Cơ chế cho vay đặc biệt

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Đối với TCTD lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả, đe dọa ổn định của hệ thống, lãi suất cho vay đặc biệt do NHNN quyết định từng trường hợp cụ thể. Lãi suất nợ quá hạn bằng 150% lãi suất cho vay
Cơ chế cho vay đặc biệt
Cuối tuần qua, NHNN đã ban hành Thông tư 06 quy định về việc cho vay đặc biệt của NHNN, tổ chức tín dụng (TCTD) khác đối với các TCTD lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả, tác động đến sự ổn định của hệ thống, hoặc TCTD có nguy cơ mất khả năng chi trả do sự cố nghiêm trọng khác.
Đây được xem là hành lang pháp lý đầu tiên cơ cấu các NHTM yếu kém theo Đề án 254 của Chính phủ vừa ban hành. 
Theo Thông tư 06, NHNN sẽ quyết định khoản cho vay đặc biệt đối với TCTD hoặc yêu cầu TCTD khác cho vay đặc biệt đối với TCTD. Trong đó, NHNN sẽ quyết định mức cho vay đặc biệt trên cơ sở mất khả năng chi trả của TCTD.
Đối với TCTD lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả, đe dọa ổn định của hệ thống, lãi suất cho vay đặc biệt do NHNN quyết định trong từng trường hợp cụ thể. Lãi suất nợ quá hạn bằng 150% lãi suất cho vay. Căn cứ vào đề nghị của TCTD, tình hình khả năng chi trả thực tế của TCTD, NHNN quyết thời hạn cho vay, kỳ hạn trả nợ trong từng trường hợp cụ thể, nhưng thời hạn cho vay tối đa là 2 năm.
NHNN có thể xem xét gia hạn khoản cho vay đặc biệt trên khả năng chi trả thực tế của TCTD, nhưng thời gian gia hạn từng lần không vượt quá thời hạn cho vay lần đầu.
Riêng với TCTD có nguy cơ mất khả năng chi trả do sự cố nghiêm trọng, lãi suất cho vay là lãi suất tái cấp vốn được NHNN công bố trong từng thời kỳ. Lãi suất nợ quá hạn bằng 150% lãi suất cho vay và kỳ hạn cho vay tối đa dưới 1 năm. NHNN cũng có thể xem xét gia hạn khoản cho vay đặc biệt nhưng tổng thời hạn cho vay và gia hạn không quá 2 năm.
Căn cứ vào quyết định cho vay, Sở Giao dịch hoặc NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố thực hiện giải ngân khoản vay, theo dõi và thu hồi nợ vay. Khoản cho vay đặc biệt được ưu tiên hoàn trả trước tất cả các khoản nợ khác của TCTD, kể cả các khoản nợ có tài sản bảo đảm.
TCTD chỉ được sử dụng khoản cho vay đặc biệt để chi trả tiền gửi của người gửi tiền là cá nhân tại TCTD. Việc sử dụng khoản cho vay đặc biệt để chi trả tiền gửi của các đối tượng khác do Thống đốc NHNN quyết định từng trường hợp cụ thể.
Nghiêm cấm TCTD sử dụng khoản cho vay đặc biệt này để chi trả tiền gửi của người có liên quan của TCTD. Ngoài ra, Thông tư cũng quy định khi có nguồn trả nợ TCTD phải chủ động trả nợ NHNN, TCTD cho vay kể cả trường hợp khoản vay chưa đến thời hạn trả nợ. Đến thời hạn trả nợ, TCTD có trách nhiệm hoàn trả nợ đầy đủ gốc và lãi cho NHNN, TCTD cho vay.
Dư nợ khoản cho vay đặc biệt không hoàn trả đúng hạn sẽ được NHNN, TCTD cho vay chuyển sang nợ quá hạn kể từ ngày quá hạn. TCTD không trả được nợ khi đến thời hạn trả nợ, NHNN hoặc TCTD cho vay đề nghị thực hiện các biện pháp sau đây để thu hồi nợ gốc và lãi: Trích tài khoản tiền gửi của TCTD tại NHNN để thu nợ; từ các nguồn khác của TCTD; hoặc khoản cho vay đặc biệt được chuyển thành góp vốn, mua cổ phần của NHNN, TCTD khác tại TCTD thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ…
Theo một chuyên gia NH, trong lộ trình xử lý cơ cấu hệ thống TCTD yếu kém đòi hỏi phải xây dựng một cơ chế cho vay đặc biệt phù hợp với tình trạng sức khỏe của từng TCTD yếu kém, giúp cho dòng vốn cho vay của NHNN, TCTD khác đến TCTD yếu kém hiệu quả hơn.
Đặc biệt, mở ra cơ chế mới trong việc cơ cấu hệ thống NHTM là cho phép NHNN, TCTD khi cho vay TCTD yếu kém có thể trở thành cổ đông sở hữu cổ phần tương đương với tỷ lệ vốn vay nếu TCTD yếu kém không có khả năng trả nợ.
Theo Mai Thảo Sài gòn đầu tư

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Cơ chế cho vay đặc biệt

Đối với TCTD lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả, đe dọa ổn định của hệ thống, lãi suất cho vay đặc biệt do NHNN quyết định từng trường hợp cụ thể. Lãi suất nợ quá hạn bằng 150% lãi suất cho vay


Co che cho vay dac biet


Doi voi TCTD lam vao tinh trang mat kha nang chi tra, de doa on dinh cua he thong, lai suat cho vay dac biet do NHNN quyet dinh tung truong hop cu the. Lai suat no qua han bang 150% lai suat cho vay


Cuoi tuan qua, NHNN da ban hanh Thong tu 06 quy dinh ve viec cho vay dac biet cua NHNN, to chuc tin dung (TCTD) khac doi voi cac TCTD lam vao tinh trang mat kha nang chi tra, tac dong den su on dinh cua he thong, hoac TCTD co nguy co mat kha nang chi tra do su co nghiem trong khac.
Day duoc xem la hanh lang phap ly dau tien co cau cac NHTM yeu kem theo De an 254 cua Chinh phu vua ban hanh. 
Theo Thong tu 06, NHNN se quyet dinh khoan cho vay dac biet doi voi TCTD hoac yeu cau TCTD khac cho vay dac biet doi voi TCTD. Trong do, NHNN se quyet dinh muc cho vay dac biet tren co so mat kha nang chi tra cua TCTD.
Doi voi TCTD lam vao tinh trang mat kha nang chi tra, de doa on dinh cua he thong, lai suat cho vay dac biet do NHNN quyet dinh trong tung truong hop cu the. Lai suat no qua han bang 150% lai suat cho vay. Can cu vao de nghi cua TCTD, tinh hinh kha nang chi tra thuc te cua TCTD, NHNN quyet thoi han cho vay, ky han tra no trong tung truong hop cu the, nhung thoi han cho vay toi da la 2 nam.
NHNN co the xem xet gia han khoan cho vay dac biet tren kha nang chi tra thuc te cua TCTD, nhung thoi gian gia han tung lan khong vuot qua thoi han cho vay lan dau.
Rieng voi TCTD co nguy co mat kha nang chi tra do su co nghiem trong, lai suat cho vay la lai suat tai cap von duoc NHNN cong bo trong tung thoi ky. Lai suat no qua han bang 150% lai suat cho vay va ky han cho vay toi da duoi 1 nam. NHNN cung co the xem xet gia han khoan cho vay dac biet nhung tong thoi han cho vay va gia han khong qua 2 nam.
Can cu vao quyet dinh cho vay, So Giao dich hoac NHNN chi nhanh tinh, thanh pho thuc hien giai ngan khoan vay, theo doi va thu hoi no vay. Khoan cho vay dac biet duoc uu tien hoan tra truoc tat ca cac khoan no khac cua TCTD, ke ca cac khoan no co tai san bao dam.
TCTD chi duoc su dung khoan cho vay dac biet de chi tra tien gui cua nguoi gui tien la ca nhan tai TCTD. Viec su dung khoan cho vay dac biet de chi tra tien gui cua cac doi tuong khac do Thong doc NHNN quyet dinh tung truong hop cu the.
Nghiem cam TCTD su dung khoan cho vay dac biet nay de chi tra tien gui cua nguoi co lien quan cua TCTD. Ngoai ra, Thong tu cung quy dinh khi co nguon tra no TCTD phai chu dong tra no NHNN, TCTD cho vay ke ca truong hop khoan vay chua den thoi han tra no. Den thoi han tra no, TCTD co trach nhiem hoan tra no day du goc va lai cho NHNN, TCTD cho vay.
Du no khoan cho vay dac biet khong hoan tra dung han se duoc NHNN, TCTD cho vay chuyen sang no qua han ke tu ngay qua han. TCTD khong tra duoc no khi den thoi han tra no, NHNN hoac TCTD cho vay de nghi thuc hien cac bien phap sau day de thu hoi no goc va lai: Trich tai khoan tien gui cua TCTD tai NHNN de thu no; tu cac nguon khac cua TCTD; hoac khoan cho vay dac biet duoc chuyen thanh gop von, mua co phan cua NHNN, TCTD khac tai TCTD thuc hien theo quyet dinh cua Thu tuong Chinh phu…
Theo mot chuyen gia NH, trong lo trinh xu ly co cau he thong TCTD yeu kem doi hoi phai xay dung mot co che cho vay dac biet phu hop voi tinh trang suc khoe cua tung TCTD yeu kem, giup cho dong von cho vay cua NHNN, TCTD khac den TCTD yeu kem hieu qua hon.
Dac biet, mo ra co che moi trong viec co cau he thong NHTM la cho phep NHNN, TCTD khi cho vay TCTD yeu kem co the tro thanh co dong so huu co phan tuong duong voi ty le von vay neu TCTD yeu kem khong co kha nang tra no.
Theo Mai Thao Sai gon dau tu
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000