Vietcombank: Thêm 4.000 tỷ đồng cho vay mua tạm trữ lúa gạo lãi suất 14%

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Thời gian cho vay tối đa lên tới 06 tháng.
Vietcombank: Thêm 4.000 tỷ đồng cho vay mua tạm trữ lúa gạo lãi suất 14%
Ngày 09/3/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 287/QĐ-TTg về việc mua tạm trữ tối đa 01 triệu tấn quy gạo vụ Đông Xuân 2011-2012 với thời hạn mua tạm trữ từ ngày 15/3/2012 đến hết ngày 30/4/2012.
           
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Vietcombank (MCK: VCB) đã hưởng ứng Chương trình cho vay thu mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân năm 2011 - 2012 của Chính phủ và NHNN nhằm góp phần bình ổn giá thu mua lúa gạo  từ nông dân, đảm bảo an sinh xã hội.

Vietcombank chính thức dành thêm 4.000 tỷ đồng cho vay theo chương trình này với mức lãi suất ưu đãi 14% trong suốt thời hạn vay vốn.

Vietcombank cho biết, thống kê nhanh, chỉ sau 01 tuần triển khai, Vietcombank đã giải ngân được 106 khoản vay với tổng giá trị trên 1.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 150.000 tấn gạo) cho các đối tượng được giao thu mua.

Vietcombank sẵn sàng đáp ứng nhu cầu vốn cho các doanh nghiệp thuộc danh sách được Hiệp hội Lương Thực Việt Nam giao chỉ tiêu, có tình hình tài chính lành mạnh, đồng thời có năng lực sản xuất và sức chứa kho hiện có đảm bảo lượng thu mua tạm trữ đã được phân bổ.

Thời gian cho vay tối đa lên tới 06 tháng.

Ngoài nguồn vốn tín dụng, các khách hàng trên sẽ được tài trợ vốn lưu động và/hoặc tài trợ thương mại để thực hiện các hoạt động thu mua, chế biến thóc gạo để tạm trữ, xuất khẩu trực tiếp.

Được biết, ngày 27/03/2012, tại Hội sở chính Vietcombank, Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nguyễn Hòa Bình đã có buổi tiếp và làm việc với ông Charles Collyns, Trợ lý Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ - Phụ trách Tài chính Quốc tế, dẫn đầu đoàn đại biểu Bộ Tài chính Hoa Kỳ đến thăm và làm việc với Vietcombank.

Q. Nguyễn
Theo VCB

Theo TTVN


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Vietcombank: Thêm 4.000 tỷ đồng cho vay mua tạm trữ lúa gạo lãi suất 14%

Thời gian cho vay tối đa lên tới 06 tháng.


Vietcombank: Them 4.000 ty dong cho vay mua tam tru lua gao lai suat 14%


Thoi gian cho vay toi da len toi 06 thang.


Ngay 09/3/2012, Thu tuong Chinh phu da ban hanh Quyet dinh so 287/QD-TTg ve viec mua tam tru toi da 01 trieu tan quy gao vu Dong Xuan 2011-2012 voi thoi han mua tam tru tu ngay 15/3/2012 den het ngay 30/4/2012.
           
Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam – Vietcombank (MCK: VCB) da huong ung Chuong trinh cho vay thu mua tam tru thoc, gao vu Dong Xuan nam 2011 - 2012 cua Chinh phu va NHNN nham gop phan binh on gia thu mua lua gao  tu nong dan, dam bao an sinh xa hoi.

Vietcombank chinh thuc danh them 4.000 ty dong cho vay theo chuong trinh nay voi muc lai suat uu dai 14% trong suot thoi han vay von.

Vietcombank cho biet, thong ke nhanh, chi sau 01 tuan trien khai, Vietcombank da giai ngan duoc 106 khoan vay voi tong gia tri tren 1.000 ty dong (tuong duong khoang 150.000 tan gao) cho cac doi tuong duoc giao thu mua.

Vietcombank san sang dap ung nhu cau von cho cac doanh nghiep thuoc danh sach duoc Hiep hoi Luong Thuc Viet Nam giao chi tieu, co tinh hinh tai chinh lanh manh, dong thoi co nang luc san xuat va suc chua kho hien co dam bao luong thu mua tam tru da duoc phan bo.

Thoi gian cho vay toi da len toi 06 thang.

Ngoai nguon von tin dung, cac khach hang tren se duoc tai tro von luu dong va/hoac tai tro thuong mai de thuc hien cac hoat dong thu mua, che bien thoc gao de tam tru, xuat khau truc tiep.

Duoc biet, ngay 27/03/2012, tai Hoi so chinh Vietcombank, Chu tich HDQT Vietcombank Nguyen Hoa Binh da co buoi tiep va lam viec voi ong Charles Collyns, Tro ly Bo truong Tai chinh Hoa Ky - Phu trach Tai chinh Quoc te, dan dau doan dai bieu Bo Tai chinh Hoa Ky den tham va lam viec voi Vietcombank.

Q. Nguyen
Theo VCB

Theo TTVN


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000