Western Bank: Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 2011 đạt 121 tỷ

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Năm 2011, hoạt động cho vay của Ngân hàng đạt 8.811 tỷ đồng, tăng 123,5% so với năm 2010.
Western Bank: Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 2011 đạt 121 tỷ
Ngân hàng Phương Tây - Westernbank vừa hoàn thành Báo cáo Tài chính Hợp nhất năm 2011. Qua đó, doanh thu lãi thuần là của NH Phương Tây đạt 412,86 tỷ đồng gấp 2 lần kết quả thực hiện năm 2010.  
Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 161 tỷ đồng, tăng 138,3% so với năm 2010. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 121 tỷ đồng. Tổng tài sản đạt 20.551 tỷ đồng, tăng 120 % so với 2010.
Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 424 đồng/cổ phiếu, tăng khá so với mức 385 đồng/cổ phiếu của năm 2010.
Trong năm 2011, NH Phương Tây luôn đạt được nguồn doanh thu ổn định và tăng trưởng  từ hoạt động huy động vốn với doanh số huy động đạt 12.830 tỷ đồng, tăng 124,3% so với năm 2010. Bên cạnh đó, hoạt động cho vay của Ngân hàng đạt 8.811 tỷ đồng, tăng 123,5% so với năm 2010.
Năm 2011, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của Westernbank giảm mạnh so với năm 2010, chỉ còn 13,4 tỷ. 
Ngân hàng  Phương Tây dự kiến trình Đại Hội Cổ Đông kế hoạch năm 2012: Tăng trưởng tín dụng 15%. Tổng tài sản khoảng 15-20%; Lợi nhuận đạt khoảng 14% và để đẩy mạnh phát triển mạng lưới, NH Phương Tây sẽ tiếp tục hoàn thành nâng cấp 5 phòng giao dịch lên chi nhánh.
Thanh Hải 

Theo TTVN/Westernbank


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Western Bank: Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 2011 đạt 121 tỷ

Năm 2011, hoạt động cho vay của Ngân hàng đạt 8.811 tỷ đồng, tăng 123,5% so với năm 2010.


Western Bank: Loi nhuan sau thue hop nhat 2011 dat 121 ty


Nam 2011, hoat dong cho vay cua Ngan hang dat 8.811 ty dong, tang 123,5% so voi nam 2010.


Ngan hang Phuong Tay - Westernbank vua hoan thanh Bao cao Tai chinh Hop nhat nam 2011. Qua do, doanh thu lai thuan la cua NH Phuong Tay dat 412,86 ty dong gap 2 lan ket qua thuc hien nam 2010.  
Loi nhuan truoc thue dat hon 161 ty dong, tang 138,3% so voi nam 2010. Loi nhuan sau thue thu nhap doanh nghiep dat 121 ty dong. Tong tai san dat 20.551 ty dong, tang 120 % so voi 2010.
Lai co ban tren co phieu dat 424 dong/co phieu, tang kha so voi muc 385 dong/co phieu cua nam 2010.
Trong nam 2011, NH Phuong Tay luon dat duoc nguon doanh thu on dinh va tang truong  tu hoat dong huy dong von voi doanh so huy dong dat 12.830 ty dong, tang 124,3% so voi nam 2010. Ben canh do, hoat dong cho vay cua Ngan hang dat 8.811 ty dong, tang 123,5% so voi nam 2010.
Nam 2011, chi phi du phong rui ro tin dung cua Westernbank giam manh so voi nam 2010, chi con 13,4 ty. 
Ngan hang  Phuong Tay du kien trinh Dai Hoi Co Dong ke hoach nam 2012: Tang truong tin dung 15%. Tong tai san khoang 15-20%; Loi nhuan dat khoang 14% va de day manh phat trien mang luoi, NH Phuong Tay se tiep tuc hoan thanh nang cap 5 phong giao dich len chi nhanh.
Thanh Hai 

Theo TTVN/Westernbank


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000