Đại phẫu Siemens

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Chưa khi nào trong lịch sử hình thành và phát triển từ năm 1847 đến nay, Siemens lại rơi vào khủng hoảng như hiện tại.
Đại phẫu Siemens

Mức độ rủi ro của cuộc khủng hoảng khiến Hội đồng giám sát Siemens đã buộc phải thay thế vị trí điều hành cao nhất là ông Peter Loescher gần cuối năm ngoái. Ông Loescher bị quy kết trách nhiệm đã đẩy Tập đoàn và thương hiệu vào tình cảnh khủng hoảng. Với khoảng 370.000 nhân viên hoạt động tại gần 200 quốc gia, vùng lãnh thổ, Siemens có doanh thu hằng năm 78 tỷ euro (số liệu năm 2012).
Năm 2012, lợi nhuận thuần của Siemens chỉ đạt 4 tỷ euro, thấp hơn chỉ tiêu đề ra. Thêm vào đó, giá cổ phiếu của Siemens đã giảm gần 25% trong thời gian ông Loescher nắm quyền CEO, khiến giá trị vốn hoá thị trường của Tập đoàn hiện chỉ là 83 tỷ euro, giảm mạnh so với con số hơn 103 tỷ euro cách đây 6 năm.
Gần đây, Siemens đã thất bại trong các dự án sản xuất điện bằng năng lượng Mặt trời và đường sắt. Cái giá hơn 400 triệu euro mà Siemens mua lại Công ty Solel Solar System (Israel) bị coi là quá đắt và khó bán lại. Tiếp đến, do lỗi trong các thiết bị điện tử, nên việc Siemens bàn giao 16 toa tàu thế hệ mới cho Công ty Đường sắt Deutsche Bahn (Đức) cũng bị chậm lại. Thiệt hại của riêng hai vụ này ước tới gần 1 tỷ euro...
Siemens đã trở nên quá lớn và cồng kềnh nên không còn có được đủ sức linh hoạt cho tương lai. Trong 6 năm đứng đầu Tập đoàn, ông Loescher đã thâu tóm thêm 120 hãng khác, nhưng rồi lại bán đi hơn 100 công ty con, hàng chục ngàn nhân công bị sa thải. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng là thương hiệu gặp khó khăn thêm chứ không bớt đi được.
Theo Morgan Stanley, các khoản thâm hụt, cơ cấu lại và các chi phí khác đã ngốn của Siemens 34,5 tỷ USD từ năm 2001, tạo ra một khoản thâm hụt lớn trong lợi nhuận. Quan trọng hơn cả, triển vọng tương lai của thương hiệu là sự thiếu vắng chiến lược kinh doanh rõ nét và ổn định. Cuộc khủng hoảng hiện tại của thương hiệu này cũng còn là cuộc khủng hoảng về bản sắc của một tập đoàn công nghệ hàng đầu nước Đức và thế giới.
Giám đốc phụ trách tài chính, ông Joe Kaeser, được cử làm người thay thế ông Loescher. Ông Joe Kaeser có thâm niên 33 năm làm việc liên tục cho Siemens, rất am hiểu cách thức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp của Siemens, được hy vọng sẽ tạo nên sức sống mới của Tập đoàn.
Hiện, Siemens đang giữ vững vị trí số 1 trên nhiều mảng thị trường thuộc lĩnh vực điện khí hóa và tự động hóa. Các bộ phận đang tăng trưởng thuộc hai lĩnh vực này bao gồm cả mảng thị trường của tuốc bin khí và tuốc bin gió ngoài khơi cỡ nhỏ, hiện đang thu được kết quả kinh doanh tốt nhờ sự gia tăng về nhu cầu cung cấp điện ổn định và bền vững.
Tuy nhiên, trong danh mục đầu tư hiện tại của Tập đoàn, ông Kaeser thẳng thắn chỉ ra rằng, gần 16 tỷ USD doanh thu của Siemens, khoảng 18% tổng số, đến từ các doanh nghiệp không có lợi nhuận. Lĩnh vực tải điện đang gặp khó khăn nhưng không thể bán lại. Một số doanh nghiệp mạnh như hậu cần sân bay, xử lý bưu kiện và máy trợ thính đang kinh doanh tốt, nhưng không phù hợp với tầm nhìn.
Trong tháng 6, Siemens (cùng với Mitsubishi Heavy Industries của Nhật Bản) bị thua thầu trước GE để mua các bộ phận của Alstom, một công ty của Pháp sản xuất tua bin và đường sắt. Đồng thời, Siemens cũng đã bị lỡ trong cuộc cách mạng trong dầu đá phiến và khí đốt.
Ông Joe Kaeser đứng trước một cuộc đại phẫu Siemens để tạo nên thay đổi toàn diện cho tập đoàn này. Theo đó, từ ngày 1/10, Siemens sẽ được tinh giản thông qua việc loại bỏ các ban, đồng thời nhóm các mảng kinh doanh lại thành 9 bộ phận thay vì 16 bộ phận như hiện tại. Trong tầm nhìn đến năm 2020, Siemens chỉ tập trung vào các mảng kinh doanh gắn liền với điện khí hóa, tự động hóa và số hóa.
Trước hết, Siemens xúc tiến mua lại một phần mảng kinh doanh về năng lượng của Công ty Rolls-Royce. Việc niêm yết ra công chúng mảng kinh doanh các thiết bị trợ thính cũng đang được chuẩn bị. Siemens dự định sẽ khai thác tối đa tiềm năng của công nghệ số hóa không chỉ đơn thuần trong lĩnh vực sản xuất cơ khí. 
>>> Bài học từ Mittelstand của nước Đức
Theo Hà Cúc


Doanh nhân Sài Gòn


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Đại phẫu Siemens

Chưa khi nào trong lịch sử hình thành và phát triển từ năm 1847 đến nay, Siemens lại rơi vào khủng hoảng như hiện tại.


Dai phau Siemens


Chua khi nao trong lich su hinh thanh va phat trien tu nam 1847 den nay, Siemens lai roi vao khung hoang nhu hien tai.


Muc do rui ro cua cuoc khung hoang khien Hoi dong giam sat Siemens da buoc phai thay the vi tri dieu hanh cao nhat la ong Peter Loescher gan cuoi nam ngoai. Ong Loescher bi quy ket trach nhiem da day Tap doan va thuong hieu vao tinh canh khung hoang. Voi khoang 370.000 nhan vien hoat dong tai gan 200 quoc gia, vung lanh tho, Siemens co doanh thu hang nam 78 ty euro (so lieu nam 2012).
Nam 2012, loi nhuan thuan cua Siemens chi dat 4 ty euro, thap hon chi tieu de ra. Them vao do, gia co phieu cua Siemens da giam gan 25% trong thoi gian ong Loescher nam quyen CEO, khien gia tri von hoa thi truong cua Tap doan hien chi la 83 ty euro, giam manh so voi con so hon 103 ty euro cach day 6 nam.
Gan day, Siemens da that bai trong cac du an san xuat dien bang nang luong Mat troi va duong sat. Cai gia hon 400 trieu euro ma Siemens mua lai Cong ty Solel Solar System (Israel) bi coi la qua dat va kho ban lai. Tiep den, do loi trong cac thiet bi dien tu, nen viec Siemens ban giao 16 toa tau the he moi cho Cong ty Duong sat Deutsche Bahn (Duc) cung bi cham lai. Thiet hai cua rieng hai vu nay uoc toi gan 1 ty euro...
Siemens da tro nen qua lon va cong kenh nen khong con co duoc du suc linh hoat cho tuong lai. Trong 6 nam dung dau Tap doan, ong Loescher da thau tom them 120 hang khac, nhung roi lai ban di hon 100 cong ty con, hang chuc ngan nhan cong bi sa thai. Tuy nhien, ket qua cuoi cung la thuong hieu gap kho khan them chu khong bot di duoc.
Theo Morgan Stanley, cac khoan tham hut, co cau lai va cac chi phi khac da ngon cua Siemens 34,5 ty USD tu nam 2001, tao ra mot khoan tham hut lon trong loi nhuan. Quan trong hon ca, trien vong tuong lai cua thuong hieu la su thieu vang chien luoc kinh doanh ro net va on dinh. Cuoc khung hoang hien tai cua thuong hieu nay cung con la cuoc khung hoang ve ban sac cua mot tap doan cong nghe hang dau nuoc Duc va the gioi.
Giam doc phu trach tai chinh, ong Joe Kaeser, duoc cu lam nguoi thay the ong Loescher. Ong Joe Kaeser co tham nien 33 nam lam viec lien tuc cho Siemens, rat am hieu cach thuc kinh doanh va van hoa doanh nghiep cua Siemens, duoc hy vong se tao nen suc song moi cua Tap doan.
Hien, Siemens dang giu vung vi tri so 1 tren nhieu mang thi truong thuoc linh vuc dien khi hoa va tu dong hoa. Cac bo phan dang tang truong thuoc hai linh vuc nay bao gom ca mang thi truong cua tuoc bin khi va tuoc bin gio ngoai khoi co nho, hien dang thu duoc ket qua kinh doanh tot nho su gia tang ve nhu cau cung cap dien on dinh va ben vung.
Tuy nhien, trong danh muc dau tu hien tai cua Tap doan, ong Kaeser thang than chi ra rang, gan 16 ty USD doanh thu cua Siemens, khoang 18% tong so, den tu cac doanh nghiep khong co loi nhuan. Linh vuc tai dien dang gap kho khan nhung khong the ban lai. Mot so doanh nghiep manh nhu hau can san bay, xu ly buu kien va may tro thinh dang kinh doanh tot, nhung khong phu hop voi tam nhin.
Trong thang 6, Siemens (cung voi Mitsubishi Heavy Industries cua Nhat Ban) bi thua thau truoc GE de mua cac bo phan cua Alstom, mot cong ty cua Phap san xuat tua bin va duong sat. Dong thoi, Siemens cung da bi lo trong cuoc cach mang trong dau da phien va khi dot.
Ong Joe Kaeser dung truoc mot cuoc dai phau Siemens de tao nen thay doi toan dien cho tap doan nay. Theo do, tu ngay 1/10, Siemens se duoc tinh gian thong qua viec loai bo cac ban, dong thoi nhom cac mang kinh doanh lai thanh 9 bo phan thay vi 16 bo phan nhu hien tai. Trong tam nhin den nam 2020, Siemens chi tap trung vao cac mang kinh doanh gan lien voi dien khi hoa, tu dong hoa va so hoa.
Truoc het, Siemens xuc tien mua lai mot phan mang kinh doanh ve nang luong cua Cong ty Rolls-Royce. Viec niem yet ra cong chung mang kinh doanh cac thiet bi tro thinh cung dang duoc chuan bi. Siemens du dinh se khai thac toi da tiem nang cua cong nghe so hoa khong chi don thuan trong linh vuc san xuat co khi. 
>>> Bai hoc tu Mittelstand cua nuoc Duc
Theo Ha Cuc


Doanh nhan Sai Gon


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000