“Liều thuốc” tín phiếu đang phát huy hiệu quả?

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Lượng tiền “hút” được từ tín phiếu có thể được NHNN điều hòa trở lại cho các NHTM nhỏ thiếu thanh khoản qua biện pháp tái cấp vốn, nên các NH không phải huy động lãi suất bằng mọi giá.
“Liều thuốc” tín phiếu đang phát huy hiệu quả?
Trước tình trạng một số công cụ truyền thống điều hành thị trường tiền tệ của NHNN (thị trường mở, trần lãi suất huy động, và tái cấp vốn) đều phát huy không hiệu quả trong việc hạ mặt bằng lãi suất huy động và cho vay, do hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) hiện nay đang bị phân hoá mạnh thành hai nhóm: nhóm khó khăn về thanh khoản và nhóm dư thừa thanh khoản.   Tại cuộc họp báo Chính phủ ngày 6/3, Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho biết kế hoạch phát hành tín phiếu với lãi suất 11,5% cho kỳ hạn 1 tháng, 12% cho kỳ hạn 3 tháng và 12,5% cho kỳ hạn 6 tháng. Mục tiêu của việc phát hành tín phiếu nhằm dịch chuyển dòng vốn giữa các ngân hàng thương mại (NHTM) thừa vốn sang NHTM thiếu vốn trong khi cung tiền cơ sở không tăng.

Cụ thể, dựa trên tình hình dư tiền tại các NHTM lớn, NHNN phát hành tín phiếu với lãi suất hấp dẫn nhằm hút lượng vốn khả dụng dư thừa từ các NHTM lớn. Các NHTM này thay vì đẩy mạnh cho khách hàng vay hoặc cho vay liên ngân hàng với lãi suất thấp, thì có thể mua tín phiếu của NHNN nhờ mức lãi suất hấp dẫn. Lượng tiền “hút” được sau khi các NHTM mua tín phiếu có thể được NHNN điều hòa trở lại cho các NHTM nhỏ thiếu thanh khoản qua biện pháp tái cấp vốn. Điều này sẽ giúp cho các NHTM nhỏ không phải huy động bằng mọi giá, đồng thời cũng không phải vay trên thị trường liên ngân hàng.


Tính đến ngày 26/3, tổng lượng tiền NHNN “hút” về qua việc bán tín phiếu là 18.384 tỷ và chính sách này dường như đang có hiệu quả nhất định khi lãi suất trên thị trường LNH đang có xu hướng giảm (hình dưới).    Diễn biến về lãi suất và doanh số trên thị trường liên ngân hàng  

Lãi suất liên ngân hàng đang có xu hướng giảm ở tất cả các kỳ hạn


Lãi suất trên thị trường liên ngân hàng đang đánh dấu những bước tiến quan trọng trong nỗ lực chung hạ lãi suất. Trong 2 ngày 21 và 22/3, lãi suất cho vay trên thị trường này liên tiếp được thiết lập ở mức thấp nhất kể từ đầu năm. Cụ thể: Ngày 21/3, lãi suất LNH kỳ hạn 12 tháng giảm mạnh từ 15,02%/năm xuống còn 8%/năm, mức giảm mạnh nhất kể từ đầu năm. Tuy nhiên, doanh số giao dịch ở kỳ hạn này chỉ là 80 tỷ đồng, thấp hơn rất nhiều so với doanh số 757 tỷ một ngày trước đó. Một ngày sau, thị trường LNH lại ghi nhận lãi suất kỳ hạn 1 tuần giảm mạnh từ 10,07%/năm xuống còn 8,71%/năm.Việc lãi suất LNH kỳ hạn dài lẫn ngắn hạn liên tiếp lập đáy mới, cùng với xu hướng giảm nhẹ lãi suất ở tất cả các kỳ hạn so với đầu tháng đang là tín hiệu tích cực trong nỗ lực giảm lãi suất. Liệu mặt bằng lãi suất trên thị trường LNH sẽ tiếp tục thiết lập những đáy mới trong thời gian tới hay đây chỉ là những “hiệu ứng” nhất thời, không mang tính bền vững?   Nguyễn Quân

Theo TTVN


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

“Liều thuốc” tín phiếu đang phát huy hiệu quả?

Lượng tiền “hút” được từ tín phiếu có thể được NHNN điều hòa trở lại cho các NHTM nhỏ thiếu thanh khoản qua biện pháp tái cấp vốn, nên các NH không phải huy động lãi suất bằng mọi giá.


“Lieu thuoc” tin phieu dang phat huy hieu qua?


Luong tien “hut” duoc tu tin phieu co the duoc NHNN dieu hoa tro lai cho cac NHTM nho thieu thanh khoan qua bien phap tai cap von, nen cac NH khong phai huy dong lai suat bang moi gia.


Truoc tinh trang mot so cong cu truyen thong dieu hanh thi truong tien te cua NHNN (thi truong mo, tran lai suat huy dong, va tai cap von) deu phat huy khong hieu qua trong viec ha mat bang lai suat huy dong va cho vay, do he thong ngan hang thuong mai (NHTM) hien nay dang bi phan hoa manh thanh hai nhom: nhom kho khan ve thanh khoan va nhom du thua thanh khoan.   Tai cuoc hop bao Chinh phu ngay 6/3, Thong doc Nguyen Van Binh cho biet ke hoach phat hanh tin phieu voi lai suat 11,5% cho ky han 1 thang, 12% cho ky han 3 thang va 12,5% cho ky han 6 thang. Muc tieu cua viec phat hanh tin phieu nham dich chuyen dong von giua cac ngan hang thuong mai (NHTM) thua von sang NHTM thieu von trong khi cung tien co so khong tang.

Cu the, dua tren tinh hinh du tien tai cac NHTM lon, NHNN phat hanh tin phieu voi lai suat hap dan nham hut luong von kha dung du thua tu cac NHTM lon. Cac NHTM nay thay vi day manh cho khach hang vay hoac cho vay lien ngan hang voi lai suat thap, thi co the mua tin phieu cua NHNN nho muc lai suat hap dan. Luong tien “hut” duoc sau khi cac NHTM mua tin phieu co the duoc NHNN dieu hoa tro lai cho cac NHTM nho thieu thanh khoan qua bien phap tai cap von. Dieu nay se giup cho cac NHTM nho khong phai huy dong bang moi gia, dong thoi cung khong phai vay tren thi truong lien ngan hang.


Tinh den ngay 26/3, tong luong tien NHNN “hut” ve qua viec ban tin phieu la 18.384 ty va chinh sach nay duong nhu dang co hieu qua nhat dinh khi lai suat tren thi truong LNH dang co xu huong giam (hinh duoi).    Dien bien ve lai suat va doanh so tren thi truong lien ngan hang  

Lai suat lien ngan hang dang co xu huong giam o tat ca cac ky han


Lai suat tren thi truong lien ngan hang dang danh dau nhung buoc tien quan trong trong no luc chung ha lai suat. Trong 2 ngay 21 va 22/3, lai suat cho vay tren thi truong nay lien tiep duoc thiet lap o muc thap nhat ke tu dau nam. Cu the: Ngay 21/3, lai suat LNH ky han 12 thang giam manh tu 15,02%/nam xuong con 8%/nam, muc giam manh nhat ke tu dau nam. Tuy nhien, doanh so giao dich o ky han nay chi la 80 ty dong, thap hon rat nhieu so voi doanh so 757 ty mot ngay truoc do. Mot ngay sau, thi truong LNH lai ghi nhan lai suat ky han 1 tuan giam manh tu 10,07%/nam xuong con 8,71%/nam.Viec lai suat LNH ky han dai lan ngan han lien tiep lap day moi, cung voi xu huong giam nhe lai suat o tat ca cac ky han so voi dau thang dang la tin hieu tich cuc trong no luc giam lai suat. Lieu mat bang lai suat tren thi truong LNH se tiep tuc thiet lap nhung day moi trong thoi gian toi hay day chi la nhung “hieu ung” nhat thoi, khong mang tinh ben vung?   Nguyen Quan

Theo TTVN


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000