Nghị quyết “tam nông” tạo đà phát triển kinh tế nông nghiệp

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, một trong những kết quả lớn ngành nông nghiệp đạt được đó là bước đầu đã tái cơ cấu, xây dựng nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại; phát triển mạnh công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn.
Nghị quyết “tam nông” tạo đà phát triển kinh tế nông nghiệp
Giá trị sản xuất tăng gần 4%/ năm

Theo đánh giá của Bộ NN&PTNT, hiện nay ngành nông nghiệp đã duy trì tăng trưởng và đang chuyển mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa với quy mô, năng suất và chất lượng ngày càng cao, an toàn thực phẩm được coi trọng. Về cơ bản hiện nay ngành nông nghiệp đã bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia và từng bước bảo đảm an ninh dinh dưỡng, góp phần quan trọng xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho người dân nông thôn, đặc biệt trong các giai đoạn khó khăn của nền kinh tế. Giai đoạn 2008 - 2017 tốc độ tăng trưởng GDP ngành đạt 2,66%/năm, giá trị sản xuất tăng 3,9%/năm.


Cơ cấu kinh tế nông nghiệp đang chuyển dịch theo hướng phát huy lợi thế, phù hợp nhu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong nội bộ từng ngành, sản phẩm có lợi thế và thị trường thuận lợi đã tăng nhanh cả về diện tích, năng suất, sản lượng, chất lượng và tỷ trọng đóng góp cho tăng trưởng. Cơ cấu ngành hàng, sản phẩm xuất khẩu thể hiện rõ kết quả tăng tỷ trọng các ngành, sản phẩm có lợi thế và thị trường như: thủy sản, rau, hoa, quả, cây công nghiệp giá trị cao, đồ gỗ và lâm sản ngoài gỗ.


Cụ thể, lĩnh vực trồng trọt có giá trị sản xuất tăng 2,9%/năm; giá trị sản phẩm trên 1 ha đất trồng trọt tăng 46,2 triệu đồng, sản lượng lúa tăng thêm 4,25 triệu tấn; Lĩnh vực chăn nuôi cũng tăng 5,2%/năm về giá trị, thịt hơi các loại tăng từ 3,3 triệu tấn lên 5,2 triệu tấn, bình quân tăng 4,95%/năm; sữa các loại tăng 3,36 lần, trứng tăng 2,15 lần, sản xuất thức ăn chăn nuôi tăng 2,35 lần.


Lâm nghiệp có giá trị sản xuất tăng 5,95%/năm; diện tích rừng cả nước tăng 900.316 ha, độ che phủ rừng tăng từ 38,7% lên 41,45%. Lâm nghiệp đã khẳng định rõ vai trò một ngành kinh tế, xã hội và môi trường; thu từ Dịch vụ môi trường rừng giai đoạn 2011 - 2017 là 8.005,179 tỷ đồng (chiếm 16,2% giá trị sản xuất ngành); Giá trị sản xuất thủy sản cũng tăng 5,4%/năm; sản lượng tăng 48,34%, từ mức 4,87 triệu tấn lên 7,22 triệu tấn, trong đó khai thác xa bờ tăng 1,13 triệu tấn, nuôi trồng tăng 1,22 triệu tấn.


Cơ cấu kinh tế nông thôn tiếp tục chuyển đổi theo hướng tăng nhanh công nghiệp và dịch vụ. Hệ thống dịch vụ nông nghiệp phát triển mạnh và được xã hội hóa, nhất là dịch vụ thú y, bảo vệ thực vật, cơ giới hoá, thủy lợi và thương mại cung ứng vật tư, tiêu thụ nông sản, nước sạch, xử lý rác thải sinh hoạt…


Bước đầu phát triển công nghiệp chế biến


Công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản đang được đầu tư theo hướng phát triển chế biến sâu, chế biến tinh. Hiện nay, trên cả nước có trên 7.000 cơ sở chế biến nông lâm thủy sản quy mô công nghiệp; có 86,2% số xã có cơ sở chuyên chế biến nông sản, 73,7% số xã có cơ sở chuyên chế biến lâm sản, 7,4% số xã có cơ sở chuyên chế biến thủy sản; 60,8% xã có chợ đang hoạt động.


Xuất khẩu nông lâm thủy sản tăng nhanh, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển nông nghiệp hàng hóa, tạo nguồn thu ngoại tệ quan trọng, góp phần giảm nhập siêu cho cả nước. Tổng kim ngạch xuất khẩu 10 năm (2008 - 2017) đạt 261,28 tỷ USD, tăng bình quân 9,24%/năm; riêng năm 2017 đạt 36,52 tỷ USD, tăng 20,05 tỷ so với năm 2008 và 6,14 tỷ USD so với năm 2013. Đã có 10 nhóm mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu từ 1 tỷ USD trở lên, trong đó có 5 mặt hàng (trái cây, hạt điều, cà phê; tôm; đồ gỗ) đạt kim ngạch xuất khẩu trên 3 tỷ USD (năm 2008 chỉ có 5 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu từ 1 tỷ USD trở lên và 2 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 3 tỷ USD). Nông sản Việt Nam hiện có mặt trên 180 quốc gia và vùng lãnh thổ. Xuất khẩu nông sản Việt Nam đứng thứ 2 Đông Nam Á và thứ 15 thế giới.


Năm năm (2013 - 2017) thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp đã góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu và các giải pháp của Nghị quyết. Vì vậy, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng ngành vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng  2,55%/năm (2013 - 2017) để phấn đấu đạt mục tiêu kinh tế đã đề ra đến năm 2020 (tốc độ tăng GDP ngành đạt khoảng 3%/năm), kim ngạch xuất khẩu đạt 157,07 tỷ USD, đạt 31,5 tỷ USD/năm, tăng 51,2 % so với bình quân của 5 năm trước. Về mục tiêu xã hội, cùng với đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, an ninh dinh dưỡng, cơ cấu lại nông nghiệp đã giúp tăng hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo nông thôn bình quân 1,5%/năm. Về mục tiêu môi trường, đến hết năm 2017 tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,45%.


Ngày 7/9 tới đây, Bộ NN&PTNT sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn với trên 200 đại biểu là đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương, các chuyên gia, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp. Hội nghị này là một sự kiện hết sức quan trọng nhằm đánh giá kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm sau 10 năm thực hiện Nghị quyết; đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn cho thời gian tới.

Theo Đỗ Hương


Chinhphu.vn


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Nghị quyết “tam nông” tạo đà phát triển kinh tế nông nghiệp

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, một trong những kết quả lớn ngành nông nghiệp đạt được đó là bước đầu đã tái cơ cấu, xây dựng nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại; phát triển mạnh công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn.


Nghi quyet “tam nong” tao da phat trien kinh te nong nghiep


Qua 10 nam thuc hien Nghi quyet Trung uong 7 (khoa X) ve nong nghiep, nong dan, nong thon, mot trong nhung ket qua lon nganh nong nghiep dat duoc do la buoc dau da tai co cau, xay dung nen nong nghiep toan dien theo huong hien dai; phat trien manh cong nghiep va dich vu o nong thon.


Gia tri san xuat tang gan 4%/ nam

Theo danh gia cua Bo NN&PTNT, hien nay nganh nong nghiep da duy tri tang truong va dang chuyen manh theo huong san xuat hang hoa voi quy mo, nang suat va chat luong ngay cang cao, an toan thuc pham duoc coi trong. Ve co ban hien nay nganh nong nghiep da bao dam vung chac an ninh luong thuc quoc gia va tung buoc bao dam an ninh dinh duong, gop phan quan trong xoa doi, giam ngheo, nang cao thu nhap va cai thien doi song cho nguoi dan nong thon, dac biet trong cac giai doan kho khan cua nen kinh te. Giai doan 2008 - 2017 toc do tang truong GDP nganh dat 2,66%/nam, gia tri san xuat tang 3,9%/nam.


Co cau kinh te nong nghiep dang chuyen dich theo huong phat huy loi the, phu hop nhu cau thi truong va thich ung voi bien doi khi hau. Trong noi bo tung nganh, san pham co loi the va thi truong thuan loi da tang nhanh ca ve dien tich, nang suat, san luong, chat luong va ty trong dong gop cho tang truong. Co cau nganh hang, san pham xuat khau the hien ro ket qua tang ty trong cac nganh, san pham co loi the va thi truong nhu: thuy san, rau, hoa, qua, cay cong nghiep gia tri cao, do go va lam san ngoai go.


Cu the, linh vuc trong trot co gia tri san xuat tang 2,9%/nam; gia tri san pham tren 1 ha dat trong trot tang 46,2 trieu dong, san luong lua tang them 4,25 trieu tan; Linh vuc chan nuoi cung tang 5,2%/nam ve gia tri, thit hoi cac loai tang tu 3,3 trieu tan len 5,2 trieu tan, binh quan tang 4,95%/nam; sua cac loai tang 3,36 lan, trung tang 2,15 lan, san xuat thuc an chan nuoi tang 2,35 lan.


Lam nghiep co gia tri san xuat tang 5,95%/nam; dien tich rung ca nuoc tang 900.316 ha, do che phu rung tang tu 38,7% len 41,45%. Lam nghiep da khang dinh ro vai tro mot nganh kinh te, xa hoi va moi truong; thu tu Dich vu moi truong rung giai doan 2011 - 2017 la 8.005,179 ty dong (chiem 16,2% gia tri san xuat nganh); Gia tri san xuat thuy san cung tang 5,4%/nam; san luong tang 48,34%, tu muc 4,87 trieu tan len 7,22 trieu tan, trong do khai thac xa bo tang 1,13 trieu tan, nuoi trong tang 1,22 trieu tan.


Co cau kinh te nong thon tiep tuc chuyen doi theo huong tang nhanh cong nghiep va dich vu. He thong dich vu nong nghiep phat trien manh va duoc xa hoi hoa, nhat la dich vu thu y, bao ve thuc vat, co gioi hoa, thuy loi va thuong mai cung ung vat tu, tieu thu nong san, nuoc sach, xu ly rac thai sinh hoat…


Buoc dau phat trien cong nghiep che bien


Cong nghiep che bien nong lam thuy san dang duoc dau tu theo huóng phat trien che bien sau, che bien tinh. Hien nay, tren ca nuoc co tren 7.000 co so che bien nong lam thuy san quy mo cong nghiep; co 86,2% so xa co co so chuyen che bien nong san, 73,7% so xa co co so chuyen che bien lam san, 7,4% so xa co co so chuyen che bien thuy san; 60,8% xa co cho dang hoat dong.


Xuat khau nong lam thuy san tang nhanh, tiep tuc dong vai tro quan trong trong thuc day phat trien nong nghiep hang hoa, tao nguon thu ngoai te quan trong, gop phan giam nhap sieu cho ca nuoc. Tong kim ngach xuat khau 10 nam (2008 - 2017) dat 261,28 ty USD, tang binh quan 9,24%/nam; rieng nam 2017 dat 36,52 ty USD, tang 20,05 ty so voi nam 2008 va 6,14 ty USD so voi nam 2013. Da co 10 nhom mat hang co kim ngach xuat khau tu 1 ty USD tro len, trong do co 5 mat hang (trai cay, hat dieu, ca phe; tom; do go) dat kim ngach xuat khau tren 3 ty USD (nam 2008 chi co 5 mat hang co kim ngach xuat khau tu 1 ty USD tro len va 2 mat hang dat kim ngach xuat khau tren 3 ty USD). Nong san Viet Nam hien co mat tren 180 quoc gia va vung lanh tho. Xuat khau nong san Viet Nam dung thu 2 Dong Nam A va thu 15 the gioi.


Nam nam (2013 - 2017) thuc hien De an tai co cau nong nghiep da gop phan quan trong thuc hien muc tieu va cac giai phap cua Nghi quyet. Vi vay, mac du phai doi mat voi nhieu kho khan, thach thuc, nhung nganh van duy tri toc do tang truong  2,55%/nam (2013 - 2017) de phan dau dat muc tieu kinh te da de ra den nam 2020 (toc do tang GDP nganh dat khoang 3%/nam), kim ngach xuat khau dat 157,07 ty USD, dat 31,5 ty USD/nam, tang 51,2 % so voi binh quan cua 5 nam truoc. Ve muc tieu xa hoi, cung voi dam bao an ninh luong thuc quoc gia, an ninh dinh duong, co cau lai nong nghiep da giup tang hieu qua san xuat, tang thu nhap, gop phan giam ty le ho ngheo nong thon binh quan 1,5%/nam. Ve muc tieu moi truong, den het nam 2017 ty le che phu rung dat 41,45%.


Ngay 7/9 toi day, Bo NN&PTNT se to chuc Hoi nghi tong ket 10 nam thuc hien Nghi quyet Trung uong 7 (khoa X) ve nong nghiep, nong dan, nong thon voi tren 200 dai bieu la dai dien cac bo, ban, nganh Trung uong, dia phuong, cac chuyen gia, hiep hoi nganh hang, doanh nghiep, hop tac xa nong nghiep. Hoi nghi nay la mot su kien het suc quan trong nham danh gia ket qua dat duoc, han che va nguyen nhan, bai hoc kinh nghiem sau 10 nam thuc hien Nghi quyet; de xuat muc tieu, nhiem vu, giai phap phat trien nong nghiep, nong dan, nong thon cho thoi gian toi.

Theo Do Huong


Chinhphu.vn


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000