Ngân hàng Bản Việt: Nợ xấu đến cuối 2011 chỉ còn 2,69%

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng sau khi chuyển đổi từ ngân hàng Gia Định thành ngân hàng Bản Việt đã giảm mạnh từ mức 4% cuối năm 2010 xuống còn 2,69%. Thấp hơn mức trung bình 2011 toàn ngành ngân hàng.
Ngân hàng Bản Việt: Nợ xấu đến cuối 2011 chỉ còn 2,69%
Ngân hàng TMCP Bản Việt - Vietcapitalbank vừa thông báo kết quả báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 sau khi chuyển đổi từ NHTMCP Gia Định. 
Theo báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011, Vietcapital bank đạt lợi nhuận xấp xỉ 270 tỷ đồng, tăng gần gấp 4 lần so với KQKD năm 2010. 
Thu nhập từ lãi thuần vẫn là chủ yếu đạt 422 tỷ đồng trong 578 tỷ đồng tổng thu nhập hoạt động. So với năm 2010, thu nhập tăng gần gấp 3 lần. Năm 2010, tổng thu nhập chỉ đạt 202 tỷ đồng
Tăng trưởng thu nhập cũng đi kèm với mức tăng chi phí hoạt động. Chi phí hoạt động của ngân hàng tăng gấp 2 lần từ 108 tỷ đồng của năm tài chính 2010 lên 208 tỷ đồng trong năm 2011.
Đạt được thu nhập cao như vậy trong năm 2011 do ngân hàng mở rộng cho vay và lãi suất cho vay tăng mạnh. 
Dư nợ tính đến 31/12/2011 tăng trưởng 19.6% đạt 4.380 tỷ. Lãi suất cho vay thương mại bằng VND là 24%/năm và ngoại tệ là 7,5%. Trong khi năm 2010, lãi suất dao động từ 12-20%/năm với vay tín dụng cho vay VND và 6,8-8,5%/năm với tín dụng ngoại tệ. 
Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng cũng cải thiện đáng kể. Năm 2010, nợ xấu bao gồm nợ dưới tiêu chuẩn, nợ nghi ngờ, và nợ có khả năng mất vốn chiếm 4% dư nợ cho vay. Đến cuối 2011, tỷ lệ này chỉ còn 2,69% mặc dù dư nợ tăng xấp xỉ 20%. 
Cơ cấu dư nợ theo kỳ hạn cũng có sự thay đổi, tăng tỷ lệ ở dư nợ ngắn hạn và giảm với kỳ hạn còn lại. Nếu như năm 2010, dư nợ ngắn hạn chiếm 66,9% tổng dư nợ thì đến 2011 tỷ lệ này là 73,7%. Với dư nợ dài hạn thì giảm từ 18% xuống còn 14,4%.
Đối tượng cho vay cũng chuyển dịch từ khách hàng cá nhân sang đối tượng là công ty cổ phẩn và công ty TNHH. Năm 2010, dư nợ cá nhân chiếm 43,84% thì năm 2011 chỉ còn 31,86%. Dư nợ dành cho công ty cổ phần và TNHH tăng từ 26,52% và 26,62% lên lần lượt 35,37% và 30,28%. 
Đến cuối năm 2011, ngân hàng có 5.773 tỷ đồng là kỳ phiếu hoặc trái phiếu do TCKT hay TCTD khác phát hành. Trong đó có 4 khoản TPDN phát hành có lãi suất từ 18-21%/năm nhưng không có tài sản đảm bảo với tổng khối lượng khoảng 1.000 tỷ. Còn lại là các kỳ phiếu do các TCTD khác phát hành, lãi suất 14-15,85%/năm.
Thanh Hải 

Theo TTVN


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Ngân hàng Bản Việt: Nợ xấu đến cuối 2011 chỉ còn 2,69%

Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng sau khi chuyển đổi từ ngân hàng Gia Định thành ngân hàng Bản Việt đã giảm mạnh từ mức 4% cuối năm 2010 xuống còn 2,69%. Thấp hơn mức trung bình 2011 toàn ngành ngân hàng.


Ngan hang Ban Viet: No xau den cuoi 2011 chi con 2,69%


Ty le no xau cua ngan hang sau khi chuyen doi tu ngan hang Gia Dinh thanh ngan hang Ban Viet da giam manh tu muc 4% cuoi nam 2010 xuong con 2,69%. Thap hon muc trung binh 2011 toan nganh ngan hang.


Ngan hang TMCP Ban Viet - Vietcapitalbank vua thong bao ket qua bao cao tai chinh hop nhat nam 2011 sau khi chuyen doi tu NHTMCP Gia Dinh. 
Theo bao cao ket qua kinh doanh nam 2011, Vietcapital bank dat loi nhuan xap xi 270 ty dong, tang gan gap 4 lan so voi KQKD nam 2010. 
Thu nhap tu lai thuan van la chu yeu dat 422 ty dong trong 578 ty dong tong thu nhap hoat dong. So voi nam 2010, thu nhap tang gan gap 3 lan. Nam 2010, tong thu nhap chi dat 202 ty dong
Tang truong thu nhap cung di kem voi muc tang chi phi hoat dong. Chi phi hoat dong cua ngan hang tang gap 2 lan tu 108 ty dong cua nam tai chinh 2010 len 208 ty dong trong nam 2011.
Dat duoc thu nhap cao nhu vay trong nam 2011 do ngan hang mo rong cho vay va lai suat cho vay tang manh. 
Du no tinh den 31/12/2011 tang truong 19.6% dat 4.380 ty. Lai suat cho vay thuong mai bang VND la 24%/nam va ngoai te la 7,5%. Trong khi nam 2010, lai suat dao dong tu 12-20%/nam voi vay tin dung cho vay VND va 6,8-8,5%/nam voi tin dung ngoai te. 
Ty le no xau cua ngan hang cung cai thien dang ke. Nam 2010, no xau bao gom no duoi tieu chuan, no nghi ngo, va no co kha nang mat von chiem 4% du no cho vay. Den cuoi 2011, ty le nay chi con 2,69% mac du du no tang xap xi 20%. 
Co cau du no theo ky han cung co su thay doi, tang ty le o du no ngan han va giam voi ky han con lai. Neu nhu nam 2010, du no ngan han chiem 66,9% tong du no thi den 2011 ty le nay la 73,7%. Voi du no dai han thi giam tu 18% xuong con 14,4%.
Doi tuong cho vay cung chuyen dich tu khach hang ca nhan sang doi tuong la cong ty co phan va cong ty TNHH. Nam 2010, du no ca nhan chiem 43,84% thi nam 2011 chi con 31,86%. Du no danh cho cong ty co phan va TNHH tang tu 26,52% va 26,62% len lan luot 35,37% va 30,28%. 
Den cuoi nam 2011, ngan hang co 5.773 ty dong la ky phieu hoac trai phieu do TCKT hay TCTD khac phat hanh. Trong do co 4 khoan TPDN phat hanh co lai suat tu 18-21%/nam nhung khong co tai san dam bao voi tong khoi luong khoang 1.000 ty. Con lai la cac ky phieu do cac TCTD khac phat hanh, lai suat 14-15,85%/nam.
Thanh Hai 

Theo TTVN


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000