Cán đích phát hành TPCP trong quý I/2012

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Theo thống kê, tính từ đầu năm đến nay, tổng số trái phiếu chính phủ (TPCP) và TPCP bảo lãnh đã phát hành thành công là 49.875 tỉ đồng.
Cán đích phát hành TPCP trong quý I/2012

Nếu tính riêng TPCP thì KBNN đã phát hành thành công 29.245 tỉ đồng. (Trong khi đó, theo kế hoạch, HNX dự kiến sẽ phát hành tổng cộng 25.000 tỉ đồng TPCP trong quý I/2012, bao gồm cả tín phiếu và TP). Số còn lại là 13.000 tỉ đồng TP của NH Phát triển VN (VDB) và 7.630 tỉ đồng TP của NH Chính sách xã hội. Như vậy, tới thời điểm này, KBNN và VDB đã hoàn thành kế hoạch phát hành TP của quý I/2012.


Riêng NH Chính sách xã hội còn áp lực phát hành 2.170 tỉ đồng (kế hoạch quý này là 9.800 tỉ đồng). Tính theo con số tương đối, đến thời điểm này, KBNN, VDB và NH Chính sách xã hội đã đạt lần lượt 30%, 40% và 29% kế hoạch của cả năm tính cho mỗi loại. Bởi trong năm 2012, kế hoạch phát hành TPCP là 100.000 tỉ đồng và TPCP bảo lãnh là 59.000 tỉ đồng (trong đó VDB là 33.000 tỉ đồng và NH Chính sách xã hội là 26.000 tỉ đồng).


Trung tuần tháng 3, khối lượng TP trúng thầu có phần khởi sắc được giải thích là do lãi suất trúng thầu đã phần nào đạt kỳ vọng của giới đầu tư. Tuy nhiên, các phiên đấu thầu TP của KBNN đang bị cạnh tranh bởi lượng tín phiếu NHNN phát hành với lãi suất cao hơn lãi suất TPCP kỳ hạn 2 năm. Đơn cử như tín phiếu kỳ hạn 28 ngày, 91 ngày và 182 ngày đang ở các mức lãi suất 11,5%, 12% và 12,5%. Bởi vậy, chỉ khi TPCP có mức lãi suất hợp lý thì các NH mới mua vào.


Bên cạnh đó, CPI cả nước tháng 3 tăng 0,16% so với tháng trước, thấp nhất trong so sánh với 20 tháng qua và với cùng kỳ 3 năm gần đây, tuy nhiên NĐT vẫn đang lo ngại việc tăng giá xăng, dầu, gas, sữa trong tháng 3 sẽ tiếp tục là áp lực lên CPI tháng 4. Trong phiên đấu thầu cuối tuần trước (ngày 23.3), NH Chính sách xã hội đấu thầu 870 tỉ đồng TP kỳ hạn 3 năm và 300 tỉ đồng TP kỳ hạn 5 năm, nhưng chỉ bán được 700 tỉ đồng TP kỳ hạn 3 năm với lãi suất 12,05%. Do đó, theo nhận định của CTCK Bảo Việt, trong những ngày cuối tháng 3 này, nếu muốn đạt khối lượng trúng thầu lớn, NH Chính sách xã hội không còn cách nào khác là phải nâng lãi suất trúng thầu.  


Theo L.Thủy


Lao động


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Cán đích phát hành TPCP trong quý I/2012

Theo thống kê, tính từ đầu năm đến nay, tổng số trái phiếu chính phủ (TPCP) và TPCP bảo lãnh đã phát hành thành công là 49.875 tỉ đồng.


Can dich phat hanh TPCP trong quy I/2012


Theo thong ke, tinh tu dau nam den nay, tong so trai phieu chinh phu (TPCP) va TPCP bao lanh da phat hanh thanh cong la 49.875 ti dong.


Neu tinh rieng TPCP thi KBNN da phat hanh thanh cong 29.245 ti dong. (Trong khi do, theo ke hoach, HNX du kien se phat hanh tong cong 25.000 ti dong TPCP trong quy I/2012, bao gom ca tin phieu va TP). So con lai la 13.000 ti dong TP cua NH Phat trien VN (VDB) va 7.630 ti dong TP cua NH Chinh sach xa hoi. Nhu vay, toi thoi diem nay, KBNN va VDB da hoan thanh ke hoach phat hanh TP cua quy I/2012.


Rieng NH Chinh sach xa hoi con ap luc phat hanh 2.170 ti dong (ke hoach quy nay la 9.800 ti dong). Tinh theo con so tuong doi, den thoi diem nay, KBNN, VDB va NH Chinh sach xa hoi da dat lan luot 30%, 40% va 29% ke hoach cua ca nam tinh cho moi loai. Boi trong nam 2012, ke hoach phat hanh TPCP la 100.000 ti dong va TPCP bao lanh la 59.000 ti dong (trong do VDB la 33.000 ti dong va NH Chinh sach xa hoi la 26.000 ti dong).


Trung tuan thang 3, khoi luong TP trung thau co phan khoi sac duoc giai thich la do lai suat trung thau da phan nao dat ky vong cua gioi dau tu. Tuy nhien, cac phien dau thau TP cua KBNN dang bi canh tranh boi luong tin phieu NHNN phat hanh voi lai suat cao hon lai suat TPCP ky han 2 nam. Don cu nhu tin phieu ky han 28 ngay, 91 ngay va 182 ngay dang o cac muc lai suat 11,5%, 12% va 12,5%. Boi vay, chi khi TPCP co muc lai suat hop ly thi cac NH moi mua vao.


Ben canh do, CPI ca nuoc thang 3 tang 0,16% so voi thang truoc, thap nhat trong so sanh voi 20 thang qua va voi cung ky 3 nam gan day, tuy nhien NDT van dang lo ngai viec tang gia xang, dau, gas, sua trong thang 3 se tiep tuc la ap luc len CPI thang 4. Trong phien dau thau cuoi tuan truoc (ngay 23.3), NH Chinh sach xa hoi dau thau 870 ti dong TP ky han 3 nam va 300 ti dong TP ky han 5 nam, nhung chi ban duoc 700 ti dong TP ky han 3 nam voi lai suat 12,05%. Do do, theo nhan dinh cua CTCK Bao Viet, trong nhung ngay cuoi thang 3 nay, neu muon dat khoi luong trung thau lon, NH Chinh sach xa hoi khong con cach nao khac la phai nang lai suat trung thau.  


Theo L.Thuy


Lao dong


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000