HSBC Việt Nam báo lãi trước thuế 1.971 tỷ đồng

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Tính đến 31/12/2011, Ngân hàng HSBC Việt Nam có tổng tài sản là 53.319 tỷ đồng.
HSBC Việt Nam báo lãi trước thuế 1.971 tỷ đồng
Ngày 29/3, Ngân hàng HSBC Việt Nam công bố kết quả kinh doanh năm 2011 với lợi nhuận trước thuế 1.971 tỷ đồng, tăng 40% so với năm 2010.
Tổng thu nhập từ hoạt động kinh doanh chưa kể đến các khoản chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của HSBC Việt Nam tăng 44% so với năm 2010, đạt mức 2.163 tỷ đồng. Dự phòng rủi ro tín dụng chỉ chiếm gần 1% trên tổng số cho vay khách hàng.
Tính đến 31/12/2011, tổng tài sản của ngân hàng này đã tăng 11% so với năm 2010, đạt mức 53.319 tỷ đồng.
Ngân hàng HSBC Việt Nam hiện có vốn điều lệ là 3.000 tỷ đồng, có tỷ lệ an toàn vốn (tính theo qui định của Thông tư 13/2010/TT-NHNH và Thông tư 19/2010/TT-NHNN) là 13% tính đến ngày 31/12/2011 (tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu mà Ngân hàng Nhà Nước yêu cầu là 9%).
Tính đến 31/12/2011, HSBC Việt Nam có 39.305 tỷ đồng tiền gửi của khách hàng.
Theo Quỳnh Mai Vneconomy

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

HSBC Việt Nam báo lãi trước thuế 1.971 tỷ đồng

Tính đến 31/12/2011, Ngân hàng HSBC Việt Nam có tổng tài sản là 53.319 tỷ đồng.


HSBC Viet Nam bao lai truoc thue 1.971 ty dong


Tinh den 31/12/2011, Ngan hang HSBC Viet Nam co tong tai san la 53.319 ty dong.


Ngay 29/3, Ngan hang HSBC Viet Nam cong bo ket qua kinh doanh nam 2011 voi loi nhuan truoc thue 1.971 ty dong, tang 40% so voi nam 2010.
Tong thu nhap tu hoat dong kinh doanh chua ke den cac khoan chi phi du phong rui ro tin dung cua HSBC Viet Nam tang 44% so voi nam 2010, dat muc 2.163 ty dong. Du phong rui ro tin dung chi chiem gan 1% tren tong so cho vay khach hang.
Tinh den 31/12/2011, tong tai san cua ngan hang nay da tang 11% so voi nam 2010, dat muc 53.319 ty dong.
Ngan hang HSBC Viet Nam hien co von dieu le la 3.000 ty dong, co ty le an toan von (tinh theo qui dinh cua Thong tu 13/2010/TT-NHNH va Thong tu 19/2010/TT-NHNN) la 13% tinh den ngay 31/12/2011 (ty le an toan von toi thieu ma Ngan hang Nha Nuoc yeu cau la 9%).
Tinh den 31/12/2011, HSBC Viet Nam co 39.305 ty dong tien gui cua khach hang.
Theo Quynh Mai Vneconomy
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000