LienVietPostBank: Tổng giám đốc xin từ chức

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Ông Đoàn Văn Thắng, Phó TGĐ, là người tạm thời điều hành hoạt động thường xuyên của Ngân hàng kể từ ngày 27/03/2012 đến ngày TGĐ mới được bổ nhiệm.
LienVietPostBank: Tổng giám đốc xin từ chức

Ngày 26/3/2012 – Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) đã ra nghị quyết chấp thuận đơn xin từ chức Tổng giám đốc của Ông Lê Hồng Phong và chỉ định Ông Đoàn Văn Thắng, Phó Tổng Giám đốc, là người tạm thời điều hành hoạt động thường xuyên của Ngân hàng kể từ ngày 27/03/2012 đến ngày Tổng giám đốc mới được bổ nhiệm.

Nghị quyết cũng nêu rõ HĐQT sẽ bổ nhiệm Ông Phạm Doãn Sơn giữ chức vụ Tổng giám đốc Ngân hàng Bưu điện Liên Việt sau khi hoàn tất các thủ tục miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm soát và được Đại hội Cổ đông cùng các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Trước đó, ngày 19/03/2012, HĐQT Ngân hàng Bưu điện Liên Việt cũng đã có công văn gửi Cổ đông về việc đề cử bầu bổ sung Ông Lê Hồng Phong vào thành viên HĐQT.

Ông Phạm Doãn Sơn, sinh năm 1967, được Ngân hàng đề cử giữ chức Tổng giám đốc bởi Ông đã có 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng.

Ông Phạm Doãn Sơn đã đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt kể từ khi thành lập Ngân hàng 2008 đến nay.

Trước khi công tác tại LienVietPostBank, Ông Phạm Doãn Sơn giữ chức Trưởng Phòng thuộc Kiểm toán Doanh nghiệp Nhà nước – Kiểm toán Nhà nước.

Khánh Linh

Theo TTVN


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

LienVietPostBank: Tổng giám đốc xin từ chức

Ông Đoàn Văn Thắng, Phó TGĐ, là người tạm thời điều hành hoạt động thường xuyên của Ngân hàng kể từ ngày 27/03/2012 đến ngày TGĐ mới được bổ nhiệm.


LienVietPostBank: Tong giam doc xin tu chuc


Ong Doan Van Thang, Pho TGD, la nguoi tam thoi dieu hanh hoat dong thuong xuyen cua Ngan hang ke tu ngay 27/03/2012 den ngay TGD moi duoc bo nhiem.


Ngay 26/3/2012 – Hoi dong Quan tri Ngan hang TMCP Buu dien Lien Viet (LienVietPostBank) da ra nghi quyet chap thuan don xin tu chuc Tong giam doc cua Ong Le Hong Phong va chi dinh Ong Doan Van Thang, Pho Tong Giam doc, la nguoi tam thoi dieu hanh hoat dong thuong xuyen cua Ngan hang ke tu ngay 27/03/2012 den ngay Tong giam doc moi duoc bo nhiem.

Nghi quyet cung neu ro HDQT se bo nhiem Ong Pham Doan Son giu chuc vu Tong giam doc Ngan hang Buu dien Lien Viet sau khi hoan tat cac thu tuc mien nhiem chuc vu Truong ban Kiem soat va duoc Dai hoi Co dong cung cac Co quan Nha nuoc co tham quyen phe duyet.

Truoc do, ngay 19/03/2012, HDQT Ngan hang Buu dien Lien Viet cung da co cong van gui Co dong ve viec de cu bau bo sung Ong Le Hong Phong vao thanh vien HDQT.

Ong Pham Doan Son, sinh nam 1967, duoc Ngan hang de cu giu chuc Tong giam doc boi Ong da co 18 nam kinh nghiem trong linh vuc Tai chinh – Ngan hang.

Ong Pham Doan Son da dam nhiem chuc vu Truong Ban Kiem soat cua Ngan hang Buu dien Lien Viet ke tu khi thanh lap Ngan hang 2008 den nay.

Truoc khi cong tac tai LienVietPostBank, Ong Pham Doan Son giu chuc Truong Phong thuoc Kiem toan Doanh nghiep Nha nuoc – Kiem toan Nha nuoc.

Khanh Linh

Theo TTVN


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000