Agribank và VietinBank dồn dập rao bán nợ, phát mãi TSBĐ để xử lý nợ xấu

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
2 ngân hàng sẽ liên tiếp đấu giá nhiều khoản nợ, phát mãi TSBĐ của hàng chục khoản nợ xấu trong tháng 9 này.
Agribank và VietinBank dồn dập rao bán nợ, phát mãi TSBĐ để xử lý nợ xấu

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Agribank và Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Agribank (Agribank AMC) gần đây đã đăng tải một loạt thông báo bán nợ, đấu giá, phát mãi tài sản bảo đảm (TSBĐ) cho các khoản nợ xấu tại ngân hàng. 


Trong tháng 9 này, Agribank sẽ có hơn 10 đợt tổ chức đấu giá TSBĐ, với tổng giá trị chào bán khởi điểm tới hơn 470 tỷ đồng. Trong đó có nhiều tài sản có giá trị lớn như:


Agribank chi nhánh 3 đấu giá 3 quyền sử dụng đất ở phường Phú Hữu, quận 9, TP.HCM với giá khởi điểm 96,23 tỷ đồng. Thời gian dự kiến đấu giá ngày 8/9/2018.


Agribank AMC đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất là thửa đất số 132 phố Nguyễn Thái Học, Hà Nội có diện tích 201,3 m2 cùng tòa nhà gắn liền với giá khởi điểm 68,5 tỷ đồng. Thời gian dự kiến đấu giá là ngày 17/9/2018.


Agribank AMC đấu giá tài sản bảo đảm của Công ty Liên doanh Life Pro Việt Nam bao gồm toàn bộ nguyên phụ liệu, máy móc, công trình,….với giá khởi điểm là 257,4 tỷ đồng. Thời gian dự kiến đấu giá là ngày 6/9/2018. Đây đã là lần thứ 6 ngân hàng rao bán khối tài sản này kể từ tháng 12/2017. 


Ngân hàng lớn khác là VietinBank sau khi mua lại toàn bộ khoản nợ tại VAMC, gần đây cũng liên tục đăng thông báo đấu giá các khoản nợ xấu lớn tại ngân hàng này.


Chẳng hạn, VietinBank Ba Đình đang bán toàn bộ khoản nợ của Công ty CP Sông Đáy – Hồng Hà Dầu Khí để thu xử lý thu hồi nợ vay. Khoản nợ này tính đến hết ngày 16/8 có giá trị cả gốc và lãi lên tới 66,18 tỷ đồng. Khoản nợ có 5 TSBĐ bao gồm nhà xưởng, xe ô tô, máy móc, dây chuyền, hàng hóa tồn kho.  


VietinBank chi nhánh TP.Hà Nội bán khoản nợ gần 111 tỷ đồng có TSBĐ của Công ty CP Thương mại NEM. Khoản nợ được đảm bảo bằng toàn bộ hàng tồn kho luân chuyển (hàng thời trang) của Công ty thương mại NEM, có giá trị ghi nhận đến ngày 30/6 là 33,9 tỷ đồng.


VietinBank Đông Hải Dương đấu giá TSBĐ để xử lý thu hồi nợ của Công ty TNHH Nhôm Tân Đông, bao gồm nhà xưởng và máy móc thiết bị. Ngân hàng sẽ nhận hồ sơ đến ngày 30/9/2018 và lựa chọn theo nguyên tắc là người gửi đầy đủ hồ sơ hợp lệ và có giá chào mua cao nhất. Ngân hàng cũng không đưa ra giá chào bán khởi điểm. 


VietinBank Thủ Đức bán đấu giá khoản nợ hơn 21 tỷ của Địa ốc Gia Phú có TSBĐ giá khởi điểm 6 tỷ đồng. Ngân hàng sẽ thu hồ sơ chậm nhất là ngày 14/9/2018 và sẽ lựa chọn người mua theo nguyên tắc là người gửi đầy đủ hồ sơ hợp lệ và có giá chào mua cao nhất.


Theo BCTC đã kiểm toán, đến cuối tháng 6, tổng nợ xấu tại VietinBank là 11.227 tỷ đồng, tăng 9,7% so với hồi đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu tăng nhẹ từ 1,14% cuối năm 2017 lên mức 1,29%. Ngoài ra, đến ngày 30/6, VietinBank không còn nắm giữ trái phiếu đặc biệt nào do VAMC phát hành. Trước đó, cuối năm 2017, ngân hàng vẫn còn 2.472 tỷ đồng trái phiếu đặc biệt tại VAMC, trong đó trích lập dự phòng 1.891 tỷ đồng.


Hải Vân


Theo Trí thức trẻ


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Agribank và VietinBank dồn dập rao bán nợ, phát mãi TSBĐ để xử lý nợ xấu

2 ngân hàng sẽ liên tiếp đấu giá nhiều khoản nợ, phát mãi TSBĐ của hàng chục khoản nợ xấu trong tháng 9 này.


Agribank va VietinBank don dap rao ban no, phat mai TSBD de xu ly no xau


2 ngan hang se lien tiep dau gia nhieu khoan no, phat mai TSBD cua hang chuc khoan no xau trong thang 9 nay.


Ngan hang Nong nghiep va phat trien nong thon Viet Nam – Agribank va Cong ty TNHH MTV Quan ly no va khai thac tai san Agribank (Agribank AMC) gan day da dang tai mot loat thong bao ban no, dau gia, phat mai tai san bao dam (TSBD) cho cac khoan no xau tai ngan hang. 


Trong thang 9 nay, Agribank se co hon 10 dot to chuc dau gia TSBD, voi tong gia tri chao ban khoi diem toi hon 470 ty dong. Trong do co nhieu tai san co gia tri lon nhu:


Agribank chi nhanh 3 dau gia 3 quyen su dung dat o phuong Phu Huu, quan 9, TP.HCM voi gia khoi diem 96,23 ty dong. Thoi gian du kien dau gia ngay 8/9/2018.


Agribank AMC dau gia tai san la quyen su dung dat la thua dat so 132 pho Nguyen Thai Hoc, Ha Noi co dien tich 201,3 m2 cung toa nha gan lien voi gia khoi diem 68,5 ty dong. Thoi gian du kien dau gia la ngay 17/9/2018.


Agribank AMC dau gia tai san bao dam cua Cong ty Lien doanh Life Pro Viet Nam bao gom toan bo nguyen phu lieu, may moc, cong trinh,….voi gia khoi diem la 257,4 ty dong. Thoi gian du kien dau gia la ngay 6/9/2018. Day da la lan thu 6 ngan hang rao ban khoi tai san nay ke tu thang 12/2017. 


Ngan hang lon khac la VietinBank sau khi mua lai toan bo khoan no tai VAMC, gan day cung lien tuc dang thong bao dau gia cac khoan no xau lon tai ngan hang nay.


Chang han, VietinBank Ba Dinh dang ban toan bo khoan no cua Cong ty CP Song Day – Hong Ha Dau Khi de thu xu ly thu hoi no vay. Khoan no nay tinh den het ngay 16/8 co gia tri ca goc va lai len toi 66,18 ty dong. Khoan no co 5 TSBD bao gom nha xuong, xe o to, may moc, day chuyen, hang hoa ton kho.  


VietinBank chi nhanh TP.Ha Noi ban khoan no gan 111 ty dong co TSBD cua Cong ty CP Thuong mai NEM. Khoan no duoc dam bao bang toan bo hang ton kho luan chuyen (hang thoi trang) cua Cong ty thuong mai NEM, co gia tri ghi nhan den ngay 30/6 la 33,9 ty dong.


VietinBank Dong Hai Duong dau gia TSBD de xu ly thu hoi no cua Cong ty TNHH Nhom Tan Dong, bao gom nha xuong va may moc thiet bi. Ngan hang se nhan ho so den ngay 30/9/2018 va lua chon theo nguyen tac la nguoi gui day du ho so hop le va co gia chao mua cao nhat. Ngan hang cung khong dua ra gia chao ban khoi diem. 


VietinBank Thu Duc ban dau gia khoan no hon 21 ty cua Dia oc Gia Phu co TSBD gia khoi diem 6 ty dong. Ngan hang se thu ho so cham nhat la ngay 14/9/2018 va se lua chon nguoi mua theo nguyen tac la nguoi gui day du ho so hop le va co gia chao mua cao nhat.


Theo BCTC da kiem toan, den cuoi thang 6, tong no xau tai VietinBank la 11.227 ty dong, tang 9,7% so voi hoi dau nam. Ty le no xau tang nhe tu 1,14% cuoi nam 2017 len muc 1,29%. Ngoai ra, den ngay 30/6, VietinBank khong con nam giu trai phieu dac biet nao do VAMC phat hanh. Truoc do, cuoi nam 2017, ngan hang van con 2.472 ty dong trai phieu dac biet tai VAMC, trong do trich lap du phong 1.891 ty dong.


Hai Van


Theo Tri thuc tre


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000