Hỗ trợ lãi suất: Thêm nguồn vốn cho kinh doanh cá nhân

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Tổng nguồn vốn các ngân hàng công bố dành cho đối tượng này lên tới hàng ngàn tỷ đồng, với lãi suất ưu đãi giảm hơn lãi suất hiện hành từ 1 đến 1,5%.
Hỗ trợ lãi suất: Thêm nguồn vốn cho kinh doanh cá nhân
Kế hoạch sản xuất - kinh doanh dè dặt
Kinh tế 2012 được dự báo tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Do vậy, các doanh nghiệp, các đơn vị kinh doanh đều thận trọng hơn trong kế hoạch năm 2012, linh hoạt thích ứng với tình hình, lựa chọn lĩnh vực, cải tiến sản phẩm để quay vòng vốn nhanh nhất.
Dạo quanh thị trường sản xuất - kinh doanh cá nhân những tháng đầu năm 2012 có thể thấy, “mùa” sản xuất - kinh doanh mới cũng đã bắt đầu. Tuy nhiên, nhiều hộ kinh doanh cá thể vẫn dè dặt trong các kế hoạch kinh doanh dài hạn. Nếu như thời điểm này hàng năm, các hợp đồng thu mua nguyên nhiên liệu đã được hoàn tất, thì hiện giờ, các chủ đơn vị kinh doanh cũng chia nhỏ các hợp đồng này theo từng giai đoạn.
Chị Nguyễn Thị Ngọc, chủ xưởng gỗ tại huyện Từ Liêm - Hà Nội cho biết: “Trước đây, hoạt động sản xuất - kinh doanh tốt, gia đình cũng có ý định mở thêm một cơ sở kinh doanh trong nội thành. Tuy nhiên, sang đến năm nay, giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, chi phí sản xuất, chi phí nhân công đều tăng nên đành gác lại kế hoạch này”.
Chủ một Showroom đồ nội thất trên phố Cát Linh - Hà Nội chia sẻ: “Thời điểm này chỉ mong duy trì hoạt động kinh doanh ổn định, việc vay vốn ngân hàng để phát triển hay mở rộng hoạt động kinh doanh là tương đối mạo hiểm khi đầu ra của sản phẩm bị giảm khá nhiều”.
Nguồn vốn ưu tiên cho sản xuất - kinh doanh cá nhân
Nhằm thúc đẩy thị trường và tiếp vốn cho các kế hoạch kinh doanh của khách hàng cá nhân và hộ kinh doanh cá thể, nhiều ngân hàng công bố các gói hỗ trợ lãi suất cho vay phục vụ sản xuất - kinh doanh cá nhân. Tổng nguồn vốn các ngân hàng công bố dành cho đối tượng này lên tới hàng ngàn tỷ đồng, với lãi suất ưu đãi giảm hơn lãi suất hiện hành từ 1 đến 1,5%.
Tại ABBank, ngân hàng áp dụng mức giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng cá nhân vay sản xuất - kinh doanh trả góp hoặc vay bổ sung vốn lưu động là 1,5% lãi suất so với lãi suất ban hành của sản phẩm từng thời kỳ. Ngoài ưu đãi giảm lãi suất, chính sách vay của sản phẩm cũng rất linh hoạt: mức cho vay tối đa lên đến 80% giá trị đảm bảo, thời hạn vay tối đa là 120 tháng. Đối tượng được vay vốn là khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh cá thể. Nguồn vốn ABBank dự kiến giải ngân cho chương trình này là 800 tỷ đồng. Chương trình được áp dụng trong thời gian từ 1/3 đến hết 30/4/2012.
Sau gần 1 tháng triển khai chương trình, số lượng hồ sơ khách hàng đề nghị vay vốn tại ABBank đã tăng 120% so với thời điểm trước khi công bố chương trình. Trong đó, tỷ lệ hồ sơ được chấp nhận lên đến 80%. Dư nợ giải ngân cho vay sản xuất - kinh doanh cá nhân từ khi triển khai chương trình đến nay đã đạt gần 200 tỷ đồng. Điều này chứng tỏ nhu cầu vay vốn cho sản xuất - kinh doanh của khách hàng cá nhân vẫn cao, nhưng cho tới thời điểm cuối tháng 2, đầu tháng 3, khi lãi suất huy động giảm thì các ngân hàng mới giảm được lãi suất đầu ra. 
“Chính sách tín dụng của ABBank ưu tiên cho vay sản xuất - kinh doanh, vay bổ sung vốn lưu động nhằm quản lý dư nợ theo chu kỳ sản xuất - kinh doanh. Trong thời gian tới, khi thị trường dần ổn định, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai nhiều chương trình hỗ trợ, ưu đãi cho khách hàng để khách hàng dễ dàng tiếp cận nguồn vốn hơn”, đại diện ABBank chia sẻ.
Việc các ngân hàng đẩy mạnh nguồn vốn cho vay phục vụ sản xuất - kinh doanh đối với khách hàng cá nhân được coi là tín hiệu tích cực góp phần khơi thông dòng vốn cho thị trường, thúc đẩy nền kinh tế. Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn về lãi suất, về chi phí đầu vào, nhưng có thể nhận thấy những hiệu quả bước đầu của các chương trình nhằm giúp người dân dễ dàng tiếp cận nguồn vốn vay của ngân hàng.
Theo Thành NguyễnĐTCK

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Hỗ trợ lãi suất: Thêm nguồn vốn cho kinh doanh cá nhân

Tổng nguồn vốn các ngân hàng công bố dành cho đối tượng này lên tới hàng ngàn tỷ đồng, với lãi suất ưu đãi giảm hơn lãi suất hiện hành từ 1 đến 1,5%.


Ho tro lai suat: Them nguon von cho kinh doanh ca nhan


Tong nguon von cac ngan hang cong bo danh cho doi tuong nay len toi hang ngan ty dong, voi lai suat uu dai giam hon lai suat hien hanh tu 1 den 1,5%.


Ke hoach san xuat - kinh doanh de dat
Kinh te 2012 duoc du bao tiep tuc gap nhieu kho khan. Do vay, cac doanh nghiep, cac don vi kinh doanh deu than trong hon trong ke hoach nam 2012, linh hoat thich ung voi tinh hinh, lua chon linh vuc, cai tien san pham de quay vong von nhanh nhat.
Dao quanh thi truong san xuat - kinh doanh ca nhan nhung thang dau nam 2012 co the thay, “mua” san xuat - kinh doanh moi cung da bat dau. Tuy nhien, nhieu ho kinh doanh ca the van de dat trong cac ke hoach kinh doanh dai han. Neu nhu thoi diem nay hang nam, cac hop dong thu mua nguyen nhien lieu da duoc hoan tat, thi hien gio, cac chu don vi kinh doanh cung chia nho cac hop dong nay theo tung giai doan.
Chi Nguyen Thi Ngoc, chu xuong go tai huyen Tu Liem - Ha Noi cho biet: “Truoc day, hoat dong san xuat - kinh doanh tot, gia dinh cung co y dinh mo them mot co so kinh doanh trong noi thanh. Tuy nhien, sang den nam nay, gia nguyen lieu dau vao tang cao, chi phi san xuat, chi phi nhan cong deu tang nen danh gac lai ke hoach nay”.
Chu mot Showroom do noi that tren pho Cat Linh - Ha Noi chia se: “Thoi diem nay chi mong duy tri hoat dong kinh doanh on dinh, viec vay von ngan hang de phat trien hay mo rong hoat dong kinh doanh la tuong doi mao hiem khi dau ra cua san pham bi giam kha nhieu”.
Nguon von uu tien cho san xuat - kinh doanh ca nhan
Nham thuc day thi truong va tiep von cho cac ke hoach kinh doanh cua khach hang ca nhan va ho kinh doanh ca the, nhieu ngan hang cong bo cac goi ho tro lai suat cho vay phuc vu san xuat - kinh doanh ca nhan. Tong nguon von cac ngan hang cong bo danh cho doi tuong nay len toi hang ngan ty dong, voi lai suat uu dai giam hon lai suat hien hanh tu 1 den 1,5%.
Tai ABBank, ngan hang ap dung muc giam lai suat cho vay doi voi khach hang ca nhan vay san xuat - kinh doanh tra gop hoac vay bo sung von luu dong la 1,5% lai suat so voi lai suat ban hanh cua san pham tung thoi ky. Ngoai uu dai giam lai suat, chinh sach vay cua san pham cung rat linh hoat: muc cho vay toi da len den 80% gia tri dam bao, thoi han vay toi da la 120 thang. Doi tuong duoc vay von la khach hang ca nhan, ho kinh doanh ca the. Nguon von ABBank du kien giai ngan cho chuong trinh nay la 800 ty dong. Chuong trinh duoc ap dung trong thoi gian tu 1/3 den het 30/4/2012.
Sau gan 1 thang trien khai chuong trinh, so luong ho so khach hang de nghi vay von tai ABBank da tang 120% so voi thoi diem truoc khi cong bo chuong trinh. Trong do, ty le ho so duoc chap nhan len den 80%. Du no giai ngan cho vay san xuat - kinh doanh ca nhan tu khi trien khai chuong trinh den nay da dat gan 200 ty dong. Dieu nay chung to nhu cau vay von cho san xuat - kinh doanh cua khach hang ca nhan van cao, nhung cho toi thoi diem cuoi thang 2, dau thang 3, khi lai suat huy dong giam thi cac ngan hang moi giam duoc lai suat dau ra. 
“Chinh sach tin dung cua ABBank uu tien cho vay san xuat - kinh doanh, vay bo sung von luu dong nham quan ly du no theo chu ky san xuat - kinh doanh. Trong thoi gian toi, khi thi truong dan on dinh, chung toi se tiep tuc trien khai nhieu chuong trinh ho tro, uu dai cho khach hang de khach hang de dang tiep can nguon von hon”, dai dien ABBank chia se.
Viec cac ngan hang day manh nguon von cho vay phuc vu san xuat - kinh doanh doi voi khach hang ca nhan duoc coi la tin hieu tich cuc gop phan khoi thong dong von cho thi truong, thuc day nen kinh te. Mac du van con nhieu kho khan ve lai suat, ve chi phi dau vao, nhung co the nhan thay nhung hieu qua buoc dau cua cac chuong trinh nham giup nguoi dan de dang tiep can nguon von vay cua ngan hang.
Theo Thanh NguyenDTCK
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000