, sua chua nha, kinh doanh duoi hinh thuc tra gop. Song muc dao dong van tu 18 - 20%/nam nen du no doi voi Khoi ca nhan tai ACB khong may tang truong trong 2 thang dau nam. Tinh den cuoi thang 2, du no ca nhan chiem khoang 30% trong tong du no ACB, trong do, tin dung cho vay mua nha chiem phan nua. 
Thuc te, muc lai suat cho vay thap nhat 15,5%/nam (ANZ) hay 15,9%/nam (HSBC) chi danh cho nhung khach hang uu tien va co chon loc, khong ap dung pho bien cho tat ca cac ca nhan can von tieu dung, mua nha tra gop… Mat khac, muc lai suat thoa thuan 15%/nam duoc xem la thap nhat trong boi canh thi truong hien nay, nhung voi nhung nguoi lam cong an luong can von mua nha thi ap luc cung rat lon. 
Theo Thuy Vinh DTCK
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000