Maritime Bank lên kế hoạch góp vốn, mua cổ phần TCTD khác

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp, Tổ chức tín dụng khác có giá trị từ 20% vốn điều lệ của Maritime bank
Maritime Bank lên kế hoạch góp vốn, mua cổ phần TCTD khác
Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải - Maritime Bank thông báo nghị quyết đại hội cổ đông thường niên ngân hàng năm 2012. Theo nghị quyết, Đại hội cổ đông thông qua phương án kinh doanh năm 2012 với những chỉ tiêu quan trọng. 
Tổng tài sản là 137 ngàn tỷ tăng 19,8%, dư nợ tăng trưởng 17%, nợ xấu dưới 3%. Mở mới 100 điểm giao dịch.
Lợi nhuận trước thuế là 1.350 tỷ đồng, tăng 30,2% so với năm 2011. Tỷ lệ cổ tức là 10%. 
Năm 2012, Maritimebank có kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 8.000 lên 9.000 tỷ đồng, bằng việc phát hành cổ phiếu thương cho cổ đông hiện hữu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và lợi nhuận để lại.
ĐHCĐ cũng ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp, Tổ chức tín dụng khác có giá trị từ 20% vốn điều lệ của Maritime bank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất. 
ĐHCĐ quyết định thành lập Chi nhánh hoặc Ngân hàng 100% vốn tại Lào, Campuchia và ủy quyền cho HĐQT triển khai thủ tục cần thiết để tiến hành. 
Để phục vụ cho sự phát triển, ĐHCĐ thông qua phương án xây dựng cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật năm 2012 với tổng chi phí là 829 tỷ đồng. 
Thanh Hải 

Theo TTVN


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Maritime Bank lên kế hoạch góp vốn, mua cổ phần TCTD khác

Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp, Tổ chức tín dụng khác có giá trị từ 20% vốn điều lệ của Maritime bank


Maritime Bank len ke hoach gop von, mua co phan TCTD khac


Dai hoi co dong uy quyen cho HDQT quyet dinh phuong an gop von, mua co phan cua doanh nghiep, To chuc tin dung khac co gia tri tu 20% von dieu le cua Maritime bank


Ngan hang Thuong mai co phan Hang Hai - Maritime Bank thong bao nghi quyet dai hoi co dong thuong nien ngan hang nam 2012. Theo nghi quyet, Dai hoi co dong thong qua phuong an kinh doanh nam 2012 voi nhung chi tieu quan trong. 
Tong tai san la 137 ngan ty tang 19,8%, du no tang truong 17%, no xau duoi 3%. Mo moi 100 diem giao dich.
Loi nhuan truoc thue la 1.350 ty dong, tang 30,2% so voi nam 2011. Ty le co tuc la 10%. 
Nam 2012, Maritimebank co ke hoach tang von dieu le tu 8.000 len 9.000 ty dong, bang viec phat hanh co phieu thuong cho co dong hien huu tu nguon thang du von co phan, quy du tru bo sung von dieu le va loi nhuan de lai.
DHCD cung uy quyen cho HDQT quyet dinh phuong an gop von, mua co phan cua doanh nghiep, To chuc tin dung khac co gia tri tu 20% von dieu le cua Maritime bank ghi trong bao cao tai chinh da duoc kiem toan gan nhat. 
DHCD quyet dinh thanh lap Chi nhanh hoac Ngan hang 100% von tai Lao, Campuchia va uy quyen cho HDQT trien khai thu tuc can thiet de tien hanh. 
De phuc vu cho su phat trien, DHCD thong qua phuong an xay dung co so vat chat, trang bi ky thuat nam 2012 voi tong chi phi la 829 ty dong. 
Thanh Hai 

Theo TTVN


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000