Vietcombank xin ý kiến ĐHCĐ phát hành 1 tỷ USD trái phiếu quốc tế

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Trái phiếu dự kiến phát hành trong năm 2012 hoặc thời điểm thích hợp với kỳ hạn phát hành tối đa là 10 năm.
Vietcombank xin ý kiến ĐHCĐ phát hành 1 tỷ USD trái phiếu quốc tế
Hội đồng quản trị NHTMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank (Mã: VCB) trình đại hội cổ đông 2012 kế hoạch phát hành trái phiếu quốc tế. 
Theo lãnh đạo VCB thì hoạt động ngoại hối có vai trò quan trọng đối với ngân hàng. Huy động vốn ngoại tệ chiếm 30% tổng huy động từ nền kinh tế, tín dụng ngoại tệ chiếm 32,43% tổng dư nợ tín dụng. Tỷ lệ tín dụng ngoại tệ/huy động vốn ngoại tệ xấp xỉ 83,77%.
Trong khi đó việc huy động vốn ngoại tệ chịu tác động tiêu cực do quy định trần lãi suất nhưng nhu cầu tín dụng ngoại tệ của nền kinh tế không suy giảm. Vì thế việc huy động vốn ngoại tệ dài hạn và ổn định là cần thiết với ngân hàng.
Cùng với đó phát hành TP Quốc tế cũng góp phần đa dạng các hình thức huy động vốn ngoại tệ dài hạn bên cạnh việc vay vốn từ các tổ chức, ngân hàng quốc tế..
Căn cứ vào các quy định pháp luật, việc phát hành trái phiếu quốc tế phải được ĐHCĐ thông qua, NHNN chấp thuận và nằm trong hạn mức vay thương mại nước ngoài được Thủ tướng phê duyệt. 
HĐQT đề nghị phát hành trái phiếu quốc tế, cụ thể:
  • Khối lượng phát hành tối đa là 1 tỷ USD. 
  • Kỳ hạn: tối đa 10 năm.
  • Ngày phát hành dự kiến trong năm 2012 hoặc thời điểm phù hợp.
  • Lãi suất: phù hợp với điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành.
Thanh Hải 

Theo TTVN/Vietcombank


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Vietcombank xin ý kiến ĐHCĐ phát hành 1 tỷ USD trái phiếu quốc tế

Trái phiếu dự kiến phát hành trong năm 2012 hoặc thời điểm thích hợp với kỳ hạn phát hành tối đa là 10 năm.


Vietcombank xin y kien DHCD phat hanh 1 ty USD trai phieu quoc te


Trai phieu du kien phat hanh trong nam 2012 hoac thoi diem thich hop voi ky han phat hanh toi da la 10 nam.


Hoi dong quan tri NHTMCP Ngoai thuong Viet Nam - Vietcombank (Ma: VCB) trinh dai hoi co dong 2012 ke hoach phat hanh trai phieu quoc te. 
Theo lanh dao VCB thi hoat dong ngoai hoi co vai tro quan trong doi voi ngan hang. Huy dong von ngoai te chiem 30% tong huy dong tu nen kinh te, tin dung ngoai te chiem 32,43% tong du no tin dung. Ty le tin dung ngoai te/huy dong von ngoai te xap xi 83,77%.
Trong khi do viec huy dong von ngoai te chiu tac dong tieu cuc do quy dinh tran lai suat nhung nhu cau tin dung ngoai te cua nen kinh te khong suy giam. Vi the viec huy dong von ngoai te dai han va on dinh la can thiet voi ngan hang.
Cung voi do phat hanh TP Quoc te cung gop phan da dang cac hinh thuc huy dong von ngoai te dai han ben canh viec vay von tu cac to chuc, ngan hang quoc te..
Can cu vao cac quy dinh phap luat, viec phat hanh trai phieu quoc te phai duoc DHCD thong qua, NHNN chap thuan va nam trong han muc vay thuong mai nuoc ngoai duoc Thu tuong phe duyet. 
HDQT de nghi phat hanh trai phieu quoc te, cu the:Thanh Hai 

Theo TTVN/Vietcombank


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000