MBB: Chào bán 8,4 triệu cổ phiếu

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Giá chào bán được chiết giảm 20% so với giá thị trường (giá đóng cửa) tại ngày NHNN chấp thuận cho MB phát hành cổ phiếu lẻ cho đối tác chiến lược. Thời hạn hạn chế chuyển nhượng là 6 tháng.
MBB: Chào bán 8,4 triệu cổ phiếu
Ngày 23/03/2012, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân Đội (mã CK: MBB) đã thông qua nghị quyết số 15/NQ-MB-HĐQT về việc xử lý số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu.
Thông qua kết quả đợt chào bán 270.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, đối tác chiến lược, cán bộ công nhân viên MB:
Số lượng cổ phiếu MB đăng ký phát hành: 270.000.000 cổ phiếu. Đến hết ngày 22/03/2012, MB đã chào bán: 261.558.297 cổ phiếu, trong đó:
  • Chào bán cho đối tác chiến lược: 100.000.000 cổ phiếu
  • Chào bán cho cán bộ công nhân viên MB: 10.000.000 cổ phiếu
  • Chào bán cho cổ đông chưa lưu ký: 60.655.548 cổ phiếu
  • Chào bán cho cổ đông đã lưu ký: 90.902.749 cổ phiếu
  • Số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa chào bán hết: 8.441.703 cổ phiếu
Giá chào bán: Được xác định trên nguyên tắc thỏa thuận, có chiết giảm 20% so với giá thị trường của cổ phiếu MBB nhưng không thấp hơn mệnh giá. 
Giá thị trường được xác định là giá đóng cửa của cổ phiếu MBB giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX). 
Ngày chốt giá là ngày Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận cho MB phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược;
Điều kiện chào bán: Không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho cổ đông hiện hữu;
Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 06 tháng kể từ ngày phát hành.
Thanh Hải 

Theo TTVN/HSX


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

MBB: Chào bán 8,4 triệu cổ phiếu

Giá chào bán được chiết giảm 20% so với giá thị trường (giá đóng cửa) tại ngày NHNN chấp thuận cho MB phát hành cổ phiếu lẻ cho đối tác chiến lược. Thời hạn hạn chế chuyển nhượng là 6 tháng.


MBB: Chao ban 8,4 trieu co phieu


Gia chao ban duoc chiet giam 20% so voi gia thi truong (gia dong cua) tai ngay NHNN chap thuan cho MB phat hanh co phieu le cho doi tac chien luoc. Thoi han han che chuyen nhuong la 6 thang.


Ngay 23/03/2012, Hoi dong Quan tri Ngan hang TMCP Quan Doi (ma CK: MBB) da thong qua nghi quyet so 15/NQ-MB-HDQT ve viec xu ly so co phieu le, co phieu chua chao ban het cho co dong hien huu.
Thong qua ket qua dot chao ban 270.000.000 co phieu cho co dong hien huu, doi tac chien luoc, can bo cong nhan vien MB:
So luong co phieu MB dang ky phat hanh: 270.000.000 co phieu. Den het ngay 22/03/2012, MB da chao ban: 261.558.297 co phieu, trong do:
Gia chao ban: Duoc xac dinh tren nguyen tac thoa thuan, co chiet giam 20% so voi gia thi truong cua co phieu MBB nhung khong thap hon menh gia. 
Gia thi truong duoc xac dinh la gia dong cua cua co phieu MBB giao dich tren So giao dich chung khoan Thanh pho Ho Chi Minh (HSX). 
Ngay chot gia la ngay Ngan hang Nha nuoc Viet Nam chap thuan cho MB phat hanh co phieu rieng le cho doi tac chien luoc;
Dieu kien chao ban: Khong thuan loi hon so voi nhung dieu kien da chao ban cho co dong hien huu;
Thoi gian han che chuyen nhuong: 06 thang ke tu ngay phat hanh.
Thanh Hai 

Theo TTVN/HSX


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000