'Lãi suất cho vay chưa về mức 17-19%/năm, dư nợ tín dụng tiếp tục giảm'

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế ước giảm 2,13% so với cuối tháng 12/2011. Trong đó dư nợ tín dụng bằng VND ước giảm 2,02%, dư nợ tín dụng bằng ngoại tệ ước giảm 2,51%.
'Lãi suất cho vay chưa về mức 17-19%/năm, dư nợ tín dụng tiếp tục giảm'
Theo tài liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT), phát đi trong cuộc họp tổ tư vấn Thủ tướng Chính phủ ngày 25/3, tính đến ngày 20/3 vừa rồi, tổng phương tiện thanh toán (M2) ước tăng 1,44% so với tháng 12/2011.
Tổng số dư tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng tăng 1,5%, trong đó huy động vốn VND ước tăng 2,12%. Tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế ước giảm 2,13% so với cuối tháng 12/2011. Trong đó dư nợ tín dụng bằng VND ước giảm 2,02%, dư nợ tín dụng bằng ngoại tệ ước giảm 2,51%.
Như vậy, tốc độ dòng tiền chảy vào hệ thống ngân hàng lớn hơn tốc độ dòng tiền chảy ra nền kinh tế. Điều này giúp đảm bảo thanh khoản cho ngân hàng và phần nào góp phần hạn chế lạm phát, song cũng đồng nghĩa với việc, đang diễn ra một thực trạng là ngân hàng có tiền song vốn chưa đến được tay doanh nghiệp.
Vừa qua, lãi suất cho vay VND có xu hướng giảm nhẹ trước khi tần lãi suất huy động giảm 1%. Tuy nhiên, theo nhìn nhận của Bộ KHĐT thì việc giảm trần lãi suất huy động trong tháng 3 chưa giúp làm giảm mặt bằng lãi suất cho vay về mức mong muốn 17-19%.
Lãi suất liên ngân hàng VND đầu năm 2012 hiện phổ biến quanh mức qua đêm 13-14%, 16-17% với các kỳ hạn 1 tuần đến 1 tháng. Song, khối lượng giao dịch của thị trường khá thấp do các ngân hàng hạn chế cho vay và tập trung vào thu hồi nợ hoặc cho vay lãi suất còn cao ở thị trường 1.
Đề xuất có biện pháp thu hẹp chênh lệch lãi suất huy động và cho vay
Tại tài liệu này, Bộ KHĐT vẫn giữ kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ, thời gian tới cần điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng và lãi suất linh hoạt, phù hợp với yêu cầu kiềm chế lạm phát, tăng trưởng tín dụng, giải quyết thanh khoản để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Cụ thể, việc giảm dần lãi suất phải theo lộ trình, đảm bảo tăng trưởng tín dụng hợp lý để vừa tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời, hỗ trợ có chọn lọc thị trường bất động sản bằng cách hỗ trợ tín dụng cho người mua nhà thu nhập thấp.
Bộ cũng cho rằng, NHNN nên hạn chế sử dụng công cụ hành chính, cần dựa nhiều hơn vào thị trường mở và chính sách dự trữ bắt buộc (đặc biệt là với các khoản tiền gửi ngoại tệ) để kiểm soát cung tiền.
Cơ quan chủ quản đầu tư đề xuất Chính phủ xem xét, đánh giá, có biện pháp thu hẹp chênh lệch cao giữa lãi suất huy động và cho vay ở một số ngân hàng.
Ở khâu tập trung giải quyết nợ xấu, Bộ cho rằng, biện pháp xử lý  được sử dụng phổ biến nhất là xử lý tài sản đảm bảo (bán, phát mại), nhằm thu hồi vốn đã cho doanh nghiệp vay.
Tuy nhiên, về lâu dài vẫn cần phát triển thị trường mua bán nợ, để xử lý các khoản nợ của tổ chức tín dụng nói riêng và của các doanh nghiệp nói chung. Và cùng với công cụ tín dụng ngân hàng thì một hướng nữa là phát hành trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu công trình để giải quyết tối đa vấn về về vốn.
Bộ chủ quản đầu tư cho rằng, giải quyết được khó khăn cho doanh nghiệp thì mới đạt được mục tiêu giữ mức tăng trưởng trong phạm vi hợp lý 5,5-6% năm 2012 này, khi mà GDP quý I chỉ đạt thấp 4%.
Theo Bích Diệp Dân trí

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

'Lãi suất cho vay chưa về mức 17-19%/năm, dư nợ tín dụng tiếp tục giảm'

Tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế ước giảm 2,13% so với cuối tháng 12/2011. Trong đó dư nợ tín dụng bằng VND ước giảm 2,02%, dư nợ tín dụng bằng ngoại tệ ước giảm 2,51%.


'Lai suat cho vay chua ve muc 17-19%/nam, du no tin dung tiep tuc giam'


Tong du no tin dung doi voi nen kinh te uoc giam 2,13% so voi cuoi thang 12/2011. Trong do du no tin dung bang VND uoc giam 2,02%, du no tin dung bang ngoai te uoc giam 2,51%.


Theo tai lieu cua Bo Ke hoach va Dau tu (KHDT), phat di trong cuoc hop to tu van Thu tuong Chinh phu ngay 25/3, tinh den ngay 20/3 vua roi, tong phuong tien thanh toan (M2) uoc tang 1,44% so voi thang 12/2011.
Tong so du tien gui cua khach hang tai cac to chuc tin dung tang 1,5%, trong do huy dong von VND uoc tang 2,12%. Tong du no tin dung doi voi nen kinh te uoc giam 2,13% so voi cuoi thang 12/2011. Trong do du no tin dung bang VND uoc giam 2,02%, du no tin dung bang ngoai te uoc giam 2,51%.
Nhu vay, toc do dong tien chay vao he thong ngan hang lon hon toc do dong tien chay ra nen kinh te. Dieu nay giup dam bao thanh khoan cho ngan hang va phan nao gop phan han che lam phat, song cung dong nghia voi viec, dang dien ra mot thuc trang la ngan hang co tien song von chua den duoc tay doanh nghiep.
Vua qua, lai suat cho vay VND co xu huong giam nhe truoc khi tan lai suat huy dong giam 1%. Tuy nhien, theo nhin nhan cua Bo KHDT thi viec giam tran lai suat huy dong trong thang 3 chua giup lam giam mat bang lai suat cho vay ve muc mong muon 17-19%.
Lai suat lien ngan hang VND dau nam 2012 hien pho bien quanh muc qua dem 13-14%, 16-17% voi cac ky han 1 tuan den 1 thang. Song, khoi luong giao dich cua thi truong kha thap do cac ngan hang han che cho vay va tap trung vao thu hoi no hoac cho vay lai suat con cao o thi truong 1.
De xuat co bien phap thu hep chenh lech lai suat huy dong va cho vay
Tai tai lieu nay, Bo KHDT van giu kien nghi len Thu tuong Chinh phu, thoi gian toi can dieu hanh chinh sach tien te, tin dung va lai suat linh hoat, phu hop voi yeu cau kiem che lam phat, tang truong tin dung, giai quyet thanh khoan de thuc day tang truong kinh te.
Cu the, viec giam dan lai suat phai theo lo trinh, dam bao tang truong tin dung hop ly de vua thao go kho khan cho doanh nghiep, dong thoi, ho tro co chon loc thi truong bat dong san bang cach ho tro tin dung cho nguoi mua nha thu nhap thap.
Bo cung cho rang, NHNN nen han che su dung cong cu hanh chinh, can dua nhieu hon vao thi truong mo va chinh sach du tru bat buoc (dac biet la voi cac khoan tien gui ngoai te) de kiem soat cung tien.
Co quan chu quan dau tu de xuat Chinh phu xem xet, danh gia, co bien phap thu hep chenh lech cao giua lai suat huy dong va cho vay o mot so ngan hang.
O khau tap trung giai quyet no xau, Bo cho rang, bien phap xu ly  duoc su dung pho bien nhat la xu ly tai san dam bao (ban, phat mai), nham thu hoi von da cho doanh nghiep vay.
Tuy nhien, ve lau dai van can phat trien thi truong mua ban no, de xu ly cac khoan no cua to chuc tin dung noi rieng va cua cac doanh nghiep noi chung. Va cung voi cong cu tin dung ngan hang thi mot huong nua la phat hanh trai phieu doanh nghiep va trai phieu cong trinh de giai quyet toi da van ve ve von.
Bo chu quan dau tu cho rang, giai quyet duoc kho khan cho doanh nghiep thi moi dat duoc muc tieu giu muc tang truong trong pham vi hop ly 5,5-6% nam 2012 nay, khi ma GDP quy I chi dat thap 4%.
Theo Bich Diep Dan tri
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000