Siết quản lý hoạt động thanh toán qua POS, ví điện tử

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về việc rà soát nội dung phản ánh trên báo Lao động về việc chuyển tiền kinh doanh qua POS trái phép.
Siết quản lý hoạt động thanh toán qua POS, ví điện tử
Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế để đề xuất các giải pháp hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về nội dung quản lý thuế đối với hoạt động thanh toán điện tử tại Việt Nam.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các Sở du lịch tiến hành thanh tra, kiểm tra thường xuyên, đột xuất các doanh nghiệp lữ hành để sớm phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm, bao gồm cả biện pháp thu hồi giấy phép hoạt động; làm đầu mối xây dựng quy chế phối hợp thông tin giữa các Bộ, ngành để tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh du lịch, đặc biệt là du lịch giá rẻ.


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Tổng cục Du lịch phối hợp với Hiệp hội Du lịch có giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo sự liên kết giữa các doanh nghiệp lữ hành trong nước.


Phó Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực tiền tệ, viễn thông… để đề xuất các biện pháp quản lý đối với hoạt động thanh toán hàng hóa, dịch vụ qua POS, ví điện tử Alipay, Wechat pay, những ví điện tử phổ biến và được ưa chuộng đối với khách du lịch; nghiên cứu xây dựng chính sách để các ngân hàng thương mại Việt Nam cung cấp các hoạt động thanh toán qua ví điện tử thay vì các đối tượng bán hàng cung cấp bất hợp pháp như hiện nay.


Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh cung cấp dịch vụ cho du khách nước ngoài, xử lý nghiêm các sai phạm về thanh toán bằng ngoại tệ trên lãnh thổ Việt Nam.


Bộ Công Thương chỉ đạo Cục Quản lý thị trường và các đơn vị trực thuộc ở địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các trung tâm mua sắm, các cửa hàng bán hàng cho khách du lịch về việc thực hiện các quy định về niêm yết nguồn gốc xuất xứ, giá cả, đơn vị định lượng của hàng hóa. Trường hợp phát hiện vi phạm thì xử lý, tịch thu hàng hóa, xử phạt theo quy định hiện hành; chuyển hồ sơ sang cơ quan công an trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng.


Bộ Công an chỉ đạo cơ quan an ninh quản lý xuất nhập cảnh, công an địa phương quản lý chặt chẽ để ngăn chặn, trục xuất các trường hợp lao động chui, lợi dụng visa du lịch vào Việt Nam để ở lại kinh doanh, làm hướng dẫn viên bất hợp pháp.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá toàn diện về tình trạng du lịch 0 đồng trên phạm vi toàn quốc và các tác động đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp để khắc phục các tồn tại, hạn chế hiện nay.


Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền trên phạm vi toàn quốc, không để lợi dụng thông tin về các đoàn khách du lịch làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, môi trường đầu tư tại Việt Nam.


Phó Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố: Khánh Hòa, Quảng Ninh, Đà Nẵng và các địa phương xuất hiện nhiều đoàn khách du lịch chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Quảng Ninh, thành phố Đà Nẵng và các địa phương liên quan phối hợp cùng với các cơ quan quản lý chuyên ngành trong công tác theo dõi, giám sát, thanh tra, kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp sau đăng ký thành lập; xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật thuộc thẩm quyền.


Đồng thời tăng cường kiểm tra liên ngành đối với việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch lữ hành có liên quan đến tình trạng du lịch 0 đồng, các trung tâm mua sắm, cửa hàng kinh doanh hàng hóa, khách sạn, nhà hàng cho khách du lịch để chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý nếu xảy ra vi phạm; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp kiểm tra, xử lý và công khai kết quả xử lý tại các điểm kinh doanh vi phạm.


Các Bộ, ngành, địa phương chủ động cung cấp các thông tin cụ thể, ngắn gọn, kịp thời, chính xác về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, thanh toán không bằng tiền mặt… để Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền hiệu quả.

Theo Minh Hiển


Chinhphu.vn


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Siết quản lý hoạt động thanh toán qua POS, ví điện tử

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về việc rà soát nội dung phản ánh trên báo Lao động về việc chuyển tiền kinh doanh qua POS trái phép.


Siet quan ly hoat dong thanh toan qua POS, vi dien tu


Van phong Chinh phu vua co van ban truyen dat y kien chi dao cua Pho Thu tuong Vuong Dinh Hue ve viec ra soat noi dung phan anh tren bao Lao dong ve viec chuyen tien kinh doanh qua POS trai phep.


Pho Thu tuong giao Bo Tai chinh nghien cuu kinh nghiem quoc te de de xuat cac giai phap hoan thien khuon kho phap ly ve noi dung quan ly thue doi voi hoat dong thanh toan dien tu tai Viet Nam.

Bo Van hoa, The thao va Du lich chi dao cac So du lich tien hanh thanh tra, kiem tra thuong xuyen, dot xuat cac doanh nghiep lu hanh de som phat hien va xu ly nghiem cac sai pham, bao gom ca bien phap thu hoi giay phep hoat dong; lam dau moi xay dung quy che phoi hop thong tin giua cac Bo, nganh de tang cuong hieu qua quan ly nha nuoc trong hoat dong kinh doanh du lich, dac biet la du lich gia re.


Bo Van hoa, The thao va Du lich chi dao Tong cuc Du lich phoi hop voi Hiep hoi Du lich co giai phap nang cao nang luc canh tranh va tao su lien ket giua cac doanh nghiep lu hanh trong nuoc.


Pho Thu tuong giao Ngan hang Nha nuoc Viet Nam nghien cuu kinh nghiem quoc te trong linh vuc tien te, vien thong… de de xuat cac bien phap quan ly doi voi hoat dong thanh toan hang hoa, dich vu qua POS, vi dien tu Alipay, Wechat pay, nhung vi dien tu pho bien va duoc ua chuong doi voi khach du lich; nghien cuu xay dung chinh sach de cac ngan hang thuong mai Viet Nam cung cap cac hoat dong thanh toan qua vi dien tu thay vi cac doi tuong ban hang cung cap bat hop phap nhu hien nay.


Ngan hang Nha nuoc Viet Nam tang cuong thanh tra, kiem tra dot xuat cac co so kinh doanh cung cap dich vu cho du khach nuoc ngoai, xu ly nghiem cac sai pham ve thanh toan bang ngoai te tren lanh tho Viet Nam.


Bo Cong Thuong chi dao Cuc Quan ly thi truong va cac don vi truc thuoc o dia phuong tang cuong cong tac kiem tra, giam sat cac trung tam mua sam, cac cua hang ban hang cho khach du lich ve viec thuc hien cac quy dinh ve niem yet nguon goc xuat xu, gia ca, don vi dinh luong cua hang hoa. Truong hop phat hien vi pham thi xu ly, tich thu hang hoa, xu phat theo quy dinh hien hanh; chuyen ho so sang co quan cong an trong truong hop vi pham nghiem trong.


Bo Cong an chi dao co quan an ninh quan ly xuat nhap canh, cong an dia phuong quan ly chat che de ngan chan, truc xuat cac truong hop lao dong chui, loi dung visa du lich vao Viet Nam de o lai kinh doanh, lam huong dan vien bat hop phap.


Bo Ke hoach va Dau tu chu tri, phoi hop voi cac co quan lien quan danh gia toan dien ve tinh trang du lich 0 dong tren pham vi toan quoc va cac tac dong den tinh hinh phat trien kinh te - xa hoi, an ninh trat tu; tren co so do, de xuat cac giai phap de khac phuc cac ton tai, han che hien nay.


Bo Thong tin va Truyen thong tang cuong chi dao cong tac thong tin, tuyen truyen tren pham vi toan quoc, khong de loi dung thong tin ve cac doan khach du lich lam anh huong den an ninh trat tu, moi truong dau tu tai Viet Nam.


Pho Thu tuong yeu cau UBND cac tinh, thanh pho: Khanh Hoa, Quang Ninh, Da Nang va cac dia phuong xuat hien nhieu doan khach du lich chi dao So Ke hoach va Dau tu tinh Khanh Hoa, tinh Quang Ninh, thanh pho Da Nang va cac dia phuong lien quan phoi hop cung voi cac co quan quan ly chuyen nganh trong cong tac theo doi, giam sat, thanh tra, kiem tra hoat dong cua doanh nghiep sau dang ky thanh lap; xu ly nghiem cac vi pham theo quy dinh cua phap luat thuoc tham quyen.


Dong thoi tang cuong kiem tra lien nganh doi voi viec chap hanh quy dinh phap luat trong hoat dong cua cac doanh nghiep kinh doanh du lich lu hanh co lien quan den tinh trang du lich 0 dong, cac trung tam mua sam, cua hang kinh doanh hang hoa, khach san, nha hang cho khach du lich de chu dong phong ngua, kip thoi phat hien va xu ly neu xay ra vi pham; chi dao cac co quan chuyen mon phoi hop kiem tra, xu ly va cong khai ket qua xu ly tai cac diem kinh doanh vi pham.


Cac Bo, nganh, dia phuong chu dong cung cap cac thong tin cu the, ngan gon, kip thoi, chinh xac ve cong tac quan ly nha nuoc doi voi hoat dong kinh doanh trong linh vuc du lich, thanh toan khong bang tien mat… de Bo Thong tin va Truyen thong chi dao cac co quan bao chi va he thong thong tin co so day manh cac hoat dong tuyen truyen hieu qua.

Theo Minh Hien


Chinhphu.vn


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000