Nhà băng lớn cũng ngán nợ xấu

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp dự báo sẽ khó khăn hơn năm 2011 và khả năng trả nợ của khách hàng có thể tiếp tục suy giảm khiến các ngân hàng kiểm soát chặt chẽ tín dụng, hạn chế nợ xấu.
Nhà băng lớn cũng ngán nợ xấu
Ngân hàng ACB cho biết, trước thực trạng chất lượng tín dụng toàn ngành đi xuống, Ngân hàng đã tập trung nhiều nguồn lực cho công tác phân tích nguyên nhân và cảnh báo nguy cơ phát sinh nợ quá hạn của hệ thống, đồng thời thực thi quyết liệt công tác thu hồi nợ.
Tuy nhiên, vấn đề nợ xấu đang là mối đe dọa lớn của ngành ngân hàng nói chung và ACB nói riêng, nên dù đã nỗ lực kiểm soát, song theo lãnh đạo của ACB, chất lượng tín dụng của Ngân hàng đến cuối năm 2011 có giảm sút so với đầu năm. Nhưng với hạn mức tăng trưởng tín dụng là 17% cho năm nay, ACB cho biết, ưu tiên đẩy mạnh huy động, để củng cố khả năng thanh khoản và tạo nguồn cho hoạt động tín dụng. Đồng thời, Ngân hàng tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh dư nợ cho vay trong lĩnh vực bán lẻ, tập trung khối khách hàng là các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNVVN) và khách hàng cá nhân. Đồng thời, ACB sẽ quản lý rủi ro tín dụng chặt hơn, nhằm hạn chế tối đa nợ khó đòi, tăng và kiểm soát nợ từ nhóm 2 trở lên ở mức 2% cũng như nợ nhóm 3 trở lên không vượt quá 1%.
Mặc dù tỷ lệ nợ xấu của Vietcombank (VCB) trong năm qua được khống chế ở mức 2,03%, thấp hơn so với mức ĐHCĐ giao là 2,3%, nhưng ông Nguyễn Phước Thanh, Tổng giám đốc VCB cho biết: “Trong năm 2012, Ngân hàng sẽ kiểm soát tăng trưởng tín dụng phù hợp với tăng trưởng nguồn vốn. VCB kiểm soát chặt tăng trưởng tín dụng trung – dài hạn và tăng trưởng ngoại tệ; bám sát các chính sách điều hành của NHNN và tình hình thanh khoản của hệ thống để có chính sách tín dụng phù hợp, nhằm hạn chế rủi ro nợ xấu”.
Trong năm nay, VCB sẽ khống chế nợ xấu dưới tỷ lệ 2,8% và đẩy mạnh thu hồi các khoản nợ đã được xử lý bằng dự phòng rủi ro.
Tổng giám đốc DongA Bank, ông Trần Phương Bình cũng cho rằng, trong điều kiện hiện nay của nền kinh tế, khi doanh nghiệp gặp khó, thì hoạt động ngân hàng sẽ cũng không nằm ngoài vòng xoáy đó, nên theo ông Bình, trong hoạt động tín dụng DongA Bank kiểm soát chặt chất lượng tín dụng. Tỷ lệ nợ xấu từ nhóm 3 đến nhóm 5 của DongA Bank trong năm qua là 742 tỷ đồng, chiếm 1,69% tổng dư nợ, nhưng vẫn cao hơn so với mức của năm trước là 1,4%. Trong năm 2011 DongABank đã trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 296 tỷ đồng, nên với chỉ tiêu tín dụng nhận được 15%, theo ông Bình, đủ để Ngân hàng thực hiện các chỉ tiêu xây dựng cho năm 2012, đồng thời tập trung vốn cho sản xuất, kinh doanh xuất khẩu và giữ lại 2 - 3% trong tổng dư nợ 15% để dự phòng. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát ở mức 1,5%
Năm 2012, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ theo hướng thắt chặt. Trần tăng trưởng tín dụng được áp ở mức 17%, 15%, 8% và 0% tuỳ từng nhóm ngân hàng. Đồng thời, tăng trưởng tín dụng phi sản xuất vẫn bị giới hạn dưới 16%. Tuy nhiên, theo đánh giá của HSBC, khó mà vượt qua mức quy định tăng trưởng nói trên trong điều kiện nhu cầu trên thị trường hiện rất thấp. Về ngắn hạn, nhu cầu thấp, tăng trưởng tín dụng kém. Mặt khác, các nhà băng phải kiểm soát chặt chẽ hơn đối với chất lượng tín dụng.
Theo Thùy Vinh Báo đầu tư

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Nhà băng lớn cũng ngán nợ xấu

Hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp dự báo sẽ khó khăn hơn năm 2011 và khả năng trả nợ của khách hàng có thể tiếp tục suy giảm khiến các ngân hàng kiểm soát chặt chẽ tín dụng, hạn chế nợ xấu.


Nha bang lon cung ngan no xau


Hoat dong san xuat, kinh doanh cua doanh nghiep du bao se kho khan hon nam 2011 va kha nang tra no cua khach hang co the tiep tuc suy giam khien cac ngan hang kiem soat chat che tin dung, han che no xau.


Ngan hang ACB cho biet, truoc thuc trang chat luong tin dung toan nganh di xuong, Ngan hang da tap trung nhieu nguon luc cho cong tac phan tich nguyen nhan va canh bao nguy co phat sinh no qua han cua he thong, dong thoi thuc thi quyet liet cong tac thu hoi no.
Tuy nhien, van de no xau dang la moi de doa lon cua nganh ngan hang noi chung va ACB noi rieng, nen du da no luc kiem soat, song theo lanh dao cua ACB, chat luong tin dung cua Ngan hang den cuoi nam 2011 co giam sut so voi dau nam. Nhung voi han muc tang truong tin dung la 17% cho nam nay, ACB cho biet, uu tien day manh huy dong, de cung co kha nang thanh khoan va tao nguon cho hoat dong tin dung. Dong thoi, Ngan hang tap trung moi nguon luc day nhanh du no cho vay trong linh vuc ban le, tap trung khoi khach hang la cac doanh nghiep nho va vua (DNVVN) va khach hang ca nhan. Dong thoi, ACB se quan ly rui ro tin dung chat hon, nham han che toi da no kho doi, tang va kiem soat no tu nhom 2 tro len o muc 2% cung nhu no nhom 3 tro len khong vuot qua 1%.
Mac du ty le no xau cua Vietcombank (VCB) trong nam qua duoc khong che o muc 2,03%, thap hon so voi muc DHCD giao la 2,3%, nhung ong Nguyen Phuoc Thanh, Tong giam doc VCB cho biet: “Trong nam 2012, Ngan hang se kiem soat tang truong tin dung phu hop voi tang truong nguon von. VCB kiem soat chat tang truong tin dung trung – dai han va tang truong ngoai te; bam sat cac chinh sach dieu hanh cua NHNN va tinh hinh thanh khoan cua he thong de co chinh sach tin dung phu hop, nham han che rui ro no xau”.
Trong nam nay, VCB se khong che no xau duoi ty le 2,8% va day manh thu hoi cac khoan no da duoc xu ly bang du phong rui ro.
Tong giam doc DongA Bank, ong Tran Phuong Binh cung cho rang, trong dieu kien hien nay cua nen kinh te, khi doanh nghiep gap kho, thi hoat dong ngan hang se cung khong nam ngoai vong xoay do, nen theo ong Binh, trong hoat dong tin dung DongA Bank kiem soat chat chat luong tin dung. Ty le no xau tu nhom 3 den nhom 5 cua DongA Bank trong nam qua la 742 ty dong, chiem 1,69% tong du no, nhung van cao hon so voi muc cua nam truoc la 1,4%. Trong nam 2011 DongABank da trich lap du phong rui ro tin dung 296 ty dong, nen voi chi tieu tin dung nhan duoc 15%, theo ong Binh, du de Ngan hang thuc hien cac chi tieu xay dung cho nam 2012, dong thoi tap trung von cho san xuat, kinh doanh xuat khau va giu lai 2 - 3% trong tong du no 15% de du phong. Ty le no xau kiem soat o muc 1,5%
Nam 2012, Ngan hang Nha nuoc tiep tuc thuc hien chinh sach tien te theo huong that chat. Tran tang truong tin dung duoc ap o muc 17%, 15%, 8% va 0% tuy tung nhom ngan hang. Dong thoi, tang truong tin dung phi san xuat van bi gioi han duoi 16%. Tuy nhien, theo danh gia cua HSBC, kho ma vuot qua muc quy dinh tang truong noi tren trong dieu kien nhu cau tren thi truong hien rat thap. Ve ngan han, nhu cau thap, tang truong tin dung kem. Mat khac, cac nha bang phai kiem soat chat che hon doi voi chat luong tin dung.
Theo Thuy Vinh Bao dau tu
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000