Vàng bạc SJC bán vốn thành công 45% vốn tại Sài Gòn Kim hoàn ACB - SJC

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
1 nhà đầu tư cá nhân đã trúng toàn bộ lượng cổ phần bán đấu giá với giá trúng đấu giá bình quân là 11.000 đồng/cổ phần.
Vàng bạc SJC bán vốn thành công 45% vốn tại Sài Gòn Kim hoàn ACB - SJC

Theo tin từ UBCKNN, ngày 6/8/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu CTCP Sài Gòn Kim hoàn ACB - SJC ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC.


Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu CTCP Sài Gòn Kim hoàn ACB - SJC được Công ty TNHH Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC chào bán thành công là 450.000 cổ phiếu.


Theo tìm hiểu của chúng tôi, giá khởi điểm trong đợt bán đấu giá lần này là 10.000 đồng/cỏ phiếu và việc đấu giá được tổ chức vào ngày 22/7 vừa qua và chỉ 2 nhà đầu tư đăng ký mua trong đó 1 nhà đầu tư tổ chức và 1 nhà đầu tư cá nhân. Tuy nhiên, nhà đầu tư cá nhân đã trúng toàn bộ lượng cổ phần bán đấu giá với giá trúng đấu giá bình quân là 11.000 đồng/cổ phần.


Theo bản cáo bạch bán đấu giá, Sài Gòn Kim hoàn ACB - SJC có 6 cổ đông trng đó có 3 cổ đông nắm giữ từ 5% vốn trở lên gồm Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) nắm giữ 100.000 cổ phiếu tương đương 10%; Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC nắm giữ 450.000 cổ phiếu tương đương 45% vốn và Công ty cổ phần địa ốc A.C.B nắm giữ 290.000 cổ phiếu tương đương 29% vốn.


Thanh HiênTheo Trí Thức Trẻ

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Vàng bạc SJC bán vốn thành công 45% vốn tại Sài Gòn Kim hoàn ACB - SJC

1 nhà đầu tư cá nhân đã trúng toàn bộ lượng cổ phần bán đấu giá với giá trúng đấu giá bình quân là 11.000 đồng/cổ phần.


Vang bac SJC ban von thanh cong 45% von tai Sai Gon Kim hoan ACB - SJC


1 nha dau tu ca nhan da trung toan bo luong co phan ban dau gia voi gia trung dau gia binh quan la 11.000 dong/co phan.


Theo tin tu UBCKNN, ngay 6/8/2014, Uy ban Chung khoan Nha nuoc nhan duoc Bao cao ket qua chao ban co phieu CTCP Sai Gon Kim hoan ACB - SJC ra cong chung cua Cong ty TNHH Mot thanh vien Vang bac da quy Sai Gon – SJC.


Theo bao cao, so luong co phieu CTCP Sai Gon Kim hoan ACB - SJC duoc Cong ty TNHH Mot thanh vien Vang bac da quy Sai Gon – SJC chao ban thanh cong la 450.000 co phieu.


Theo tim hieu cua chung toi, gia khoi diem trong dot ban dau gia lan nay la 10.000 dong/co phieu va viec dau gia duoc to chuc vao ngay 22/7 vua qua va chi 2 nha dau tu dang ky mua trong do 1 nha dau tu to chuc va 1 nha dau tu ca nhan. Tuy nhien, nha dau tu ca nhan da trung toan bo luong co phan ban dau gia voi gia trung dau gia binh quan la 11.000 dong/co phan.


Theo ban cao bach ban dau gia, Sai Gon Kim hoan ACB - SJC co 6 co dong trng do co 3 co dong nam giu tu 5% von tro len gom Ngan hang TMCP A Chau (ACB) nam giu 100.000 co phieu tuong duong 10%; Cong ty vang bac da quy Sai Gon SJC nam giu 450.000 co phieu tuong duong 45% von va Cong ty co phan dia oc A.C.B nam giu 290.000 co phieu tuong duong 29% von.


Thanh HienTheo Tri Thuc Tre

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000