BIDV được chỉ định phục vụ dự án trị giá 24,8 triệu USD do ADB tài trợ

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Đây là khoản vay Hỗ trợ thực hiện Chương trình giảm nghèo V (Cụm Chương trình) - Tiểu Chương trình 3 trị giá 24,8 triệu USD do ADB tài trợ theo Hiệp định Vay được ký ngày 17/01/2012.
BIDV được chỉ định phục vụ dự án trị giá 24,8 triệu USD do ADB tài trợ
Ngày 28/3/2012, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Quyết định số 555/QĐ-NHNN về việc chỉ định ngân hàng phục vụ cho Khoản vay Hỗ trợ thực hiện Chương trình giảm nghèo V (Cụm Chương trình) - Tiểu Chương trình 3 do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ.
Theo Quyết định này, Thống đốc NHNN chỉ định Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam làm ngân hàng phục vụ cho Khoản vay Hỗ trợ thực hiện Chương trình giảm nghèo V (Cụm Chương trình) - Tiểu Chương trình 3 trị giá 24.800.000 USD (Hai mươi bốn triệu tám trăm nghìn đô la Mỹ) do ADB tài trợ theo Hiệp định Vay số 2827-VIE(SF) ký ngày 17/01/2012 giữa đại diện nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và đại diện ADB. Thống đốc NHNN giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chịu trách nhiệm thực hiện các quy định nêu trong Nghị định 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và Sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ Phát triển Chính thức; các văn bản hướng dẫn thực hiện của NHNN, Bộ Tài chính và các quy định của ADB để phục vụ tốt cho Khoản vay trên. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Theo SBV

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

BIDV được chỉ định phục vụ dự án trị giá 24,8 triệu USD do ADB tài trợ

Đây là khoản vay Hỗ trợ thực hiện Chương trình giảm nghèo V (Cụm Chương trình) - Tiểu Chương trình 3 trị giá 24,8 triệu USD do ADB tài trợ theo Hiệp định Vay được ký ngày 17/01/2012.


BIDV duoc chi dinh phuc vu du an tri gia 24,8 trieu USD do ADB tai tro


Day la khoan vay Ho tro thuc hien Chuong trinh giam ngheo V (Cum Chuong trinh) - Tieu Chuong trinh 3 tri gia 24,8 trieu USD do ADB tai tro theo Hiep dinh Vay duoc ky ngay 17/01/2012.


Ngay 28/3/2012, Thong doc Ngan hang Nha nuoc (NHNN) da ban hanh Quyet dinh so 555/QD-NHNN ve viec chi dinh ngan hang phuc vu cho Khoan vay Ho tro thuc hien Chuong trinh giam ngheo V (Cum Chuong trinh) - Tieu Chuong trinh 3 do Ngan hang Phat trien Chau A (ADB) tai tro.
Theo Quyet dinh nay, Thong doc NHNN chi dinh Ngan hang Dau tu va Phat trien Viet Nam lam ngan hang phuc vu cho Khoan vay Ho tro thuc hien Chuong trinh giam ngheo V (Cum Chuong trinh) - Tieu Chuong trinh 3 tri gia 24.800.000 USD (Hai muoi bon trieu tam tram nghin do la My) do ADB tai tro theo Hiep dinh Vay so 2827-VIE(SF) ky ngay 17/01/2012 giua dai dien nuoc Cong hoa Xa hoi Chu nghia Viet Nam va dai dien ADB. Thong doc NHNN giao Chu tich Hoi dong quan tri va Tong giam doc Ngan hang Dau tu va Phat trien Viet Nam chiu trach nhiem thuc hien cac quy dinh neu trong Nghi dinh 131/2006/ND-CP ngay 09/11/2006 cua Chinh phu ban hanh Quy che quan ly va Su dung nguon von Ho tro Phat trien Chinh thuc; cac van ban huong dan thuc hien cua NHNN, Bo Tai chinh va cac quy dinh cua ADB de phuc vu tot cho Khoan vay tren. Quyet dinh nay co hieu luc ke tu ngay ky. Theo SBV
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000