Số đơn đặt hàng hàng hóa bền của Mỹ tăng thấp hơn dự báo

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Số đơn đặt hàng đối với hàng hóa bền từ các nhà máy của Mỹ trong tháng 2/2012 đã tăng tháng thứ 4 trong 5 tháng trở lại đây, tín hiệu cho thấy sản xuất vẫn sẽ là sức mạnh của tăng trưởng kinh tế.
Số đơn đặt hàng hàng hóa bền của Mỹ tăng thấp hơn dự báo

Số liệu của bộ thương mại Mỹ công bố ngày 28/3 cho thấy lượng đơn đặt hàng với hàng hóa bền tháng Hai đã tăng 2,2%, thấp hơn mức dự báo 3% của các chuyên gia trước đó, sau khi giảm 3,6% trong tháng Một. Số đơn đặt hàng không bao gồm thiết bị giao thông vận tải cũng đã tăng 1,6%, tương ứng với mức dự báo 1,7% của các nhà kinh tế được khảo sát bởi Bloomberg.


Bản báo cáo cũng cho thấy mức tăng trong số đơn đặt hàng đối với hàng hóa vốn đại diện cho mức tăng trong chi tiêu của các doanh nghiệp, sau khi suy giảm do chính sách ưu đãi thuế đã bị bãi bỏ trong tháng 12/2011. Đồng thời, tăng trưởng chậm lại ở cả Trung Quốc và châu Âu cũng là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp Mỹ tăng cường đầu tư.


Ông Sal Guatieri, chuyên gia kinh tế tại BMO Capital Markets Toronto cho hay: "Chi tiêu doanh nghiệp sẽ vẫn là động lực thúc đẩy chính cho tăng trưởng kinh tế Mỹ, tuy mức độ không thể bằng năm ngoái, những vẫn có một lực đẩy tích cực. Cũng không nghi ngờ gì khi dự báo tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp sẽ chậm lại so với năm ngoái."


Trong tháng 2, đơn đặt hàng máy móc tăng 5,7%, đơn đặt hàng các loại xe cơ giới tăng 1,6%. Đơn đặt hàng các thiết bị giao thông tăng 3,9% và đơn đặt hàng máy bay dân sự tăng 6,0% đã giúp thúc đẩy sự gia tăng tổng thể của đơn đặt hàng các loại hàng hóa lâu bền.


Minh Quang

Theo TTVN/Bloomberg, Reuters


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Số đơn đặt hàng hàng hóa bền của Mỹ tăng thấp hơn dự báo

Số đơn đặt hàng đối với hàng hóa bền từ các nhà máy của Mỹ trong tháng 2/2012 đã tăng tháng thứ 4 trong 5 tháng trở lại đây, tín hiệu cho thấy sản xuất vẫn sẽ là sức mạnh của tăng trưởng kinh tế.


So don dat hang hang hoa ben cua My tang thap hon du bao


So don dat hang doi voi hang hoa ben tu cac nha may cua My trong thang 2/2012 da tang thang thu 4 trong 5 thang tro lai day, tin hieu cho thay san xuat van se la suc manh cua tang truong kinh te.


So lieu cua bo thuong mai My cong bo ngay 28/3 cho thay luong don dat hang voi hang hoa ben thang Hai da tang 2,2%, thap hon muc du bao 3% cua cac chuyen gia truoc do, sau khi giam 3,6% trong thang Mot. So don dat hang khong bao gom thiet bi giao thong van tai cung da tang 1,6%, tuong ung voi muc du bao 1,7% cua cac nha kinh te duoc khao sat boi Bloomberg.


Ban bao cao cung cho thay muc tang trong so don dat hang doi voi hang hoa von dai dien cho muc tang trong chi tieu cua cac doanh nghiep, sau khi suy giam do chinh sach uu dai thue da bi bai bo trong thang 12/2011. Dong thoi, tang truong cham lai o ca Trung Quoc va chau Au cung la co hoi tot cho cac doanh nghiep My tang cuong dau tu.


Ong Sal Guatieri, chuyen gia kinh te tai BMO Capital Markets Toronto cho hay: "Chi tieu doanh nghiep se van la dong luc thuc day chinh cho tang truong kinh te My, tuy muc do khong the bang nam ngoai, nhung van co mot luc day tich cuc. Cung khong nghi ngo gi khi du bao tang truong loi nhuan cua cac doanh nghiep se cham lai so voi nam ngoai."


Trong thang 2, don dat hang may moc tang 5,7%, don dat hang cac loai xe co gioi tang 1,6%. Don dat hang cac thiet bi giao thong tang 3,9% va don dat hang may bay dan su tang 6,0% da giup thuc day su gia tang tong the cua don dat hang cac loai hang hoa lau ben.


Minh Quang

Theo TTVN/Bloomberg, Reuters


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000