Châu Phi - cực tăng trưởng mới của kinh tế thế giới

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Nếu châu Phi tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng 7% như thời kỳ 2001-2008, trong khi phần còn lại của thế giới là 3%, thị phần của châu Phi trong GDP toàn cầu sẽ vượt sớm quá 5% trong 2 thập kỷ tới.
Châu Phi - cực tăng trưởng mới của kinh tế thế giới
Ngày 27/3, kết thúc Hội nghị phối hợp cấp bộ trưởng Tài chính, Kế hoạch và Phát triển kinh tế giữa Liên minh châu Phi (AU) và Uỷ ban Liên hợp quốc về kinh tế châu Phi (UNECA) ở thủ đô Addis Ababa của Ethiopia, một lần nữa cả AU và UNECA đã khẳng định vai trò của châu Phi trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu với vị thế mới là một cực tăng trưởng của nền kinh tế thế giới.

Báo cáo chung về Kinh tế châu Phi của UNECA và AU không chỉ cung cấp các số liệu cho thấy châu Phi có thể đóng vai trò một cực tăng trưởng mới của nền kinh tế thế giới, mà còn đề xuất các kế hoạch cụ thể nhằm phát huy các tiềm năng phát triển to lớn và huy động các nguồn tài nguyên để thay đổi cơ cấu kinh tế châu Phi.

Báo cáo nhấn mạnh để trở thành một cực tăng trưởng thực sự của nền kinh tế thế giới, châu Phi cần giữ vững động lực tăng trưởng hiện nay trong 2 thập kỷ tới đồng thời thúc đẩy các cải cách táo bạo và đổi mới về chính trị và quản trị kinh tế.

Châu Phi cần sẵn sàng thụ hưởng những lợi ích của động lực và vai trò mới này thông qua cải tổ cơ cấu, phát triển cơ sở hạ tầng thích hợp, cải tổ hệ thống giáo dục và vượt qua tác động của biến đổi khí hậu.

Báo cáo nhấn mạnh đổi mới và chuyển giao công nghệ là nhân tố then chốt để gia tăng giá trị trong chuyển đổi kinh tế châu Phi, nơi đang cần một động lực mới để có thể cất cánh kinh tế trên cơ sở tăng trưởng với động lực thị trường, sự năng động của dân cư, quản lý tốt hơn các nguồn tài nguyên thiên nhiên và cải thiện các cơ hội phát triển.

Các chuyên gia chính sách phát triển của AU và UNECA cho rằng các biện pháp để châu Phi phát huy hết nội lực để tăng trưởng bao gồm nâng cao tầm nhìn của lãnh đạo, quản trị tốt, thúc đẩy áp dụng và phát triển công nghệ, đổi mới trong chuyển đổi, tăng cường hội nhập khu vực.

Các chính phủ châu Phi cần tạo ra một môi trường chính sách thuận lợi với những phản ứng chính sách và hành động thận trọng, cải thiện quản trị chính trị và kinh tế để đạt được tăng trưởng cao và bền vững.

Các chuyên gia kinh tế châu Phi và Liên hợp quốc nhất trí rằng thế giới cần đầu tầu mới để thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng, một thị trường mới và một động lực mới. Động lực mới này có thể là chính châu Phi vì châu Phi đang cất cánh kinh tế. Châu Phi trở thành một cực tăng trưởng mới có lợi cho cả châu Phi và toàn cầu.

Nếu châu Phi tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế 7% như thời kỳ 2001-2008, trong khi phần còn lại của thế giới duy trì mức tăng trưởng 3%, thị phần của châu Phi trong Tổng sản phẩm nội địa (GDP) toàn cầu sẽ vượt quá 5% trong 2 thập kỷ tới, thậm chí có thể đạt thị phần này sớm hơn nếu châu Phi tăng tốc độ tăng trưởng lên gấp đôi.

Để đạt được mục tiêu này, châu Phi cần thúc đẩy các biện pháp chính sách bao gồm: xây dựng Nhà nước hiệu quả và hướng tới phát triển; đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng; cải tổ và thúc đẩy phát triển giáo dục nghiêm túc; thúc đẩy khu vực công nghiệp.
Theo TTXVN

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Châu Phi - cực tăng trưởng mới của kinh tế thế giới

Nếu châu Phi tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng 7% như thời kỳ 2001-2008, trong khi phần còn lại của thế giới là 3%, thị phần của châu Phi trong GDP toàn cầu sẽ vượt sớm quá 5% trong 2 thập kỷ tới.


Chau Phi - cuc tang truong moi cua kinh te the gioi


Neu chau Phi tiep tuc duy tri toc do tang truong 7% nhu thoi ky 2001-2008, trong khi phan con lai cua the gioi la 3%, thi phan cua chau Phi trong GDP toan cau se vuot som qua 5% trong 2 thap ky toi.


Ngay 27/3, ket thuc Hoi nghi phoi hop cap bo truong Tai chinh, Ke hoach va Phat trien kinh te giua Lien minh chau Phi (AU) va Uy ban Lien hop quoc ve kinh te chau Phi (UNECA) o thu do Addis Ababa cua Ethiopia, mot lan nua ca AU va UNECA da khang dinh vai tro cua chau Phi trong thuc day tang truong kinh te toan cau voi vi the moi la mot cuc tang truong cua nen kinh te the gioi.

Bao cao chung ve Kinh te chau Phi cua UNECA va AU khong chi cung cap cac so lieu cho thay chau Phi co the dong vai tro mot cuc tang truong moi cua nen kinh te the gioi, ma con de xuat cac ke hoach cu the nham phat huy cac tiem nang phat trien to lon va huy dong cac nguon tai nguyen de thay doi co cau kinh te chau Phi.

Bao cao nhan manh de tro thanh mot cuc tang truong thuc su cua nen kinh te the gioi, chau Phi can giu vung dong luc tang truong hien nay trong 2 thap ky toi dong thoi thuc day cac cai cach tao bao va doi moi ve chinh tri va quan tri kinh te.

Chau Phi can san sang thu huong nhung loi ich cua dong luc va vai tro moi nay thong qua cai to co cau, phat trien co so ha tang thich hop, cai to he thong giao duc va vuot qua tac dong cua bien doi khi hau.

Bao cao nhan manh doi moi va chuyen giao cong nghe la nhan to then chot de gia tang gia tri trong chuyen doi kinh te chau Phi, noi dang can mot dong luc moi de co the cat canh kinh te tren co so tang truong voi dong luc thi truong, su nang dong cua dan cu, quan ly tot hon cac nguon tai nguyen thien nhien va cai thien cac co hoi phat trien.

Cac chuyen gia chinh sach phat trien cua AU va UNECA cho rang cac bien phap de chau Phi phat huy het noi luc de tang truong bao gom nang cao tam nhin cua lanh dao, quan tri tot, thuc day ap dung va phat trien cong nghe, doi moi trong chuyen doi, tang cuong hoi nhap khu vuc.

Cac chinh phu chau Phi can tao ra mot moi truong chinh sach thuan loi voi nhung phan ung chinh sach va hanh dong than trong, cai thien quan tri chinh tri va kinh te de dat duoc tang truong cao va ben vung.

Cac chuyen gia kinh te chau Phi va Lien hop quoc nhat tri rang the gioi can dau tau moi de thuc day nhu cau tieu dung, mot thi truong moi va mot dong luc moi. Dong luc moi nay co the la chinh chau Phi vi chau Phi dang cat canh kinh te. Chau Phi tro thanh mot cuc tang truong moi co loi cho ca chau Phi va toan cau.

Neu chau Phi tiep tuc duy tri toc do tang truong kinh te 7% nhu thoi ky 2001-2008, trong khi phan con lai cua the gioi duy tri muc tang truong 3%, thi phan cua chau Phi trong Tong san pham noi dia (GDP) toan cau se vuot qua 5% trong 2 thap ky toi, tham chi co the dat thi phan nay som hon neu chau Phi tang toc do tang truong len gap doi.

De dat duoc muc tieu nay, chau Phi can thuc day cac bien phap chinh sach bao gom: xay dung Nha nuoc hieu qua va huong toi phat trien; dau tu manh vao co so ha tang; cai to va thuc day phat trien giao duc nghiem tuc; thuc day khu vuc cong nghiep.
Theo TTXVN
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000