Siêu Uỷ ban có thể đi vào hoạt động trong tháng 10

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Do khối lượng công việc lớn, ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, đề xuất cần cần thêm cán bộ biệt phái để tiếp nhận 19 DNNN.
Siêu Uỷ ban có thể đi vào hoạt động trong tháng 10

Tổ trưởng Tổ công tác 66 – Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp tiếp thu các khuyến nghị của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về việc thành lập Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, chiều 4/9.


Đại diện cơ quan soạn thảo Nghị định,Thứ trưởng KHĐT Vũ Đại Thắng cho biết góp ý của UBTVQH đề nghị Dự thảo nên làm rõ việc tách bạch chức năng quản lý Nhà nước, chức năng quản trị doanh nghiệp, chức năng chủ sở hữu vốn Nhà nước.


Dự thảo cần có cơ chế, chính sách tiền lương cho lãnh đạo Ủy ban, lãnh đạo các đơn vị phù hợp để thu hút cán bộ có năng lực, tạo động lực cho bộ máy thực thi hiệu quả chức năng, nhiệm vụ.


UBTVQH cũng nhấn mạnh rằng cần làm rõ quy định Uỷ ban không can thiệp trực tiếp vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và bảo đảm hiệu quả, gia tăng tổng giá trị vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp...


Những nguyên tắc này, theo Bộ KHĐT là đã được làm rõ trong luật. Cụ thể, Dự thảo quy định rõ Uỷ ban chỉ thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước, không thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn thuộc chức năng quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp do các bộ quản lý ngành thực hiện.


Trong mối quan hệ với doanh nghiệp, Ủy ban chỉ thực hiện các quyền, trách nhiệm theo đúng quy định của Luật số 69, không thực hiện những vấn đề thuộc thẩm quyền của doanh nghiệp trong lĩnh vực điều hành, quản trị kinh doanh.


Đối với vấn đề lương, phụ cấp, do chưa có quy định pháp luật nêu rõ cơ quan thuộc Chính phủ được áp dụng cơ chế đặc thù so với Nghị định 204, vì vậy, Dự thảo quy định: "Các chức danh lãnh đạo Ủy ban, lãnh đạo các đơn vị thuộc Ủy ban được hưởng chế độ tương đương các chức danh lãnh đạo cơ quan ngang bộ, lãnh đạo đơn vị trực thuộc cơ quan ngang bộ" để tạo động lực cho bộ máy thực thi công việc.


Mặt khác, nhằm đảm quản lý bộ máy được toàn diện, có chiều sâu, tinh gọn, hiệu quả, Dự thảo đã cân đối giữa các đơn vị tham mưu vốn và đơn vị tham mưu chiến lược. Như vậy, bộ máy gồm 9 vụ, trung tâm là: Vụ Nông nghiệp, Vụ Công nghiệp, Vụ Năng lượng, Vụ Công nghệ và hạ tầng, Vụ Tổng hợp, Vụ Pháp chế - kiểm soát nội bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng, Trung tâm thông tin, trong đó Trung tâm thông tin là đơn vị sự nghiệp.


Trong danh sách 19 doanh nghiệp do Ủy ban trực tiếp làm đại diện chủ sở hữu có cả SCIC. Quy định của Dự thảo và quy định nhiệm vụ, chức năng của SCIC là không chồng chéo, theo nhận định của Thứ trưởng Vũ Đại Thắng và các lãnh đạo bộ, ngành khác.


Sau khi tiếp thu các khuyến nghị của UBTVQH, Bộ KH&ĐT đã dự thảo Nghị định lần thứ 7 với 4 Chương và 11 điều để trình Thủ tướng.


Ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cho biết từ khi thành lập Ủy ban tới nay, các cán bộ lãnh đạo và biệt phái đã dự thảo 44 quy chế hoạt động nội bộ và liên ngành.


Theo đó, một số quy chế đang xin ý kiến các bộ, ngành, nhưng cơ bản đã xong và sẵn sàng vận hành hoạt động của Ủy ban khi Nghị định có hiệu lực.


Ông Hoàng Anh kiến nghị được có thêm các cán bộ biệt phái từ các bộ, ngành để tiếp nhận 19 DNNN do khối lượng công việc lớn. Có thể Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp ra mắt chậm nhất vào đầu tháng 10 tới, theo ông Hoàng Anh.


Kết luận, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, đồng tình với cơ chế tiền lương, phụ cấp như dự thảo của Nghị định, nhưng cần phải làm rõ hơn về thẩm quyền, cơ sở pháp lý áp dụng ở Ủy ban như đối với cơ quan ngang bộ.


Dự thảo Nghị định cũng quy định rõ trách nhiệm giải trình với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc thực thi chức trách, nhiệm vụ.


Phó Thủ tướng đề nghị Bộ KH&ĐT tiếp thu ý kiến các bộ, ngành, báo cáo Thủ tướng để gửi văn bản xin ý kiến các thành viên Chính phủ. Từ đó tổng hợp, bổ sung để trình Thủ tướng ký ban hành Nghị định trong tháng 9.


"Các bộ, ngành liên quan vận dụng tối đa các quy định của pháp luật hiện hành, tạo điều kiện cho Ủy ban sớm hoạt động vào tháng 10", Phó Thủ tướng nói.


Ông cũng đề nghị Bộ Tài chính lập kế hoạch bố trí ngân sách riêng năm 2019 cho Ủy ban hoạt động.


T.Công


Theo Trí thức trẻ


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Siêu Uỷ ban có thể đi vào hoạt động trong tháng 10

Do khối lượng công việc lớn, ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, đề xuất cần cần thêm cán bộ biệt phái để tiếp nhận 19 DNNN.


Sieu Uy ban co the di vao hoat dong trong thang 10


Do khoi luong cong viec lon, ong Nguyen Hoang Anh, Chu tich Uy ban Quan ly von Nha nuoc tai doanh nghiep, de xuat can can them can bo biet phai de tiep nhan 19 DNNN.


To truong To cong tac 66 – Pho Thu tuong Vuong Dinh Hue da chu tri cuoc hop tiep thu cac khuyen nghi cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi (UBTVQH) ve viec thanh lap Uy ban Quan ly von Nha nuoc tai doanh nghiep, chieu 4/9.


Dai dien co quan soan thao Nghi dinh,Thu truong KHDT Vu Dai Thang cho biet gop y cua UBTVQH de nghi Du thao nen lam ro viec tach bach chuc nang quan ly Nha nuoc, chuc nang quan tri doanh nghiep, chuc nang chu so huu von Nha nuoc.


Du thao can co co che, chinh sach tien luong cho lanh dao Uy ban, lanh dao cac don vi phu hop de thu hut can bo co nang luc, tao dong luc cho bo may thuc thi hieu qua chuc nang, nhiem vu.


UBTVQH cung nhan manh rang can lam ro quy dinh Uy ban khong can thiep truc tiep vao hoat dong kinh doanh cua doanh nghiep va bao dam hieu qua, gia tang tong gia tri von Nha nuoc dau tu vao doanh nghiep...


Nhung nguyen tac nay, theo Bo KHDT la da duoc lam ro trong luat. Cu the, Du thao quy dinh ro Uy ban chi thuc hien quyen, trach nhiem cua co quan dai dien chu so huu Nha nuoc, khong thuc hien cac nhiem vu, quyen han thuoc chuc nang quan ly Nha nuoc doi voi doanh nghiep do cac bo quan ly nganh thuc hien.


Trong moi quan he voi doanh nghiep, Uy ban chi thuc hien cac quyen, trach nhiem theo dung quy dinh cua Luat so 69, khong thuc hien nhung van de thuoc tham quyen cua doanh nghiep trong linh vuc dieu hanh, quan tri kinh doanh.


Doi voi van de luong, phu cap, do chua co quy dinh phap luat neu ro co quan thuoc Chinh phu duoc ap dung co che dac thu so voi Nghi dinh 204, vi vay, Du thao quy dinh: "Cac chuc danh lanh dao Uy ban, lanh dao cac don vi thuoc Uy ban duoc huong che do tuong duong cac chuc danh lanh dao co quan ngang bo, lanh dao don vi truc thuoc co quan ngang bo" de tao dong luc cho bo may thuc thi cong viec.


Mat khac, nham dam quan ly bo may duoc toan dien, co chieu sau, tinh gon, hieu qua, Du thao da can doi giua cac don vi tham muu von va don vi tham muu chien luoc. Nhu vay, bo may gom 9 vu, trung tam la: Vu Nong nghiep, Vu Cong nghiep, Vu Nang luong, Vu Cong nghe va ha tang, Vu Tong hop, Vu Phap che - kiem soat noi bo, Vu To chuc can bo, Van phong, Trung tam thong tin, trong do Trung tam thong tin la don vi su nghiep.


Trong danh sach 19 doanh nghiep do Uy ban truc tiep lam dai dien chu so huu co ca SCIC. Quy dinh cua Du thao va quy dinh nhiem vu, chuc nang cua SCIC la khong chong cheo, theo nhan dinh cua Thu truong Vu Dai Thang va cac lanh dao bo, nganh khac.


Sau khi tiep thu cac khuyen nghi cua UBTVQH, Bo KH&DT da du thao Nghi dinh lan thu 7 voi 4 Chuong va 11 dieu de trinh Thu tuong.


Ong Nguyen Hoang Anh, Chu tich Uy ban Quan ly von Nha nuoc tai doanh nghiep cho biet tu khi thanh lap Uy ban toi nay, cac can bo lanh dao va biet phai da du thao 44 quy che hoat dong noi bo va lien nganh.


Theo do, mot so quy che dang xin y kien cac bo, nganh, nhung co ban da xong va san sang van hanh hoat dong cua Uy ban khi Nghi dinh co hieu luc.


Ong Hoang Anh kien nghi duoc co them cac can bo biet phai tu cac bo, nganh de tiep nhan 19 DNNN do khoi luong cong viec lon. Co the Uy ban Quan ly von Nha nuoc tai doanh nghiep ra mat cham nhat vao dau thang 10 toi, theo ong Hoang Anh.


Ket luan, Pho Thu tuong Vuong Dinh Hue, dong tinh voi co che tien luong, phu cap nhu du thao cua Nghi dinh, nhung can phai lam ro hon ve tham quyen, co so phap ly ap dung o Uy ban nhu doi voi co quan ngang bo.


Du thao Nghi dinh cung quy dinh ro trach nhiem giai trinh voi cac co quan Nha nuoc co tham quyen ve viec thuc thi chuc trach, nhiem vu.


Pho Thu tuong de nghi Bo KH&DT tiep thu y kien cac bo, nganh, bao cao Thu tuong de gui van ban xin y kien cac thanh vien Chinh phu. Tu do tong hop, bo sung de trinh Thu tuong ky ban hanh Nghi dinh trong thang 9.


"Cac bo, nganh lien quan van dung toi da cac quy dinh cua phap luat hien hanh, tao dieu kien cho Uy ban som hoat dong vao thang 10", Pho Thu tuong noi.


Ong cung de nghi Bo Tai chinh lap ke hoach bo tri ngan sach rieng nam 2019 cho Uy ban hoat dong.


T.Cong


Theo Tri thuc tre


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000