TP HCM lập đoàn kiểm tra "siêu" dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Lãnh đạo UBND TP HCM yêu cầu chủ đầu tư dự án "siêu" chống ngập 10.000 tỉ đồng khẩn trương cung cấp hồ sơ cho đoàn kiểm tra.
TP HCM lập đoàn kiểm tra

Văn phòng UBND TP HCM vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến liên quan đến dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) sau buổi làm việc với chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Trung Nam.


Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến đã đề nghị Công ty TNHH Trung Nam khẩn trương cung cấp toàn bộ hồ sơ cho Đoàn Kiểm tra để giám sát, đánh giá dự án đầu tư, phục vụ công tác thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư theo đúng quy định.


Trước đó, UBND TP đã có quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra đánh giá dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) theo hình thức hợp đồng BT.


Đoàn Kiểm tra có 14 thành viên, do Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Thị Thu Hoa làm trưởng đoàn. Trách nhiệm của đoàn là thực hiện kiểm tra, giám sát đánh giá dự án theo đúng quy định hiện hành.


Các vấn đề khác của dự án như tạm ứng cho nhà thầu, thay đổi tiêu chuẩn vật liệu thép cho hạng mục cơ khí cửa van, thay đổi thiết kế cống kiểm soát triều Mương Chuối, đề nghị giảm chi phí lưu kho của Công ty TNHH Trung Nam…, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến đã giao các sở ngành làm việc với các đơn vị liên quan để rà soát, nghiên cứu; báo cáo, đề xuất UBND TP giải quyết.
Cống Tân Thuận - một trong 6 cống ngăn triều thuộc dự án 10.000 tỉ đồng (Ảnh: Sỹ Đông)


Liên quan đến "siêu" dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng này, mới đây, UBND TP đã phải "cầu cứu" Thủ tướng Chính phủ khi kiến nghị Thủ tướng xem xét, chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành liên quan để giải quyết những vướng mắc xung quanh dự án. Động thái trên của UBND TP nhằm đảm bảo dự án triển khai đúng quy định, tiến độ vì đã bị ngưng thi công suốt 4 tháng qua.


Vào tháng 5, chủ đầu tư ngưng thi công vì Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Nam Sài Gòn dừng giải ngân. Nguyên nhân do UBND TP chưa ký xác nhận báo cáo thanh toán giải ngân của dự án để thực hiện thủ tục tái cấp vốn. Hiện dự án đã thi công đạt 72% khối lượng.


Theo hợp đồng ký kết giữa UBND TP và Công ty Trung Nam hồi tháng 6-2016, dự án có tổng kinh phí 10.0000 tỉ đồng, sẽ hoàn thành sau 36 tháng thi công.


Tuy nhiên, để sớm giải quyết tình trạng ngập ngày càng nghiêm trọng, lãnh đạo TP yêu cầu chủ đầu tư rút ngắn thời gian thi công xuống còn 22 tháng. Việc này đã được chủ đầu tư đồng ý và cam kết hoàn thành trước ngày 30-4 năm nay. Tuy nhiên, ngoài việc giải ngân chậm, thời gian qua dự án bị chậm tiến độ do bị vướng giải tỏa mặt bằng. Chính quyền TP và chủ đầu tư thống nhất dự án sẽ hoàn thành vào cuối năm 2019.


Đây là một trong những dự án trọng yếu cho chương trình đột phá giảm ngập nước của TP. Dự án sẽ giúp kiến tạo sự đổi thay hạ tầng và nâng cao chất lượng sống cho gần 7 triệu người dân của khu vực 570 km2 thuộc bờ hữu sông Sài Gòn (quận 1, 4, 7, 8 và huyện Bình Chánh, Nhà Bè). Dự án được chia làm 7 hạng mục quan trọng gồm 6 cống kiểm soát triều siêu lớn (Bến Nghé - Tân Thuận - Phú Xuân - Mương Chuối - Cây Khô - Phú Định) và 7 km đê kè cùng các cống nhỏ bảo vệ những khu vực xung yếu.


Theo Phan Anh


Người lao động


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

TP HCM lập đoàn kiểm tra "siêu" dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng

Lãnh đạo UBND TP HCM yêu cầu chủ đầu tư dự án "siêu" chống ngập 10.000 tỉ đồng khẩn trương cung cấp hồ sơ cho đoàn kiểm tra.


TP HCM lap doan kiem tra "sieu" du an chong ngap 10.000 ti dong


Lanh dao UBND TP HCM yeu cau chu dau tu du an "sieu" chong ngap 10.000 ti dong khan truong cung cap ho so cho doan kiem tra.


Van phong UBND TP HCM vua co thong bao ket luan cua Pho Chu tich UBND TP Tran Vinh Tuyen lien quan den du an Giai quyet ngap do trieu khu vuc TP co xet den yeu to bien doi khi hau (giai doan 1) sau buoi lam viec voi chu dau tu du an la Cong ty TNHH Trung Nam.


Theo do, Pho Chu tich UBND TP Tran Vinh Tuyen da de nghi Cong ty TNHH Trung Nam khan truong cung cap toan bo ho so cho Doan Kiem tra de giam sat, danh gia du an dau tu, phuc vu cong tac tham dinh, phe duyet dieu chinh du an dau tu theo dung quy dinh.


Truoc do, UBND TP da co quyet dinh thanh lap Doan Kiem tra danh gia du an Giai quyet ngap do trieu khu vuc TP co xet den yeu to bien doi khi hau (giai doan 1) theo hinh thuc hop dong BT.


Doan Kiem tra co 14 thanh vien, do Pho Giam doc So Ke hoach Dau tu Nguyen Thi Thu Hoa lam truong doan. Trach nhiem cua doan la thuc hien kiem tra, giam sat danh gia du an theo dung quy dinh hien hanh.


Cac van de khac cua du an nhu tam ung cho nha thau, thay doi tieu chuan vat lieu thep cho hang muc co khi cua van, thay doi thiet ke cong kiem soat trieu Muong Chuoi, de nghi giam chi phi luu kho cua Cong ty TNHH Trung Nam…, Pho Chu tich UBND TP Tran Vinh Tuyen da giao cac so nganh lam viec voi cac don vi lien quan de ra soat, nghien cuu; bao cao, de xuat UBND TP giai quyet.
Cong Tan Thuan - mot trong 6 cong ngan trieu thuoc du an 10.000 ti dong (Anh: Sy Dong)


Lien quan den "sieu" du an chong ngap 10.000 ti dong nay, moi day, UBND TP da phai "cau cuu" Thu tuong Chinh phu khi kien nghi Thu tuong xem xet, chu tri cuoc hop voi cac bo, nganh lien quan de giai quyet nhung vuong mac xung quanh du an. Dong thai tren cua UBND TP nham dam bao du an trien khai dung quy dinh, tien do vi da bi ngung thi cong suot 4 thang qua.


Vao thang 5, chu dau tu ngung thi cong vi Ngan hang BIDV - Chi nhanh Nam Sai Gon dung giai ngan. Nguyen nhan do UBND TP chua ky xac nhan bao cao thanh toan giai ngan cua du an de thuc hien thu tuc tai cap von. Hien du an da thi cong dat 72% khoi luong.


Theo hop dong ky ket giua UBND TP va Cong ty Trung Nam hoi thang 6-2016, du an co tong kinh phi 10.0000 ti dong, se hoan thanh sau 36 thang thi cong.


Tuy nhien, de som giai quyet tinh trang ngap ngay cang nghiem trong, lanh dao TP yeu cau chu dau tu rut ngan thoi gian thi cong xuong con 22 thang. Viec nay da duoc chu dau tu dong y va cam ket hoan thanh truoc ngay 30-4 nam nay. Tuy nhien, ngoai viec giai ngan cham, thoi gian qua du an bi cham tien do do bi vuong giai toa mat bang. Chinh quyen TP va chu dau tu thong nhat du an se hoan thanh vao cuoi nam 2019.


Day la mot trong nhung du an trong yeu cho chuong trinh dot pha giam ngap nuoc cua TP. Du an se giup kien tao su doi thay ha tang va nang cao chat luong song cho gan 7 trieu nguoi dan cua khu vuc 570 km2 thuoc bo huu song Sai Gon (quan 1, 4, 7, 8 va huyen Binh Chanh, Nha Be). Du an duoc chia lam 7 hang muc quan trong gom 6 cong kiem soat trieu sieu lon (Ben Nghe - Tan Thuan - Phu Xuan - Muong Chuoi - Cay Kho - Phu Dinh) va 7 km de ke cung cac cong nho bao ve nhung khu vuc xung yeu.


Theo Phan Anh


Nguoi lao dong


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000