Tập đoàn Đại Châu (DCS) bị phạt do vi phạm công bố thông tin

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu (DCS) bị phạt tiền 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng).
Tập đoàn Đại Châu (DCS) bị phạt do vi phạm công bố thông tin

Ngày 12/8/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 599/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu (DCS), địa chỉ: Tổ 23, Cụm 4, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Hà Nội, cụ thể như sau:


Phạt tiền 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.


Vì đã có hành vi vi phạm hành chính:


Công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013, công ty kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013.


Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.Theo Trí Thức Trẻ/UBCKNN

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Tập đoàn Đại Châu (DCS) bị phạt do vi phạm công bố thông tin

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu (DCS) bị phạt tiền 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng).


Tap doan Dai Chau (DCS) bi phat do vi pham cong bo thong tin


Cong ty Co phan Tap doan Dai Chau (DCS) bi phat tien 60.000.000 dong (Sau muoi trieu dong).


Ngay 12/8/2014, Uy ban Chung khoan Nha nuoc (UBCKNN) ban hanh Quyet dinh so 599/QD-XPVPHC ve viec xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc chung khoan va thi truong chung khoan doi voi Cong ty Co phan Tap doan Dai Chau (DCS), dia chi: To 23, Cum 4, Phuong Nhat Tan, Quan Tay Ho, Ha Noi, cu the nhu sau:


Phat tien 60.000.000 dong (Sau muoi trieu dong) theo quy dinh tai Khoan 3 Dieu 33 Nghi dinh so 108/2013/ND-CP ngay 23/9/2013 cua Chinh phu quy dinh xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc chung khoan va thi truong chung khoan.


Vi da co hanh vi vi pham hanh chinh:


Cong bo thong tin khong dung thoi han tren trang thong tin dien tu cua So Giao dich Chung khoan Ha Noi ve: Bao cao tinh hinh quan tri cong ty 6 thang dau nam 2013, cong ty kiem toan da ky hop dong kiem toan Bao cao tai chinh nam 2013, Bao cao tinh hinh quan tri cong ty nam 2013.


Quyet dinh co hieu luc ke tu ngay ky.Theo Tri Thuc Tre/UBCKNN

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000