ĐHCĐ Vietcapital Bank đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 53%

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Tính đến thời điểm cuối năm 2011, Vietcapital Bank đạt mức tổng tài sản gần 17.000 tỷ đồng, tăng 13% so với kế hoạch.
ĐHCĐ Vietcapital Bank đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 53%
Sáng 28/3, Ngân hàng TMCP Bản Việt (Vietcapital Bank) đã triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2012 thành công. Tại đại hội tất cả các tờ trình đều được thông qua.
Cụ thể về định hướng kinh doanh năm 2012, Vietcapital Bank đề ra mục tiêu tăng trưởng tài sản lên 28.000 tỷ đồng (+65%), tổng vốn huy động đạt 23.600 tỷ đồng (+78%), lợi nhuận trước thuế đạt 550 tỷ đồng (+53%). Tỷ lệ cổ tức dự kiến là 12%. Về định hướng năm 2012, Vietcapital không có kế hoạch tăng vốn vẫn giữ nguyên mức 3.000 tỷ đồng hiện tại.


Đáng chú ý tại ĐHCĐ, ông Lê Trung Việt, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng, Thành viên HĐQT xin từ nhiệm và rút khỏi hẳn HĐQT. Ý nguyện của ông Việt đã được Đại hội thông qua. Ngoài ra, ông Phạm Anh Tú, Thành viên Ban kiểm soát cùng xin từ nhiệm và cũng được Đại hội thông qua. Được biết, ông Tú vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó tổng giám đốcNgân hàng.


Tính đến thời điểm cuối năm 2011, Vietcapital Bank đạt mức tổng tài sản gần 17.000 tỷ đồng, tăng 13% so với kế hoạch. Tổng vốn huy động đạt 13.290 tỷ đồng, vượt 16% kế hoạch. Năm 2011, Vietcapital Bank đạt 360 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, không hoàn thành kế hoạch dự kiến 380 tỷ đồng. Nợ xấu chiếm khoảng 2,7% tổng dư nợ tín dụng, nằm trong phạm vi an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Theo Kinh KhaĐTCK

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

ĐHCĐ Vietcapital Bank đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 53%

Tính đến thời điểm cuối năm 2011, Vietcapital Bank đạt mức tổng tài sản gần 17.000 tỷ đồng, tăng 13% so với kế hoạch.


DHCD Vietcapital Bank dat muc tieu tang truong loi nhuan 53%


Tinh den thoi diem cuoi nam 2011, Vietcapital Bank dat muc tong tai san gan 17.000 ty dong, tang 13% so voi ke hoach.


Sang 28/3, Ngan hang TMCP Ban Viet (Vietcapital Bank) da trieu tap DHCD thuong nien nam 2012 thanh cong. Tai dai hoi tat ca cac to trinh deu duoc thong qua.
Cu the ve dinh huong kinh doanh nam 2012, Vietcapital Bank de ra muc tieu tang truong tai san len 28.000 ty dong (+65%), tong von huy dong dat 23.600 ty dong (+78%), loi nhuan truoc thue dat 550 ty dong (+53%). Ty le co tuc du kien la 12%. Ve dinh huong nam 2012, Vietcapital khong co ke hoach tang von van giu nguyen muc 3.000 ty dong hien tai.


Dang chu y tai DHCD, ong Le Trung Viet, nguyen Tong giam doc Ngan hang, Thanh vien HDQT xin tu nhiem va rut khoi han HDQT. Y nguyen cua ong Viet da duoc Dai hoi thong qua. Ngoai ra, ong Pham Anh Tu, Thanh vien Ban kiem soat cung xin tu nhiem va cung duoc Dai hoi thong qua. Duoc biet, ong Tu vua duoc bo nhiem giu chuc vu Pho tong giam docNgan hang.


Tinh den thoi diem cuoi nam 2011, Vietcapital Bank dat muc tong tai san gan 17.000 ty dong, tang 13% so voi ke hoach. Tong von huy dong dat 13.290 ty dong, vuot 16% ke hoach. Nam 2011, Vietcapital Bank dat 360 ty dong loi nhuan truoc thue, khong hoan thanh ke hoach du kien 380 ty dong. No xau chiem khoang 2,7% tong du no tin dung, nam trong pham vi an toan theo quy dinh cua Ngan hang Nha nuoc.

Theo Kinh KhaDTCK
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000