[Tường thuật trực tiếp] ĐHCĐ NH Đông Á: Xin ý kiến cổ đông mua bán - sáp nhập ngân hàng

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
DongABank sẽ xin ý kiến cổ đông về việc bầu ông Cao Sỹ Kiêm làm thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2010 - 2015.
[Tường thuật trực tiếp] ĐHCĐ NH Đông Á: Xin ý kiến cổ đông mua bán - sáp nhập ngân hàng
Sáng nay, (ngày 30/3/2012), NHTMCP Đông Á (DongABank) đang tiến hành ĐHCĐ thường niên năm 2012.
Theo tờ trình Đại hội, HĐQT ngân hàng này đã xin ủy quyền cho HĐQT chủ động tiếp xúc, tìm hiểu, phân tích khả năng hợp tác, sáp nhập, mua bán các đối tác có những điểm phù hợp với tầm nhìn, chiến lược, văn hóa tổ chức,… với DongABank và khi có điều kiện phù hợp, HĐQT sẽ lập phương án và tờ trình cụ thể xin ý kiến ĐHCĐ quyết định. 
Trước đó, ông Trần Phương Bình, Tổng giám đốc Ngân hàng cũng đã phát đi thông điệp về ý định mua bán - sáp nhập ngân hàng khác.
Trong những tháng đầu năm 2012, HĐQT  DongABank  đã tiếp nhận rất nhiều lời đề nghị xin được tiếp xúc với ngân hàng từ các định chế tài chính quốc tế cũng như một số ngân hàng trong nước liên quan đến việc hợp tác, sáp nhập.
Đúng 9h ĐHCĐ Ngân hàng TMCP Đông Á bắt đầu khai mạc.
Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Đông Á trình bày các nội dung tại đại hội bao gồm báo cáo tình hình hoạt động ngân hàng 2011 và kế hoạch 2012, các tờ trình về các vấn đề liên quan.
Cập nhật lúc 9h45
Điểm đáng chú ý,  DongABank sẽ xin ý kiến cổ đông về việc bầu ông Cao Sỹ Kiêm làm thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2010 - 2015. 
Theo tài liệu gửi đại hội, ông Cao Sĩ Kiêm sinh ngày 26/8/1941 tại Thái Bình. Hiện ông đang giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Đại biểu Quốc hội khóa XIII. Ông Kiêm không sở hữu cổ phiếu nào tại ngân hàng Đông Á.
Sau khi bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT nếu được ĐHCĐ thông qua, HĐQT ngân hàng Đông Á sẽ bao gồm 8 thành viên, với cơ cấu như sau: 1 Chủ tịch, 1 Phó chủ tịch thường trực, 2 thành viên HĐQT độc lập, 1 thành viên HĐQT kiêm tổng giám đốc và 3 thành viên HĐQT.
Tiếp tục cập nhật

Khánh Linh

Theo TTVN


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

[Tường thuật trực tiếp] ĐHCĐ NH Đông Á: Xin ý kiến cổ đông mua bán - sáp nhập ngân hàng

DongABank sẽ xin ý kiến cổ đông về việc bầu ông Cao Sỹ Kiêm làm thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2010 - 2015.


[Tuong thuat truc tiep] DHCD NH Dong A: Xin y kien co dong mua ban - sap nhap ngan hang


DongABank se xin y kien co dong ve viec bau ong Cao Sy Kiem lam thanh vien HDQT doc lap nhiem ky 2010 - 2015.


Sang nay, (ngay 30/3/2012), NHTMCP Dong A (DongABank) dang tien hanh DHCD thuong nien nam 2012.
Theo to trinh Dai hoi, HDQT ngan hang nay da xin uy quyen cho HDQT chu dong tiep xuc, tim hieu, phan tich kha nang hop tac, sap nhap, mua ban cac doi tac co nhung diem phu hop voi tam nhin, chien luoc, van hoa to chuc,… voi DongABank va khi co dieu kien phu hop, HDQT se lap phuong an va to trinh cu the xin y kien DHCD quyet dinh. 
Truoc do, ong Tran Phuong Binh, Tong giam doc Ngan hang cung da phat di thong diep ve y dinh mua ban - sap nhap ngan hang khac.
Trong nhung thang dau nam 2012, HDQT  DongABank  da tiep nhan rat nhieu loi de nghi xin duoc tiep xuc voi ngan hang tu cac dinh che tai chinh quoc te cung nhu mot so ngan hang trong nuoc lien quan den viec hop tac, sap nhap.
Dung 9h DHCD Ngan hang TMCP Dong A bat dau khai mac.
Dai dien lanh dao Ngan hang Dong A trinh bay cac noi dung tai dai hoi bao gom bao cao tinh hinh hoat dong ngan hang 2011 va ke hoach 2012, cac to trinh ve cac van de lien quan.
Cap nhat luc 9h45
Diem dang chu y,  DongABank se xin y kien co dong ve viec bau ong Cao Sy Kiem lam thanh vien HDQT doc lap nhiem ky 2010 - 2015. 
Theo tai lieu gui dai hoi, ong Cao Si Kiem sinh ngay 26/8/1941 tai Thai Binh. Hien ong dang giu chuc Chu tich Hiep hoi Doanh nghiep nho va vua, Dai bieu Quoc hoi khoa XIII. Ong Kiem khong so huu co phieu nao tai ngan hang Dong A.
Sau khi bau bo sung 1 thanh vien HDQT neu duoc DHCD thong qua, HDQT ngan hang Dong A se bao gom 8 thanh vien, voi co cau nhu sau: 1 Chu tich, 1 Pho chu tich thuong truc, 2 thanh vien HDQT doc lap, 1 thanh vien HDQT kiem tong giam doc va 3 thanh vien HDQT.
Tiep tuc cap nhat

Khanh Linh

Theo TTVN


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000