Khó giảm lãi suất như công bố?

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
NHNN đã yêu cầu 5 NHTM do Nhà nước chi phối thực hiện tiết kiệm chi phí, nhằm hạ lãi suất cho vay. Tuy nhiên, lãi suất có giảm xuống như kỳ vọng khi cơ quan quản lý chỉ mới dừng ở kêu gọi.
Khó giảm lãi suất như công bố?
Không giảm mà còn tăng
Tuần qua, ông Vũ Viết Nhân, chủ một trường học mầm non tại quận Tân Phú, TPHCM, phản ánh với ĐTTC rằng năm 2007 ông vay vốn của một NH cổ phần có hội sở ở quận 1, TPHCM gần 4 tỷ đồng kỳ hạn 10 năm để xây trường. Lãi suất những tháng đầu 13-14%/năm, nhưng đến năm ngoái lãi suất tăng lên 23%/năm.
Ông làm đơn xin xem xét được giảm lãi suất vì lĩnh vực ông vay vốn liên quan đến đầu tư giáo dục. Đầu năm nay NH nói đã giảm lãi suất cho vay xuống còn 21%/năm, nhưng mới đây khi đến NH nộp tiền, ông Nhân mới biết lãi suất không giảm mà còn tăng lên 22,3%/năm.
Khi ĐTTC liên hệ với NH đã cho ông Nhân vay vốn để tìm hiểu nguyên nhân, được biết NH này đã chấp nhận thỏa thuận với khách hàng về lãi suất nhằm tránh gây ồn ào.
Trường hợp của ông Nhân chỉ là một trong nhiều trường hợp khách hàng vẫn phải chịu lãi suất vay rất cao. Các NHTM vẫn công bố rầm rộ các gói tín dụng lãi suất thấp nhưng thực tế không có nhiều khách hàng tiếp cận được lãi suất thấp.
Một lãnh đạo NH cổ phần cho biết với khách hàng cũ việc giảm lãi suất cho vay đã khó nên với khách hàng mới càng khó có cơ hội. Qua đó cho thấy, trong khi mặt bằng lãi suất huy động còn 14%/năm, việc cho vay lãi suất 21-22%/năm đã tạo lợi nhuận cho các NHTM rất lớn 7-8%/năm.
Điều này cũng cho thấy nhiều NHTM đang lợi dụng việc thỏa thuận lãi suất để chèn ép khách hàng nhằm gia tăng lợi nhuận. Đó là lý do vì sao dù năm qua tăng trưởng tín dụng của các NHTM rất thấp nhưng lợi nhuận từ lãi của các NHTM vẫn cao ngất ngưởng. Đây là sự bất hợp lý trong bối cảnh Chính phủ kêu gọi chia sẻ khó khăn để giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất.
Thị trường hay hành chính?
Thị phần tín dụng của 5 NHTM nhà nước trên khá lớn và nếu các NHTM này tiết giảm chi phí thực sự, khả năng tiếp cận vốn giá rẻ của người dân, doanh nghiệp sẽ lớn hơn. Tuy nhiên, theo một chuyên gia NH, đã đến lúc NHNN không chỉ kêu gọi mà phải có giải pháp buộc thực hiện.
Cụ thể, NHNN có thể giám sát quá trình huy động vốn đầu vào và đầu ra của các NHTM. Điều này không quá khó, bởi với hệ thống công nghệ NH lõi (core- banking) của các NHTM hiện nay cho phép quản lý được giá vốn đầu vào đầu ra của từng hợp đồng tín dụng, từ đó tính biên lợi nhuận từng tháng, từng quý cho NHTM.
Về phần mình, NHNN vẫn tuân thủ nguyên tắc thị trường, lãi suất theo cơ chế thỏa thuận nhưng hàng tháng công bố bình quân lãi suất đầu vào đầu ra của từng NHTM sẽ có tác dụng buộc các NHTM phải kéo giảm lãi suất cho vay xuống mức thực tế hơn.
Và trên cơ sở minh bạch giá vốn của các NHTM, Quốc hội có thể tiến đến việc giám sát yêu cầu đánh thuế bổ sung với các khoản cho vay của các NHTM có “siêu” về biên lợi nhuận. Có như vậy mới công bằng và các NHTM mới thực sự chia sẻ khó khăn cùng khách hàng.
Theo các chuyên gia, do một số đặc thù của nền kinh tế nước ta, các công cụ có thể tác động để điều chỉnh lãi suất trên thị trường tiền tệ, như lãi suất chính sách, lãi suất tái cấp vốn, trần lãi suất, lãi suất liên NH… đang không phát huy được hiệu quả.
Thứ nhất, nền kinh tế nước ta hiện nay đa tiền tệ: VNĐ, ngoại tệ và vàng. Vì thế, khi NHNN muốn điều chỉnh lãi suất tiền đồng phải nhìn sang lãi suất của 2 đồng tiền kia.
Thứ hai, NHNN Việt Nam là cơ quan ngang bộ, trực thuộc Chính phủ, không có sự độc lập về mặt chính sách, nên khả năng điều hành chính sách một cách chủ động rất khó.
Thứ ba, nền kinh tế tiền mặt nước ta đang có tác động ngược trở lại làm hạn chế hiệu quả của nền kinh tế.
Thứ tư, trái phiếu của nền kinh tế quá mỏng chưa đến 2% GDP, nên các hoạt động về nghiệp vụ thị trường mở của NHNN tác động đến thị trường có hiệu lực kém.
Tóm lại, NHNN có khá nhiều công cụ để kiểm soát lãi suất nhưng trên thực tế ít hiệu quả nên cũng không thể kỳ vọng quá nhiều. Và cũng chính vì không thể sử dụng cơ chế thị trường để đạt được lãi suất như mong muốn nên NHNN buộc phải dùng biện pháp hành chính.
Theo Dịu Ngân Sài gòn đầu tư

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Khó giảm lãi suất như công bố?

NHNN đã yêu cầu 5 NHTM do Nhà nước chi phối thực hiện tiết kiệm chi phí, nhằm hạ lãi suất cho vay. Tuy nhiên, lãi suất có giảm xuống như kỳ vọng khi cơ quan quản lý chỉ mới dừng ở kêu gọi.


Kho giam lai suat nhu cong bo?


NHNN da yeu cau 5 NHTM do Nha nuoc chi phoi thuc hien tiet kiem chi phi, nham ha lai suat cho vay. Tuy nhien, lai suat co giam xuong nhu ky vong khi co quan quan ly chi moi dung o keu goi.


Khong giam ma con tang
Tuan qua, ong Vu Viet Nhan, chu mot truong hoc mam non tai quan Tan Phu, TPHCM, phan anh voi DTTC rang nam 2007 ong vay von cua mot NH co phan co hoi so o quan 1, TPHCM gan 4 ty dong ky han 10 nam de xay truong. Lai suat nhung thang dau 13-14%/nam, nhung den nam ngoai lai suat tang len 23%/nam.
Ong lam don xin xem xet duoc giam lai suat vi linh vuc ong vay von lien quan den dau tu giao duc. Dau nam nay NH noi da giam lai suat cho vay xuong con 21%/nam, nhung moi day khi den NH nop tien, ong Nhan moi biet lai suat khong giam ma con tang len 22,3%/nam.
Khi DTTC lien he voi NH da cho ong Nhan vay von de tim hieu nguyen nhan, duoc biet NH nay da chap nhan thoa thuan voi khach hang ve lai suat nham tranh gay on ao.
Truong hop cua ong Nhan chi la mot trong nhieu truong hop khach hang van phai chiu lai suat vay rat cao. Cac NHTM van cong bo ram ro cac goi tin dung lai suat thap nhung thuc te khong co nhieu khach hang tiep can duoc lai suat thap.
Mot lanh dao NH co phan cho biet voi khach hang cu viec giam lai suat cho vay da kho nen voi khach hang moi cang kho co co hoi. Qua do cho thay, trong khi mat bang lai suat huy dong con 14%/nam, viec cho vay lai suat 21-22%/nam da tao loi nhuan cho cac NHTM rat lon 7-8%/nam.
Dieu nay cung cho thay nhieu NHTM dang loi dung viec thoa thuan lai suat de chen ep khach hang nham gia tang loi nhuan. Do la ly do vi sao du nam qua tang truong tin dung cua cac NHTM rat thap nhung loi nhuan tu lai cua cac NHTM van cao ngat nguong. Day la su bat hop ly trong boi canh Chinh phu keu goi chia se kho khan de giup doanh nghiep phuc hoi san xuat.
Thi truong hay hanh chinh?
Thi phan tin dung cua 5 NHTM nha nuoc tren kha lon va neu cac NHTM nay tiet giam chi phi thuc su, kha nang tiep can von gia re cua nguoi dan, doanh nghiep se lon hon. Tuy nhien, theo mot chuyen gia NH, da den luc NHNN khong chi keu goi ma phai co giai phap buoc thuc hien.
Cu the, NHNN co the giam sat qua trinh huy dong von dau vao va dau ra cua cac NHTM. Dieu nay khong qua kho, boi voi he thong cong nghe NH loi (core- banking) cua cac NHTM hien nay cho phep quan ly duoc gia von dau vao dau ra cua tung hop dong tin dung, tu do tinh bien loi nhuan tung thang, tung quy cho NHTM.
Ve phan minh, NHNN van tuan thu nguyen tac thi truong, lai suat theo co che thoa thuan nhung hang thang cong bo binh quan lai suat dau vao dau ra cua tung NHTM se co tac dung buoc cac NHTM phai keo giam lai suat cho vay xuong muc thuc te hon.
Va tren co so minh bach gia von cua cac NHTM, Quoc hoi co the tien den viec giam sat yeu cau danh thue bo sung voi cac khoan cho vay cua cac NHTM co “sieu” ve bien loi nhuan. Co nhu vay moi cong bang va cac NHTM moi thuc su chia se kho khan cung khach hang.
Theo cac chuyen gia, do mot so dac thu cua nen kinh te nuoc ta, cac cong cu co the tac dong de dieu chinh lai suat tren thi truong tien te, nhu lai suat chinh sach, lai suat tai cap von, tran lai suat, lai suat lien NH… dang khong phat huy duoc hieu qua.
Thu nhat, nen kinh te nuoc ta hien nay da tien te: VND, ngoai te va vang. Vi the, khi NHNN muon dieu chinh lai suat tien dong phai nhin sang lai suat cua 2 dong tien kia.
Thu hai, NHNN Viet Nam la co quan ngang bo, truc thuoc Chinh phu, khong co su doc lap ve mat chinh sach, nen kha nang dieu hanh chinh sach mot cach chu dong rat kho.
Thu ba, nen kinh te tien mat nuoc ta dang co tac dong nguoc tro lai lam han che hieu qua cua nen kinh te.
Thu tu, trai phieu cua nen kinh te qua mong chua den 2% GDP, nen cac hoat dong ve nghiep vu thi truong mo cua NHNN tac dong den thi truong co hieu luc kem.
Tom lai, NHNN co kha nhieu cong cu de kiem soat lai suat nhung tren thuc te it hieu qua nen cung khong the ky vong qua nhieu. Va cung chinh vi khong the su dung co che thi truong de dat duoc lai suat nhu mong muon nen NHNN buoc phai dung bien phap hanh chinh.
Theo Diu Ngan Sai gon dau tu
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000