TP.HCM: Triển khai dự án kết nối đồng bộ các đoạn còn lại của vành đai 2

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
UBND TP.HCM vừa yêu cầu các sở-ngành, đơn vị liên quan đề xuất triển khai nhanh các dự án kết nối đồng bộ các đoạn còn lại của vành đai 2.
TP.HCM: Triển khai dự án kết nối đồng bộ các đoạn còn lại của vành đai 2

Cụ thể, đoạn 1 (từ cầu Rạch Chiếc trên vành đai phía Đông từ cầu Phú Hữu đến xa lộ Hà Nội bao gồm nút giao thông Bình Thái), chiều dài 3,82km; đoạn 2 (từ nút giao Bình Thái đến đường Phạm Văn Đồng), chiều dài 1,99km thuộc đường vành đai 2 TP; đoạn 3 (kết nối từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao thông Gò Dưa), chiều dài 2,75km và đoạn 4 (từ nút giao An Lập đến đường Nguyễn Văn Linh), dài 2,75km.


Theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải TP.HCM đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020 được phê duyệt tại Quyết định điều chỉnh số 568/QĐ-TTg ngày 8-4-2013 của Thủ tướng Chính phủ, tuyến đường Vành đai 2 trên địa bàn TP.HCM có tổng chiều dài 69,2km đi qua 9 quận, huyện. Đó là các quận: 2, 7, 8, 9, 12, Bình Tân, Thủ Đức và 2 huyện Hóc Môn, Bình Chánh.


Đến nay đã có 54,7km được đầu tư xây dựng. Cụ thể là các đoạn tuyến quốc lộ 1A, từ Gò Dưa đến An Sương dài 14km; đoạn tuyến quốc lộ 1A, từ An Sương đến An Lạc dài 14km; đoạn tuyến theo đường Nguyễn Văn Linh trên đường Vành đai 2 dài 14km và đoạn từ nút giao Khu A đến cầu Rạch Chiếc trên đường vành đai phía Đông dài 12,7km.


Phần chiều dài còn lại đang chờ thực hiện của Vành đai 2 được chia thành 4 đoạn, với tổng mức đầu tư ước tính gần 16.500 tỷ đồng; trong đó, chi phí dành cho công tác giải tỏa mặt bằng chiếm hơn 10.700 tỷ đồng. Phân đoạn cụ thể của 4 đoạn này như sau:


Đoạn 1, kết nối từ bờ cầu Rạch Chiếc trên vành đai phía Đông là cầu Phú Hữu đến xa lộ Hà Nội, bao gồm nút giao thông Bình Thái dài 3,82km, nằm trên địa bàn quận 9 và quận Thủ Đức. 


Đoạn 2, kết nối từ nút giao Bình Thái đến đường Phạm Văn Đồng dài 1,99km, nằm trên địa bàn quận Thủ Đức. 


Đoạn 3, kết nối từ đường Phạm Văn Đồng đến nút Gò Dưa trên quốc lộ 1 dài 2,75km vẫn thuộc quận Thủ Đức và dài nhất là đoạn 4, kết nối từ nút giao An Lập trên quốc lộ 1 đến đường Nguyễn Văn Linh, dài 5,3km, đi qua địa  bàn các quận 8, Bình Tân và huyện Bình Chánh.


Cho đến nay, đoạn 1 đã hoàn tất công tác thẩm định dự án nghiên cứu khả thi. Đoạn 2 đang bổ sung nội dung dự án nghiên cứu khả thi. Đoạn 3 đang trong giai đoạn triển khai công tác bồi thường và đoạn 4 đang trình lên cấp thẩm quyền chủ trương thực hiện.


Nam Phong


Theo Nhịp sống kinh tế


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

TP.HCM: Triển khai dự án kết nối đồng bộ các đoạn còn lại của vành đai 2

UBND TP.HCM vừa yêu cầu các sở-ngành, đơn vị liên quan đề xuất triển khai nhanh các dự án kết nối đồng bộ các đoạn còn lại của vành đai 2.


TP.HCM: Trien khai du an ket noi dong bo cac doan con lai cua vanh dai 2


UBND TP.HCM vua yeu cau cac so-nganh, don vi lien quan de xuat trien khai nhanh cac du an ket noi dong bo cac doan con lai cua vanh dai 2.


Cu the, doan 1 (tu cau Rach Chiec tren vanh dai phia Dong tu cau Phu Huu den xa lo Ha Noi bao gom nut giao thong Binh Thai), chieu dai 3,82km; doan 2 (tu nut giao Binh Thai den duong Pham Van Dong), chieu dai 1,99km thuoc duong vanh dai 2 TP; doan 3 (ket noi tu duong Pham Van Dong den nut giao thong Go Dua), chieu dai 2,75km va doan 4 (tu nut giao An Lap den duong Nguyen Van Linh), dai 2,75km.


Theo quy hoach phat trien giao thong van tai TP.HCM den nam 2020 va tam nhin sau nam 2020 duoc phe duyet tai Quyet dinh dieu chinh so 568/QD-TTg ngay 8-4-2013 cua Thu tuong Chinh phu, tuyen duong Vanh dai 2 tren dia ban TP.HCM co tong chieu dai 69,2km di qua 9 quan, huyen. Do la cac quan: 2, 7, 8, 9, 12, Binh Tan, Thu Duc va 2 huyen Hoc Mon, Binh Chanh.


Den nay da co 54,7km duoc dau tu xay dung. Cu the la cac doan tuyen quoc lo 1A, tu Go Dua den An Suong dai 14km; doan tuyen quoc lo 1A, tu An Suong den An Lac dai 14km; doan tuyen theo duong Nguyen Van Linh tren duong Vanh dai 2 dai 14km va doan tu nut giao Khu A den cau Rach Chiec tren duong vanh dai phia Dong dai 12,7km.


Phan chieu dai con lai dang cho thuc hien cua Vanh dai 2 duoc chia thanh 4 doan, voi tong muc dau tu uoc tinh gan 16.500 ty dong; trong do, chi phi danh cho cong tac giai toa mat bang chiem hon 10.700 ty dong. Phan doan cu the cua 4 doan nay nhu sau:


Doan 1, ket noi tu bo cau Rach Chiec tren vanh dai phia Dong la cau Phu Huu den xa lo Ha Noi, bao gom nut giao thong Binh Thai dai 3,82km, nam tren dia ban quan 9 va quan Thu Duc. 


Doan 2, ket noi tu nut giao Binh Thai den duong Pham Van Dong dai 1,99km, nam tren dia ban quan Thu Duc. 


Doan 3, ket noi tu duong Pham Van Dong den nut Go Dua tren quoc lo 1 dai 2,75km van thuoc quan Thu Duc va dai nhat la doan 4, ket noi tu nut giao An Lap tren quoc lo 1 den duong Nguyen Van Linh, dai 5,3km, di qua dia  ban cac quan 8, Binh Tan va huyen Binh Chanh.


Cho den nay, doan 1 da hoan tat cong tac tham dinh du an nghien cuu kha thi. Doan 2 dang bo sung noi dung du an nghien cuu kha thi. Doan 3 dang trong giai doan trien khai cong tac boi thuong va doan 4 dang trinh len cap tham quyen chu truong thuc hien.


Nam Phong


Theo Nhip song kinh te


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000