Ngân hàng 2012: Kỳ vọng mảng đầu tư

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Thống đốc NHNN cho biết trong tháng 9 tới sẽ “chốt” làm việc với 9 TCTD yếu kém. Theo đó, nếu TCTD nào không trình phương án hợp nhất, sáp nhập khả thi, NHNN sẽ tiến tới bắt buộc hợp nhất, sáp nhập.
Ngân hàng 2012: Kỳ vọng mảng đầu tư
Ưu tiên chứng khoán nợ
Hôm qua 28-3, tại ĐHCĐ của NH Bản Việt (VietCapital Bank - VCCB), ông Đỗ Duy Hưng, Tổng giám đốc VCCB, cho biết năm 2012 VCCB sẽ tăng trưởng tín dụng tối đa 17% so với năm trước, tương đương dư nợ đạt 5.125 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, VCCB có kế hoạch gửi vốn có kỳ hạn trên thị trường liên NH tăng 119% so với năm trước, tương đương 8.000 tỷ đồng (năm ngoái ở mảng kinh doanh này NH gửi 3.660 tỷ đồng, tăng 121% so với năm 2010, với lãi suất gửi vốn bình quân 12,36%/năm).
Đây là khoản kinh doanh ngắn hạn từ nguồn vốn nhàn rỗi với mục đích tăng thêm lợi nhuận. Đặc biệt, với mảng đầu tư, kinh doanh chứng khoán năm nay VCCB có kế hoạch tăng đến 133%, tương đương 13.628 tỷ đồng (năm ngoái tăng 301%, tương đương 5.859 tỷ đồng).
Trong đó, dự kiến chứng khoán vốn chiếm 1,3%, chứng khoán nợ chiếm 98,7%. Theo ông Hưng, ngoài hoạt động cho vay các khoản đầu tư dài hạn, trái phiếu chính phủ (TPCP) đã được thực hiện trong năm 2011, năm nay NH sẽ tìm kiếm đối tác có tiềm năng để đầu tư chứng khoán nợ bằng nguồn vốn huy động và nguồn vốn tự có với mục đích đa dạng tài sản có sinh lời, đồng thời tối đa hóa hiệu quả vốn huy động.
Trước đây, để lách hạn mức tăng trưởng tín dụng, nhiều NHTM đã đổ vốn vào lĩnh vực trái phiếu doanh nghiệp. Năm nay trái phiếu doanh nghiệp được tính vào hạn mức dư nợ tín dụng buộc các NHTM sẽ phải ưu tiên vốn vào lĩnh vực đầu tư, kinh doanh chứng khoán.
Theo một chuyên gia NH, mảng đầu tư, kinh doanh chứng khoán năm nay vẫn có cơ hội tăng trưởng, nhất là với chứng khoán nợ bao gồm TPCP, tín phiếu của NHNN… Bởi lẽ lãi suất huy động từ nay đến cuối năm sẽ giảm xuống 10%/năm theo lộ trình của NHNN, nên mua TPCP, tín phiếu lãi suất 11-12%/năm các NHTM không chỉ lợi về lãi suất mà còn dễ dàng thế chấp vay vốn trên thị trường mở để giải quyết nhu cầu thanh khoản khi cần.
Đặc biệt, trước tình hình dư tiền hiện nay tại các NHTM lớn, NHNN phát hành tín phiếu với lãi suất hấp dẫn nhằm hút lượng vốn khả dụng này, sau đó điều hòa trở lại cho các NHTM nhỏ thiếu thanh khoản qua biện pháp tái cấp vốn. Điều này sẽ giúp các NHTM nhỏ không phải huy động bằng mọi giá, đồng thời cũng không phải vay trên thị trường liên NH.
Đầu tư vào NH bằng hợp nhất, sáp nhập
Bên cạnh đẩy mạnh mảng đầu tư, năm nay có một điểm mới trong ĐHCĐ của các NHTM là mở cửa cho ý đồ hợp nhất, sáp nhập. Cụ thể, ĐHCĐ vừa qua của Maritime Bank, bên cạnh trình kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 8.000 tỷ đồng lên 9.000 tỷ đồng bằng việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và lợi nhuận để lại, Maritime Bank còn trình ĐHCĐ việc ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng (TCTD) khác có giá trị từ 20% vốn điều lệ của NH này.
VCCB cũng trình cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và tiến hành thực hiện các nội dung liên quan đến hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức pháp lý NH trên cơ sở có lợi nhất cho cổ đông và NH.
Ông Trần Phương Bình, Tổng giám đốc DongA Bank, cho biết trong ĐHCĐ ngày 30-3 tới đây, DongA Bank sẽ xin ý kiến chủ trương về việc chủ động tìm kiếm các cơ hội phát triển thông qua hợp tác, sáp nhập song song với chiến lược phát triển bằng nguồn nội lực của mình.
Tuy nhiên, ông Bình cho biết DongA Bank chỉ tiến hành hợp nhất, sáp nhập sau khi đã bán cổ phần cho đối tác chiến lược nước ngoài.
Mới đây Thống đốc NHNN cho biết trong tháng 9 tới sẽ “chốt” làm việc với 9 TCTD yếu kém. Theo đó, nếu TCTD nào không trình phương án hợp nhất, sáp nhập khả thi, NHNN sẽ tiến tới bắt buộc hợp nhất, sáp nhập. Trước đó, NHNN cũng đã ban hành Thông tư 06 về cơ chế cho vay đặc biệt của NHNN, TCTD với các TCTD yếu kém, trong đó mở cơ chế cho các TCTD có thể góp vốn trở thành cổ đông thông qua cơ chế cho vay đặc biệt.
Theo một chuyên gia NH, cơ chế, hành lang pháp lý để góp vốn, mua bán, hợp nhất đã có, nên năm nay sẽ là thời điểm để các NHTM có vốn lớn tham gia vào quá trình tái cơ cấu các NHTM yếu kém. Dù hoạt động này có thể chưa đem lại lợi nhuận trước mắt cho các NHTM, nhưng về dài hạn đây là cơ hội lớn để các NHTM khẳng định tầm vóc và sức mạnh của mình trên thị trường tài chính.
Một lãnh đạo NH cổ phần thừa nhận đầu tư vào lĩnh vực NH trong bối cảnh hiện nay vẫn an toàn và không rủi ro, bởi lẽ bên cạnh các NHTM tham gia góp vốn còn có sự giám sát chặt chẽ của NHNN.
Vì thế, các NHTM nào không chủ động đẩy mạnh củng cố quy mô, thị phần thì với áp lực cạnh tranh ngày càng lớn, khả năng sau năm 2015 sẽ bị các NHTM khác thâu tóm, sáp nhập là điều không tránh khỏi.
Theo Thanh Thiên Sài gòn đầu tư

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Ngân hàng 2012: Kỳ vọng mảng đầu tư

Thống đốc NHNN cho biết trong tháng 9 tới sẽ “chốt” làm việc với 9 TCTD yếu kém. Theo đó, nếu TCTD nào không trình phương án hợp nhất, sáp nhập khả thi, NHNN sẽ tiến tới bắt buộc hợp nhất, sáp nhập.


Ngan hang 2012: Ky vong mang dau tu


Thong doc NHNN cho biet trong thang 9 toi se “chot” lam viec voi 9 TCTD yeu kem. Theo do, neu TCTD nao khong trinh phuong an hop nhat, sap nhap kha thi, NHNN se tien toi bat buoc hop nhat, sap nhap.


Uu tien chung khoan no
Hom qua 28-3, tai DHCD cua NH Ban Viet (VietCapital Bank - VCCB), ong Do Duy Hung, Tong giam doc VCCB, cho biet nam 2012 VCCB se tang truong tin dung toi da 17% so voi nam truoc, tuong duong du no dat 5.125 ty dong.
Ben canh do, VCCB co ke hoach gui von co ky han tren thi truong lien NH tang 119% so voi nam truoc, tuong duong 8.000 ty dong (nam ngoai o mang kinh doanh nay NH gui 3.660 ty dong, tang 121% so voi nam 2010, voi lai suat gui von binh quan 12,36%/nam).
Day la khoan kinh doanh ngan han tu nguon von nhan roi voi muc dich tang them loi nhuan. Dac biet, voi mang dau tu, kinh doanh chung khoan nam nay VCCB co ke hoach tang den 133%, tuong duong 13.628 ty dong (nam ngoai tang 301%, tuong duong 5.859 ty dong).
Trong do, du kien chung khoan von chiem 1,3%, chung khoan no chiem 98,7%. Theo ong Hung, ngoai hoat dong cho vay cac khoan dau tu dai han, trai phieu chinh phu (TPCP) da duoc thuc hien trong nam 2011, nam nay NH se tim kiem doi tac co tiem nang de dau tu chung khoan no bang nguon von huy dong va nguon von tu co voi muc dich da dang tai san co sinh loi, dong thoi toi da hoa hieu qua von huy dong.
Truoc day, de lach han muc tang truong tin dung, nhieu NHTM da do von vao linh vuc trai phieu doanh nghiep. Nam nay trai phieu doanh nghiep duoc tinh vao han muc du no tin dung buoc cac NHTM se phai uu tien von vao linh vuc dau tu, kinh doanh chung khoan.
Theo mot chuyen gia NH, mang dau tu, kinh doanh chung khoan nam nay van co co hoi tang truong, nhat la voi chung khoan no bao gom TPCP, tin phieu cua NHNN… Boi le lai suat huy dong tu nay den cuoi nam se giam xuong 10%/nam theo lo trinh cua NHNN, nen mua TPCP, tin phieu lai suat 11-12%/nam cac NHTM khong chi loi ve lai suat ma con de dang the chap vay von tren thi truong mo de giai quyet nhu cau thanh khoan khi can.
Dac biet, truoc tinh hinh du tien hien nay tai cac NHTM lon, NHNN phat hanh tin phieu voi lai suat hap dan nham hut luong von kha dung nay, sau do dieu hoa tro lai cho cac NHTM nho thieu thanh khoan qua bien phap tai cap von. Dieu nay se giup cac NHTM nho khong phai huy dong bang moi gia, dong thoi cung khong phai vay tren thi truong lien NH.
Dau tu vao NH bang hop nhat, sap nhap
Ben canh day manh mang dau tu, nam nay co mot diem moi trong DHCD cua cac NHTM la mo cua cho y do hop nhat, sap nhap. Cu the, DHCD vua qua cua Maritime Bank, ben canh trinh ke hoach tang von dieu le tu 8.000 ty dong len 9.000 ty dong bang viec phat hanh co phieu thuong cho co dong hien huu tu nguon thang du von co phan, quy du tru bo sung von dieu le va loi nhuan de lai, Maritime Bank con trinh DHCD viec uy quyen cho HDQT quyet dinh phuong an gop von, mua co phan cua doanh nghiep, to chuc tin dung (TCTD) khac co gia tri tu 20% von dieu le cua NH nay.
VCCB cung trinh co dong uy quyen cho HDQT lua chon va tien hanh thuc hien cac noi dung lien quan den hop nhat, sap nhap, chuyen doi hinh thuc phap ly NH tren co so co loi nhat cho co dong va NH.
Ong Tran Phuong Binh, Tong giam doc DongA Bank, cho biet trong DHCD ngay 30-3 toi day, DongA Bank se xin y kien chu truong ve viec chu dong tim kiem cac co hoi phat trien thong qua hop tac, sap nhap song song voi chien luoc phat trien bang nguon noi luc cua minh.
Tuy nhien, ong Binh cho biet DongA Bank chi tien hanh hop nhat, sap nhap sau khi da ban co phan cho doi tac chien luoc nuoc ngoai.
Moi day Thong doc NHNN cho biet trong thang 9 toi se “chot” lam viec voi 9 TCTD yeu kem. Theo do, neu TCTD nao khong trinh phuong an hop nhat, sap nhap kha thi, NHNN se tien toi bat buoc hop nhat, sap nhap. Truoc do, NHNN cung da ban hanh Thong tu 06 ve co che cho vay dac biet cua NHNN, TCTD voi cac TCTD yeu kem, trong do mo co che cho cac TCTD co the gop von tro thanh co dong thong qua co che cho vay dac biet.
Theo mot chuyen gia NH, co che, hanh lang phap ly de gop von, mua ban, hop nhat da co, nen nam nay se la thoi diem de cac NHTM co von lon tham gia vao qua trinh tai co cau cac NHTM yeu kem. Du hoat dong nay co the chua dem lai loi nhuan truoc mat cho cac NHTM, nhung ve dai han day la co hoi lon de cac NHTM khang dinh tam voc va suc manh cua minh tren thi truong tai chinh.
Mot lanh dao NH co phan thua nhan dau tu vao linh vuc NH trong boi canh hien nay van an toan va khong rui ro, boi le ben canh cac NHTM tham gia gop von con co su giam sat chat che cua NHNN.
Vi the, cac NHTM nao khong chu dong day manh cung co quy mo, thi phan thi voi ap luc canh tranh ngay cang lon, kha nang sau nam 2015 se bi cac NHTM khac thau tom, sap nhap la dieu khong tranh khoi.
Theo Thanh Thien Sai gon dau tu
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000