Soi dòng tiền: Nhiều ngân hàng lớn hao hụt mạnh trong nửa đầu năm

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Lợi nhuận hàng nghìn tỷ nhưng dòng tiền vào ra ở nhiều ngân hàng lại bị âm một lượng không nhỏ trong 6 tháng đầu năm. Đi cụ thể vào từng ngân hàng, nguyên nhân khiến tiền chảy mạnh ra khỏi những nhà băng này cũng khá đa dạng.
Soi dòng tiền: Nhiều ngân hàng lớn hao hụt mạnh trong nửa đầu năm

Lãi đậm trong nửa đầu năm, nhưng dòng tiền vào ra lại cho thấy nhiều nhà băng đã bị hao hụt những khoản tiền không nhỏ. Thống kê tại 16 ngân hàng cho thấy, lưu chuyển thuần của các nhà băng này trong 6 tháng đầu năm 2018 âm tới 123.041 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái đạt dương 55.402 tỷ đồng. Trong đó, có 9 ngân hàng có dòng tiền âm.


Dòng tiền thuần của ngân hàng có 3 khoản mục chính là lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính. Thông thường, dòng tiền vào – ra lớn nhất tại các ngân hàng chủ yếu là từ hoạt động kinh doanh, phản ánh tiền thu, tiền chi liên quan đến huy động – cho vay của NHTM như thu lãi, phí cho vay; thu hồi cho vay; chi cho vay; nhận tiền gửi,…Đi cụ thể vào từng ngân hàng, nguyên nhân khiến tiền chảy mạnh ra khỏi nhà băng cũng khá đa dạng.


Vietcombank, VietinBank, LienVietPostBank, SCB và MB là những ngân hàng có dòng tiền hao hụt nhiều nhất trong nửa đầu năm.


Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ của các ngân hàng - Đồ họa: Hương Xuân
Là ngân hàng có lợi nhuận cao nhất trong hệ thống, nhưng Vietcombank cũng là ngân hàng có dòng tiền hao hụt nhiều nhất. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ tại nhà băng này âm tới 130.725 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái dương 10.140 tỷ đồng.


Nguyên nhân lớn nhất là do Kho bạc Nhà nước đã rút mạnh tiền gửi tại ngân hàng này (hơn 97.500 tỷ đồng). Được biết, đây chủ yếu là số tiền mà Ngân sách nhà nước thu về từ thương vụ bán Sabeco cho Thaibev hồi cuối năm 2017 rồi gửi vào Vietcombank. Trong 2 quý đầu năm 2018, Kho bạc Nhà nước cho biết đã rút phần lớn số tiền này để đầu tư, ngoài ra cũng chuyển một phần tiền gửi từ các ngân hàng thương mại sang NHNN để tạo điều kiện cho điều hành chính sách tiền tệ. 


Số dư tiền gửi thanh toán của Kho bạc Nhà nước tại Vietcombank
Nguyên nhân nữa khiến dòng tiền tại Vietcombank bị âm là trong khi tiền gửi của khách hàng chỉ tăng khoảng 56 nghìn tỷ thì cho vay khách hàng tăng tới hơn 62,6 nghìn tỷ đồng. Cùng với việc sụt giảm dòng tiền thuần, tổng tài sản của Vietcombank cũng đã tuột mốc 1 triệu tỷ đồng đến cuối tháng 6.


VietinBank lại là câu chuyên khác. Nửa đầu năm, ngân hàng này tăng cho vay 74.200 tỷ đồng, giảm các khoản tiền gửi/vay các TCTD gần 40.000 tỷ đồng (trong khi cùng kỳ tăng mạnh 34 nghìn tỷ). Đồng thời, VietinBank còn thanh toán khoản công nợ hoạt động hơn 74.600 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ hơn 2.600 tỷ. Kết quả, lưu chuyển tiền thuần của VietinBank bị âm 26.831 tỷ đồng.


Trường hợp tại MB, ngân hàng này bị âm đồng thời ở cả 3 khoản mục lưu chuyển tiền thuần từ kinh doanh, đầu tư và tài chính. Tổng lưu chuyển tiền thuần trong kỳ bị âm 4.692 tỷ đồng. Trong đó, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh bị âm hơn 3.300 tỷ, chủ yếu do các khoản cho vay và ứng trước khách hàng tăng hơn 20.000 tỷ trong khi tiền gửi của khách hàng chảy vào chỉ tăng hơn 14.600 tỷ đồng. Trong kỳ, MB cũng đã chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông hơn 1.000 tỷ dẫn đến việc lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính bị âm.


Tuy dòng tiền của 3 ngân hàng trên bị âm xuất phát từ nhiều nguyên do, tuy nhiên đều có điểm tích cực chung là không phải do chênh lệch giữa chi phí lãi và thu nhập lãi. Chi phí lãi tại 3 ngân hàng này đều có tỷ lệ trên thu nhập từ lãi khá thấp: như MB là 41%, VietinBank 55%, Vietcombank 53%, từ đó đem lại lợi nhuận cao trong kỳ. Trong khi đó, tại SCB, tỷ lệ này lên tới đến 98% và đây cũng là một trong những lý do chính khiến lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh của SCB hay bị âm, đồng thời lợi nhuận thấp. Ngoài ra, SCB còn tăng mạnh cho vay khách hàng (hơn 31.800 tỷ đồng) trong khi tiền gửi của khách hàng chỉ tăng hơn 16.400 tỷ đồng cũng là một nguyên nhân dẫn đến dòng tiền bị âm 4.716 tỷ đồng.  


Hải Vân


Theo Trí thức trẻ


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Soi dòng tiền: Nhiều ngân hàng lớn hao hụt mạnh trong nửa đầu năm

Lợi nhuận hàng nghìn tỷ nhưng dòng tiền vào ra ở nhiều ngân hàng lại bị âm một lượng không nhỏ trong 6 tháng đầu năm. Đi cụ thể vào từng ngân hàng, nguyên nhân khiến tiền chảy mạnh ra khỏi những nhà băng này cũng khá đa dạng.


Soi dong tien: Nhieu ngan hang lon hao hut manh trong nua dau nam


Loi nhuan hang nghin ty nhung dong tien vao ra o nhieu ngan hang lai bi am mot luong khong nho trong 6 thang dau nam. Di cu the vao tung ngan hang, nguyen nhan khien tien chay manh ra khoi nhung nha bang nay cung kha da dang.


Lai dam trong nua dau nam, nhung dong tien vao ra lai cho thay nhieu nha bang da bi hao hut nhung khoan tien khong nho. Thong ke tai 16 ngan hang cho thay, luu chuyen thuan cua cac nha bang nay trong 6 thang dau nam 2018 am toi 123.041 ty dong trong khi cung ky nam ngoai dat duong 55.402 ty dong. Trong do, co 9 ngan hang co dong tien am.


Dong tien thuan cua ngan hang co 3 khoan muc chinh la luu chuyen tien tu hoat dong kinh doanh, dau tu va tai chinh. Thong thuong, dong tien vao – ra lon nhat tai cac ngan hang chu yeu la tu hoat dong kinh doanh, phan anh tien thu, tien chi lien quan den huy dong – cho vay cua NHTM nhu thu lai, phi cho vay; thu hoi cho vay; chi cho vay; nhan tien gui,…Di cu the vao tung ngan hang, nguyen nhan khien tien chay manh ra khoi nha bang cung kha da dang.


Vietcombank, VietinBank, LienVietPostBank, SCB va MB la nhung ngan hang co dong tien hao hut nhieu nhat trong nua dau nam.


Luu chuyen tien thuan trong ky cua cac ngan hang - Do hoa: Huong Xuan
La ngan hang co loi nhuan cao nhat trong he thong, nhung Vietcombank cung la ngan hang co dong tien hao hut nhieu nhat. Luu chuyen tien thuan trong ky tai nha bang nay am toi 130.725 ty dong, trong khi cung ky nam ngoai duong 10.140 ty dong.


Nguyen nhan lon nhat la do Kho bac Nha nuoc da rut manh tien gui tai ngan hang nay (hon 97.500 ty dong). Duoc biet, day chu yeu la so tien ma Ngan sach nha nuoc thu ve tu thuong vu ban Sabeco cho Thaibev hoi cuoi nam 2017 roi gui vao Vietcombank. Trong 2 quy dau nam 2018, Kho bac Nha nuoc cho biet da rut phan lon so tien nay de dau tu, ngoai ra cung chuyen mot phan tien gui tu cac ngan hang thuong mai sang NHNN de tao dieu kien cho dieu hanh chinh sach tien te. 


So du tien gui thanh toan cua Kho bac Nha nuoc tai Vietcombank
Nguyen nhan nua khien dong tien tai Vietcombank bi am la trong khi tien gui cua khach hang chi tang khoang 56 nghin ty thi cho vay khach hang tang toi hon 62,6 nghin ty dong. Cung voi viec sut giam dong tien thuan, tong tai san cua Vietcombank cung da tuot moc 1 trieu ty dong den cuoi thang 6.


VietinBank lai la cau chuyen khac. Nua dau nam, ngan hang nay tang cho vay 74.200 ty dong, giam cac khoan tien gui/vay cac TCTD gan 40.000 ty dong (trong khi cung ky tang manh 34 nghin ty). Dong thoi, VietinBank con thanh toan khoan cong no hoat dong hon 74.600 ty dong trong khi cung ky chi hon 2.600 ty. Ket qua, luu chuyen tien thuan cua VietinBank bi am 26.831 ty dong.


Truong hop tai MB, ngan hang nay bi am dong thoi o ca 3 khoan muc luu chuyen tien thuan tu kinh doanh, dau tu va tai chinh. Tong luu chuyen tien thuan trong ky bi am 4.692 ty dong. Trong do, luu chuyen tien thuan tu hoat dong kinh doanh bi am hon 3.300 ty, chu yeu do cac khoan cho vay va ung truoc khach hang tang hon 20.000 ty trong khi tien gui cua khach hang chay vao chi tang hon 14.600 ty dong. Trong ky, MB cung da chi tra co tuc bang tien mat cho co dong hon 1.000 ty dan den viec luu chuyen tien thuan tu hoat dong tai chinh bi am.


Tuy dong tien cua 3 ngan hang tren bi am xuat phat tu nhieu nguyen do, tuy nhien deu co diem tich cuc chung la khong phai do chenh lech giua chi phi lai va thu nhap lai. Chi phi lai tai 3 ngan hang nay deu co ty le tren thu nhap tu lai kha thap: nhu MB la 41%, VietinBank 55%, Vietcombank 53%, tu do dem lai loi nhuan cao trong ky. Trong khi do, tai SCB, ty le nay len toi den 98% va day cung la mot trong nhung ly do chinh khien luu chuyen tien tu hoat dong kinh doanh cua SCB hay bi am, dong thoi loi nhuan thap. Ngoai ra, SCB con tang manh cho vay khach hang (hon 31.800 ty dong) trong khi tien gui cua khach hang chi tang hon 16.400 ty dong cung la mot nguyen nhan dan den dong tien bi am 4.716 ty dong.  


Hai Van


Theo Tri thuc tre


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000