BaoVietbank: Nợ xấu cuối 2011 là 4,54%, lợi nhuận sau thuế giảm 13,3% so với 2010

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Lợi nhuận sau thuế đạt 115,5 tỷ đồng, giảm 13,3% so với năm 2010. Lợi nhuận giảm do chi phí hoạt động và dự phòng rủi ro tăng mạnh.
BaoVietbank: Nợ xấu cuối 2011 là 4,54%, lợi nhuận sau thuế giảm 13,3% so với 2010
Ngân hàng TMCP Bảo Việt - BaoVietbank thông báo kết quả kinh doanh 2011. Theo báo cáo, lợi nhuận sau thuế đạt 115,5 tỷ đồng, giảm 13,3% so với năm 2010. Lợi nhuận giảm do chi phí hoạt động và dự phòng rủi ro tăng mạnh. 
Tổng chi phí hoạt động năm 2010 chỉ 148 tỷ đồng đã tăng lên 239 tỷ đồng của năm tài chính 2011. Cùng với đó là chi phí dự phòng rủi ro cho vay khách hàng cũng tăng thêm 46 tỷ trong năm 2011, khiến cho lợi nhuận trước thuế giảm mạnh so với 2010.
Lãi cơ bản trên cổ phiếu là 771 đồng, sụt giảm mạnh so với mức 889 đồng của năm 2010.
Tại thuyết minh báo cáo tài chính, BaoVietbank đã thực hiện phân loại nợ theo quyết định 493 của NHNN. Năm 2010 dư nợ cho vay là 5.615 tỷ đồng và chỉ có 466 triệu đồng là dư nợ dưới tiêu chuẩn. 
Sang năm 2011, tổng nợ xấu bao gồm nợ dưới tiêu chuẩn, nợ nghi ngờ và nợ có khả năng mất vốn đã tăng lên hơn 306 tỷ đồng; trong đó nợ dưới tiêu chuẩn là 116 tỷ đồng, nợ nghi ngờ là 167 tỷ đồng và nợ có khả năng mất vốn là 23 đồng.  Tổng dư nợ năm 2011 tăng 19,5% nhưng nợ xấu đã tăng hàng trăm lần. 
Giải thích cho việc tăng đột biến, lãnh đạo của Baovietbank cho biết là năm 2010 ngân hàng mới đi vào hoạt động nên chưa phân loại được nợ. Năm 2011 sau khi phân loại thì đã minh bạch đầy đủ trên báo cáo tài chính được kiểm toán bởi Ernst&Young.
Tỷ lệ nợ xấu tính đến cuối 2011 là  4,54%, cao hơn nhiều so với mức trung bình ngành.
Cơ cấu dư nợ của BaoVietbank cũng thay đổi khá mạnh. Nếu như 2010 dư nợ chủ yếu là cho vay ngắn hạn chiếm 56,3% tổng dư nợ, còn dư nợ dài hạn chỉ chiếm 23,7%. Đến năm 2011 dư nợ cho vay ngắn hạn giảm xuống còn 42,23% và dư nợ cho vay dài hạn tăng lên 36,83%. 
Với cơ cấu cho vay biến động theo chiều hướng như vậy, BaoVietbank gặp khó khăn nhất định về thanh khoản do nguồn vốn huy động hiện tại chủ yếu là vốn ngắn hạn trong khi đó dư nợ kỳ hạn dài lại tăng.
Theo thông tin BaoVietbank đã có giấp phép tăng vốn do cơ quan quản lý cấp, hiện đang hoàn tất thủ tục hồ sơ để tăng vốn lên 3.100 tỷ đồng, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn vốn điều lệ tối thiểu 3.000 tỷ của NHNN. 
Thanh Hải 

Theo TTVN


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

BaoVietbank: Nợ xấu cuối 2011 là 4,54%, lợi nhuận sau thuế giảm 13,3% so với 2010

Lợi nhuận sau thuế đạt 115,5 tỷ đồng, giảm 13,3% so với năm 2010. Lợi nhuận giảm do chi phí hoạt động và dự phòng rủi ro tăng mạnh.


BaoVietbank: No xau cuoi 2011 la 4,54%, loi nhuan sau thue giam 13,3% so voi 2010


Loi nhuan sau thue dat 115,5 ty dong, giam 13,3% so voi nam 2010. Loi nhuan giam do chi phi hoat dong va du phong rui ro tang manh.


Ngan hang TMCP Bao Viet - BaoVietbank thong bao ket qua kinh doanh 2011. Theo bao cao, loi nhuan sau thue dat 115,5 ty dong, giam 13,3% so voi nam 2010. Loi nhuan giam do chi phi hoat dong va du phong rui ro tang manh. 
Tong chi phi hoat dong nam 2010 chi 148 ty dong da tang len 239 ty dong cua nam tai chinh 2011. Cung voi do la chi phi du phong rui ro cho vay khach hang cung tang them 46 ty trong nam 2011, khien cho loi nhuan truoc thue giam manh so voi 2010.
Lai co ban tren co phieu la 771 dong, sut giam manh so voi muc 889 dong cua nam 2010.
Tai thuyet minh bao cao tai chinh, BaoVietbank da thuc hien phan loai no theo quyet dinh 493 cua NHNN. Nam 2010 du no cho vay la 5.615 ty dong va chi co 466 trieu dong la du no duoi tieu chuan. 
Sang nam 2011, tong no xau bao gom no duoi tieu chuan, no nghi ngo va no co kha nang mat von da tang len hon 306 ty dong; trong do no duoi tieu chuan la 116 ty dong, no nghi ngo la 167 ty dong va no co kha nang mat von la 23 dong.  Tong du no nam 2011 tang 19,5% nhung no xau da tang hang tram lan. 
Giai thich cho viec tang dot bien, lanh dao cua Baovietbank cho biet la nam 2010 ngan hang moi di vao hoat dong nen chua phan loai duoc no. Nam 2011 sau khi phan loai thi da minh bach day du tren bao cao tai chinh duoc kiem toan boi Ernst&Young.
Ty le no xau tinh den cuoi 2011 la  4,54%, cao hon nhieu so voi muc trung binh nganh.
Co cau du no cua BaoVietbank cung thay doi kha manh. Neu nhu 2010 du no chu yeu la cho vay ngan han chiem 56,3% tong du no, con du no dai han chi chiem 23,7%. Den nam 2011 du no cho vay ngan han giam xuong con 42,23% va du no cho vay dai han tang len 36,83%. 
Voi co cau cho vay bien dong theo chieu huong nhu vay, BaoVietbank gap kho khan nhat dinh ve thanh khoan do nguon von huy dong hien tai chu yeu la von ngan han trong khi do du no ky han dai lai tang.
Theo thong tin BaoVietbank da co giap phep tang von do co quan quan ly cap, hien dang hoan tat thu tuc ho so de tang von len 3.100 ty dong, dam bao dap ung tieu chuan von dieu le toi thieu 3.000 ty cua NHNN. 
Thanh Hai 

Theo TTVN


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000