Vietinbank trở thành NHTMCP có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Sau khi được NHNN chấp thuận và Trung tâm Lưu ký CK chốt danh sách cổ đông để thực hiện tăng vốn trong tháng 4/2012, Vietinbank sẽ vốn điều lệ lên tới 26.217 tỷ tương đương 1,25 tỷ USD.
Vietinbank trở thành NHTMCP có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam

Ngày 21 tháng 03 năm 2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản số 1633/NHNN-TTGSNH chấp thuận việc VietinBank tăng vốn điều lệ năm 2012 từ 20.229 tỷ đồng lên 26.217 tỷ đồng từ việc chia cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 20%) và thưởng cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần (tỷ lệ 9,6%) cho cổ đông hiện hữu.
Theo công văn chấp thuận của NHNN, sau khi hoàn thành tăng vốn điều lệ, VietinBank sẽ là NHTMCP có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam với 26.217 tỷ đồng, tương đương với 1,25 tỷ USD.


Ngân hàng cũng đã có công văn đề nghị chốt danh sách với Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh và Trung tâm Lưu ký chứng khoán và sẽ thực hiện tăng vốn vào trong tháng 4/2012. Điều này thể hiện quyết tâm của VietinBank trong việc tăng vốn điều lệ nhanh chóng nhằm nâng cao năng lực tài chính, mở rộng quy mô hoạt động, phù hợp với quy mô và tốc độ tăng trưởng tổng tài sản và hoạt động kinh doanh, bảo đảm các tỷ lệ an toàn trong hoạt động ngân hàng theo quy định, phát triển thành tập đoàn tài chính hàng đầu tại Việt Nam, ngang tầm khu vực.


Vốn điều lệ của 3 NHTM Nhà nước sau khi được chấp thuận tăng vốn năm 2012


 


Vốn điều lệ (tỷ đồng)


Thời điểm


Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam


26.217


21/3/2012 (*)


Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam


23.174


22/3/2012 (*)


Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam


23.011


07/3/2012 (**)


(*) Thời điểm được NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ năm 2012


(**) Thời điểm được Thủ tướng phê duyệt vốn điều lệ sau khi cổ phần hóa Việc tăng vốn điều lệ là cơ sở quan trọng để VietinBank thực hiện chiến lược phát triển, mở rộng quy mô hoạt động, mạng lưới chi nhánh, đáp ứng nhu cầu cung ứng vốn của nền kinh tế và đảm bảo hệ số an toàn vốn. 


Ngoài ra, vốn điều lệ tăng lên sẽ hỗ trợ ngân hàng thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược kinh doanh trong những năm tới, giữ vững đà tăng trưởng cao cả về quy mô và hiệu quả kinh doanh trong những năm vừa qua với mục đích cuối cùng là mang lại giá trị ngày càng cao cho phần vốn góp của mỗi cổ đông.


VietinBank đã có kế hoạch sử dụng nguồn vốn tăng thêm từ việc chia cổ tức bằng cổ phiếu và thưởng cổ phiếu từ thặng dư vốn cổ phần cho cổ đông hiện hữu. 


Cụ thể:  • Tăng cường tín dụng đối với các doanh nghiệp có tiềm lực tài chính tốt, hỗ trợ các dự án đầu tư trung và dài hạn có tính khả thi và hiệu quả cao, 
  • Mở rộng mạng lưới kinh doanh, xúc tiến thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh ở nước ngoài, 
  • Đầu tư vào cơ sở vật chất, công nghệ, phát triển dịch vụ mới nhằm nâng cấp tiện ích cho khách hàng, nâng cao tỷ lệ thu nhập từ dịch vụ trong tổng thu nhập, 
  • Mở rộng hoạt động đầu tư, liên doanh góp vốn
  • Phát triển hệ thống ngân hàng bán lẻ. 
Thanh Hải
Theo TTVN


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Vietinbank trở thành NHTMCP có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam

Sau khi được NHNN chấp thuận và Trung tâm Lưu ký CK chốt danh sách cổ đông để thực hiện tăng vốn trong tháng 4/2012, Vietinbank sẽ vốn điều lệ lên tới 26.217 tỷ tương đương 1,25 tỷ USD.


Vietinbank tro thanh NHTMCP co von dieu le lon nhat Viet Nam


Sau khi duoc NHNN chap thuan va Trung tam Luu ky CK chot danh sach co dong de thuc hien tang von trong thang 4/2012, Vietinbank se von dieu le len toi 26.217 ty tuong duong 1,25 ty USD.


Ngay 21 thang 03 nam 2012, Ngan hang Nha nuoc Viet Nam co van ban so 1633/NHNN-TTGSNH chap thuan viec VietinBank tang von dieu le nam 2012 tu 20.229 ty dong len 26.217 ty dong tu viec chia co tuc bang co phieu (ty le 20%) va thuong co phieu tu nguon thang du von co phan (ty le 9,6%) cho co dong hien huu.
Theo cong van chap thuan cua NHNN, sau khi hoan thanh tang von dieu le, VietinBank se la NHTMCP co von dieu le lon nhat Viet Nam voi 26.217 ty dong, tuong duong voi 1,25 ty USD.


Ngan hang cung da co cong van de nghi chot danh sach voi So GDCK Tp. Ho Chi Minh va Trung tam Luu ky chung khoan va se thuc hien tang von vao trong thang 4/2012. Dieu nay the hien quyet tam cua VietinBank trong viec tang von dieu le nhanh chong nham nang cao nang luc tai chinh, mo rong quy mo hoat dong, phu hop voi quy mo va toc do tang truong tong tai san va hoat dong kinh doanh, bao dam cac ty le an toan trong hoat dong ngan hang theo quy dinh, phat trien thanh tap doan tai chinh hang dau tai Viet Nam, ngang tam khu vuc.


Von dieu le cua 3 NHTM Nha nuoc sau khi duoc chap thuan tang von nam 2012


 


Von dieu le (ty dong)


Thoi diem


Ngan hang TMCP Cong thuong Viet Nam


26.217


21/3/2012 (*)


Ngan hang TMCP Ngoai thuong Viet Nam


23.174


22/3/2012 (*)


Ngan hang TMCP Dau tu & Phat trien Viet Nam


23.011


07/3/2012 (**)


(*) Thoi diem duoc NHNN chap thuan tang von dieu le nam 2012


(**) Thoi diem duoc Thu tuong phe duyet von dieu le sau khi co phan hoa Viec tang von dieu le la co so quan trong de VietinBank thuc hien chien luoc phat trien, mo rong quy mo hoat dong, mang luoi chi nhanh, dap ung nhu cau cung ung von cua nen kinh te va dam bao he so an toan von. 


Ngoai ra, von dieu le tang len se ho tro ngan hang thuc hien thanh cong cac muc tieu chien luoc kinh doanh trong nhung nam toi, giu vung da tang truong cao ca ve quy mo va hieu qua kinh doanh trong nhung nam vua qua voi muc dich cuoi cung la mang lai gia tri ngay cang cao cho phan von gop cua moi co dong.


VietinBank da co ke hoach su dung nguon von tang them tu viec chia co tuc bang co phieu va thuong co phieu tu thang du von co phan cho co dong hien huu. 


Cu the:Thanh Hai
Theo TTVN


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000